Samenstelling en portefeuilleverdeling

Het college is het dagelijks bestuur van een gemeente en bestaat uit de burgemeester en de wethouders.
Het college draagt zorg voor onder andere het voorbereiden en uitvoeren van raadsbesluiten en het beheren van inkomsten en uitgaven.
Ieder lid van het college is verantwoordelijk voor een deel van het takenpakket.
Het college wordt ondersteund door de gemeentesecretaris.

Het college zetelt in Oostburg, Nieuwstraat 22, 4501 BD Oostburg.
Het college is bereikbaar via 14 0117 of info@gemeentesluis.nl.

mr. M.M.D. (Marga) Vermue (burgemeester)

Afbeelding burgemeester Marga Vermue

Portefeuilles

 • Openbare orde en veiligheid
 • Bestuurlijke coördinatie
 • Kabinetszaken
 • Internationale betrekkingen
 • Brandweer
 • Niet gesprongen explosieven
 • Communicatie
 • Promotie en PR
 • Bestuurlijke) juridische zaken
 • Burgerzaken / verkiezingen
 • Dienstverlening
 • ICT
 • Informatiebeveiliging
 • APV, drank en horeca, winkeltijden
 • Coördinatie handhaving
 • Cultuur
 • Personeel en Organisatie (i.s.m. wethouder M. Poissonnier-Dekker)

Bestuurlijke vertegenwoordigingen

 • Lid AB Veiligheidsregio Zeeland
 • Lid AB Veiligheidscollege Zeeland / West-Brabant
 • Lid GOS (grensoverschrijdende samenwerking)
 • Basisteam Politie
 • Districtscollege Politie
 • Voorzitter Stichting Investeringsfonds Cadzand-Bad
 • Lid Burgemeesterskring
 • Lid kerngroep OZO
 • Lid bestuurlijk overleg Internationale Zwincommissie
 • Bestuurslid Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen
 • Voorzitter KNRM Breskens en Cadzand
 • Lid Professionaliseringscommissie Genootschap van Burgemeesters
 • Voorzitter DB VZG
 • Voorzitter AB VZG
 • Bestuurslid (secretaris) Stichting de Zeeuwse Ombudsman
 • Bestuurlijke trekker Mensen Handel
 • Ambassadeur Alzheimer

Vervanger: wethouder Peter Ploegaert

P.P.M. (Peter) Ploegaert MPM (wethouder CDA)

Afbeelding wethouder Peter Ploegaert

Portefeuilles

 • Ruimtelijke ordening
 • Volkshuisvesting
 • Vergunningen / bouwtoezicht / welstand / handhaving
 • Recreatie en toerisme
 • Monumenten en archeologie
 • Demografische ontwikkelingen (Volkshuisvesting, voorzieningen)
 • Inburgering (inclusief huisvesting en opvang statushouders)
 • Project Cadzand-Bad
 • Masterplan Aantrekkelijk Oostburg
 • Masterplan Nieuwvliet

Bestuurlijke vertegenwoordigingen

 • Lid AB RUD
 • Secretaris Stichting Investeringsfonds Cadzand-Bad
 • Voorzitter ad hoc stuurgroep Gebiedscommissie
 • Lid Bestuurlijk overleg Kustwerk
 • Lid Stuurgroep HUP Zeeuws-Vlaanderen
 • Lid Grensoverschrijdend Zwinregio-overleg
 • PH Recreatie en toerisme
 • PH Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting
 • PH Archeologie en monumentenzorg
 • Lid Stuurgroep Toekomstige Zorg West Zeeuws-Vlaanderen
 • Lid Bestuurlijk overleg Zwincommissie
 • Lid Bestuurlijk Overleg OmgevingsRecht (BOOR)

1e loco-burgemeester
Vervanger: wethouder Jack Werkman

J. (Jack) Werkman (wethouder VVD)

Afbeelding wethouder Jack Werkman

Portefeuilles

 • Financiën
 • Inkoop
 • Coördinerend portefeuillehouder Economische Zaken
 • Landbouwbeleid
 • MKB
 • Ondernemersloket, waaronder MKB en acquisitie
 • Waterdunen
 • P10, Samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten
 • Onderwijs (incl. centrum Toptechniek)
 • Jeugdzorg, zorg en volksgezondheid
 • Havengebied Breskens (inclusief Visserijexperience)
 • Coördinerend portefeuillehouder Toekomstige Zorg West Zeeuws-Vlaanderen
 • Coördinerend portefeuillehouder Zeeuwse samenwerking in het Sociaal Domein

