Samenstelling en portefeuilleverdeling

Het college is het dagelijks bestuur van een gemeente en bestaat uit de burgemeester en de wethouders.
Het college draagt zorg voor onder andere het voorbereiden en uitvoeren van raadsbesluiten en het beheren van inkomsten en uitgaven.
Ieder lid van het college is verantwoordelijk voor een deel van het takenpakket.
Het college wordt ondersteund door de gemeentesecretaris.

Het college zetels in Oostburg, Nieuwstraat 22, 4501 BD Oostburg.
Het college is bereikbaar via 14 0117 of info@gemeentesluis.nl.

mr. M.M.D. (Marga) Vermue (burgemeester)
 

Burgemeester Marga Vermue

Portefeuilles:
 

• Openbare orde en veiligheid
• Bestuurlijke coördinatie, incl. kerntakendiscussie
• Kabinetszaken
• Internationale betrekkingen
• Brandweer
• Niet gesprongen explosieven
• Communicatie
• Promotie en PR
• (Bestuurlijke) juridische zaken
• Burgerzaken / verkiezingen
• Dienstverlening
• APV, drank en horeca, winkeltijden
• Coördinatie handhaving
• Cultuur
• Personeel en Organisatie (i.s.m. wethouder M. Poissonnier-Dekker)

Bestuurlijke vertegenwoordigingen:
 

• Lid AB Veiligheidsregio Zeeland
• Lid AB Veiligheidscollege Zeeland / West-Brabant
• Lid GOS (grensoverschrijdende samenwerking)
• Basisteam Politie
• Districtscollege Politie
• Voorzitter Stichting Investeringsfonds Cadzand-Bad
• Lid Burgemeesterskring
• Lid Tafel van 15
• Lid bestuurlijk overleg Internationale Zwincommissie
• Bestuurslid Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen
• Voorzitter KNRM Breskens en Cadzand
• lid Professionaliseringscommissie Genootschap van Burgemeesters
• Voorzitter DB VZG
• Voorzitter AB VZG
• Bestuurslid (secretaris) Zeeuwse Ombudsman
• Bestuurlijke trekker Mensen Handel
• Ambassadeur Alzheimer

Vervanger: wethouder Peter Ploegaert

P.P.M. (Peter) Ploegaert MPM (wethouder CDA)
 

Wethouder Peter Ploegaert

Portefeuilles:
 

• Ruimtelijke ordening
• Volkshuisvesting
• Vergunningen / bouwtoezicht / welstand / handhaving
• Recreatie en toerisme
• Monumenten en archeologie
• Demografische ontwikkelingen (VHV, voorzieningen)
• Inburgering (incl. huisvesting en opvang statushouders)
• Project Cadzand-Bad
• Masterplan Aantrekkelijk Oostburg
• Masterplan Nieuwvliet
• Sociaal-economisch beleidsplan

Bestuurlijke vertegenwoordigingen:
 

• Lid AB RUD
• Secretaris Stichting Investeringsfonds Cadzand-Bad
• Voorzitter ad hoc stuurgroep Gebiedscommissie
• Lid Bestuurlijk overleg Kustwerk
• Lid Stuurgroep HUP
• Lid Grensoverschrijdend Zwinregio-overleg
• PH Recreatie en toerisme
• PH Ruimtelijke ordening en VHV
• PH Archeologie en monumentenzorg
• Lid Stuurgroep Toekomstige Zorg West Zeeuws- Vlaanderen
• Lid bestuurlijk overleg Zwincommissie
• Lid Stuurgroep samenwerking Z-Vl

1e loco-burgemeester
Vervanger: wethouder Jack Werkman

J. (Jack) Werkman (wethouder VVD)
 

Wethouder Jack Werkman

Portefeuilles:
 

• Financiën
• Inkoop
• Coördinerend portefeuillehouder Economische Zaken
• Aantrekken Europese subsidies
• Acquisitie
• Landbouwbeleid
• MKB
• Ondernemersloket
• Waterdunen
• P10, Samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten
• Onderwijs (incl. centrum Toptechniek)
• Jeugdzorg
• Havengebied Breskens (incl. Visserijexperience)
• Coördinerend portefeuillehouder Toekomstige Zorg West Zeeuws Vlaanderen
• Coördinerend portefeuillehouder Zeeuwse samenwerking in het Sociaal Domein

Bestuurlijke vertegenwoordigingen:
 