Bestuurlijke vertegenwoordigingen

 • Lid DB P10
 • Lid AB Sabewa Zeeland
 • N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten
 • Lid Stuurgroep Waterdunen
 • Overleg schoolbesturen (Primair onderwijs)
 • Overleg schoolbesturen (Voortgezet onderwijs)
 • Portefeuillehouders Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen
 • Lid Rvt T.F. Blankenfonds Breskens
 • Stuurgroep Centrum Toptechniek
 • PH Financiën
 • PH Economische zaken
 • PH Onderwijs
 • Voorzitter PH Jeugd
 • Voorzitter Stuurgroep Toekomstige Zorg West Zeeuws-Vlaanderen
 • Lid AB GGD
 • PH Welzijn en gezondheid (CZW)
 • Stuurgroep suïcidepreventie - jeugd en alcohol
 • NV Economische Impuls

2e loco-burgemeester
Vervanger: wethouder Peter Ploegaert

M.P.E. (Rian) de Feijter (wethouder Onafhankelijk West)

Afbeelding wethouder Rian de Feijter

Portefeuilles

 • Kustbeheer en waterbeheer
 • Verkeer en vervoer, mobiliteit, inclusief verkeersveiligheid en uitvoering riolering
 • Bestuurlijk Overleg Samenwerking (Afval)waterketen Zeeland (BOSAZ)
 • Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)
 • Duurzaamheid (Grondstoffen, milieu en afvalinzameling)
 • Sport
 • Aantrekken Europese subsidies

Bestuurlijke vertegenwoordigingen

 • Lid AB OLAZ
 • Lid en vice voorzitter Adviesgroep Zuidwestelijke Delta
 • Lid AB Bestuurlijk overleg Westerschelde
 • Lid Deltaprogramma Kust
 • Lid KIMO
 • Lid DB Regiegroep Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland
 • PH Milieu
 • PH Zeeuwse Water Ochtend (ZWO)
 • Lid Bestuurlijk overleg Openbaar vervoer Zeeuws-Vlaanderen / Mobiliteit
 • PH Water
 • Lid Stuurgroep OP Zuid
 • Lid Provinciaal Overleg Verkeer en Vervoer

3e loco-burgemeester
Vervanger: wethouder Marianne Poissonnier-Dekker

M.J. (Marianne) Poissonnier-Dekker (wethouder Nieuw Gemeentebelang)

Afbeelding wethouder Marianne Poissonnier

Portefeuilles

 • Visserij
 • Parkeertarieven inclusief parkeerbeleid
 • Coördinerend portefeuillehouder vastgoed en grondbedrijf (inclusief accommodaties en onderhoud gebouwen)
 • Verkoop bedrijventerreinen inclusief exploitatieopzetten
 • Gemeentewerken (met uitzondering van verkeersveiligheid en uitvoering riolering)
 • Ondernemersverenigingen, waaronder Binnenstadsmanagement Sluis, Ondernemend Oostburg VBCE, TOP Cadzand en ZLTO
 • Markten
 • Vismijn
 • Sociaal beleid, werk en bijstand (inclusief Dethon, laaggeletterdheid en volwasseneducatie)
 • Leefbaarheid en burgerparticipatie stads- en dorpsraden 
 • Stads- en dorpsplannen
 • Minimabeleid
 • Wmo en Welzijn
 • Nieuwe wet inburgering (inclusief Wet Educatie en Beroepsonderwijs)
 • Personeel en organisatie (i.s.m. burgemeester M. Vermue)

Bestuurlijke vertegenwoordigingen

 • Lid DB Dethon
 • PZEM
 • Holding Zeeuwse Visveiling B.V.
 • Binnenstadsmanagement Sluis /BBB/VBCE
 • Lid Bestuurlijk platform Visserij
 • Lid Lokale visserijgroep
 • Lid Stuurgroep Leefbaarheid
 • Plv Lid Provinciale commissie groene ruimte
 • Lid Georganiseerd overleg
 • Lid Overleggroep Marktzaken 
 • Lid stuurgroep Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen
 • PH Openbare werken
 • PH Sociale Zaken
 • Stuurgroep Participatiewet Zeeuws-Vlaanderen
 • Lid DB Samenwerkingsverband Collectief Vervoer
 • Bestuurlijk overleg ‘Weer Thuis in Zeeuws Vlaanderen’ (WMO)

4e loco-burgemeester
Vervanger: wethouder Rian de Feijter

S.I. (Samira) de Kievit- Minnaert (gemeentesecretaris)

Afbeelding gemeentesecretaris Samira de Kievit

Voor het uitvoeren van zijn taken wordt het college bijgestaan door de gemeentesecretaris.
Zij adviseert het college en stuurt als hoogste ambtenaar van de gemeente de ambtelijke organisatie aan.

Vervanger: de heer P.J.H. Katsman