• Lid DB P10
• Lid AB Sabewa Zeeland
• N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten
• Lid Stuurgroep OP Zuid
• Lid Stuurgroep Waterdunen
• Overleg schoolbesturen (Primair onderwijs)
• Overleg schoolbesturen (Voortgezet onderwijs)
• Portefeuillehouders Onderwijs Z-Vl
• Lid Rvt T.F. Blankenfonds Breskens
• Stuurgroep Centrum Toptechniek
• PH Financiën
• PH economische zaken
• PH Onderwijs
• PH Jeugd
• Voorzitter Stuurgroep TZWZV
• Lid Stuurgroep samenwerking Z-Vl

2e loco-burgemeester
Vervanger: wethouder Peter Ploegaert

Vacature

Op 4 april 2019 heeft de heer F. Babijn zijn ontslag als wethouder van de gemeente Sluis per direct ingediend.
Hiermee is deze wethouderspost vacant.
De portefeuilles worden momenteel tijdelijk waargenomen door de overige collegeleden.
Op 26 september 2019 is de beëdiging van een nieuwe wethouder namens de fractie Onafhankelijk West voorzien.

Portefeuilles:

• Kustbeheer en waterbeheer
• Verkeer en vervoer, mobiliteit
• BOSAZ
• GRP
• Duurzaamheid (Grondstoffen, milieu en afvalinzameling)
• Sociaal domein (Wmo-zorg-volksgezondheid)
• Sport

Bestuurlijke vertegenwoordigingen:
 

• Lid AB OLAZ
• Lid Adviesgroep Zuidwestelijke Delta
• Lid AB Bestuurlijk overleg Westerschelde
• Lid Deltaprogramma Kust
• Lid KIMO
• Lid DB Regiegroep Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland
• Lid DB Swv Collectief Vervoer
• PH Milieu
• PH Zeeuwse Water Ochtend (ZWO)
• Lid Bestuurlijk overleg Openbaar vervoer Z-Vl / Mobiliteit
• PH Water
• Lid AB GGD
• PH Welzijn en gezondheid (CZW)
• Stuurgroep suïcidepreventie – jeugd en alcoholaanpak

3e loco-burgemeester
Vervanger: wethouder Marianne Poissonnier-Dekker

M.J. (Marianne) Poissonnier-Dekker (wethouder Nieuw Gemeentebelang)
 
Wethouder Marianne Poissonnier - Dekker

Portefeuilles:
 

• Visserij
• Parkeertarieven incl. parkeerbeleid
• Vastgoed en grondbedrijf
• Verkoop bedrijventerreinen
• Gemeentewerken (incl. onderhoud openbare gebouwen)
• Binnenstadsmanagement
• Ondernemend Oostburg VBCE
• Markten
• Vismijn
• Sociaal beleid, werk en bijstand (incl. Dethon)
• Leefbaarheid en burgerparticipatie stads- en dorpsraden en Minimabeleid
• Stads- en dorpsplannen
• Personeel en organisatie (i.s.m. burgemeester M. Vermue)
• Sociaal-economisch beleidsplan

Bestuurlijke vertegenwoordigingen:
 

• Lid DB Dethon
• Delta N.V., PZEM
• Holding Zeeuwse Visveiling B.V.
• Binnenstadsmanagement Sluis /BBB/VBCE
• Lid Bestuurlijk platform Visserij
• Lid Lokale visserijgroep
• Lid stuurgroep Leefbaarheid
• Lid stuurgroep Werkservicepunt Z-Vl
• Lid Provinciaal overleg Verkeer en Vervoer
• Plv Lid Provinciale commissie groene ruimte
• Lid Georganiseerd overleg
• Lid Overleggroep Marktzaken Voorzitter Sluis Help Service
• Lid stuurgroep Werkservicepunt Z-Vl
• PH Openbare werken
• PH Sociale Zaken
• Lid Stuurgroep samenwerking Z-Vl
• Participatiewet

4e loco-burgemeester

S.I. (Samira) de Kievit- Minnaert (gemeentesecretaris)
 

Gemeentesecretaris Samira de Kievit

Voor het uitvoeren van zijn taken wordt het college bijgestaan door de gemeentesecretaris.
Zij adviseert het college en stuurt als hoogste ambtenaar van de gemeente de ambtelijke organisatie aan.

Vervanger: de heer P.J.H. Katsman