Bestemmingsplannen in procedure

Onderstaand een overzicht van de bestemmingsplannen die in procedure zijn en bestemminsplannen die in voorbereiding zijn.
Voor meer of specifieke informatie kunt u terecht bij ons via 14 0117.

Parapluplan Parkeren

Buitengebied

Breskens

Vaststelling bestemmingsplan ‘Partiële herziening MFC Breskens’

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 24 september 2020 het bestemmingsplan ‘Partiële herziening MFC Breskens’ ongewijzigd heeft vastgesteld.
Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch-planologische regeling van het perceel Ghistelkerke 1a te Breskens. Het plan ziet toe op de uitbreiding van het bestaande parkeerareaal ten zuiden van het MFC.

Tevens heeft de raad op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, besloten geen exploitatieplan vast te stellen omdat het een initiatief van gemeentezijde betreft, waarmee de uitvoerbaarheid voldoende is aangetoond.

Het plan inzien

Het besluit van de gemeenteraad en het vastgestelde bestemmingsplan liggen met ingang van 8 oktober 2020 voor een periode van zes weken (tot en met 18 november 2020) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.pzmfcbreskens12-VG01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met mevrouw C. Simons van de afdeling Externe Dienstverlening, tel. 140117.

Beroep

Met ingang van 15 oktober 2020 kan gedurende en termijn van zes weken (tot en met 25 november 2020) tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs net in staat is geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

Cadzand

Ontwerpbestemmingsplan Terras Badhuis Cadzand-Bad

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 'Terras Badhuis Cadzand-Bad' ter inzage wordt gelegd. Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling van het perceel Boulevard de Wielingen 2 te Cadzand-Bad. Het plan ziet toe op de formele planologische regeling van drie terrassen ter plaatse van het restaurant Badhuis Cadzand-Bad.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Terras Badhuis Cadzand-Bad’ ligt met ingang van 21 januari 2021 gedurende zes weken (tot en met 4 maart 2021) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) Nieuwstraat 22 te Oostburg. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ook in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpterrasbadhuis-ON01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw C. Simons van de afdeling Externe Dienstverlening, op telefoonnummer +140117.

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:

  • Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
  • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw C. Simons via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

Het college van burgemeester en wethouders van Sluis brengt tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

Vaststelling bestemmingsplan ‘Ringdijk Zuid 10 Cadzand’

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 van de Wet op de ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 24 september 2020 het bestemmingsplan ‘Ringdijk Zuid 10 Cadzand’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan bevat de juridisch-planologische regeling voor het perceel Ringdijk Zuid 10 te Cadzand. Het plan is gericht op het verplaatsen van het bouwvlak waardoor het mogelijk om de woning goed op het perceel te positioneren en een woning te realiseren conform de modernste eisen. Het bestemmingsplan ‘Ringdijk Zuid 10 Cadzand’ vervangt gedeeltelijk het bestemmingsplan ‘Kom Cadzand’.

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is er een wijziging in het vastgestelde plan doorgevoerd. Deze is terug te vinden in de Notitie beantwoording zienswijzen die samen met het vastgestelde plan ter inzage ligt.

Tevens heeft de raad op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, besloten geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

Het plan inzien

Het besluit van de gemeenteraad en het vastgestelde bestemmingsplan ‘Ringdijk Zuid 10 Cadzand’ liggen met ingang van 15 oktober 2020 voor een periode van zes weken (tot en met 25 november 2020) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpringdijkzuid10-VG01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met mevrouw C. Simons van de afdeling Externe Dienstverlening, tel. 140117.

Beroep

Met ingang van 15 oktober 2020 kan gedurende en termijn van zes weken (tot en met 25 november 2020) tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs net in staat is geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

Nieuwvliet-Bad

Oostburg

Ontwerpbestemmingsplan ‘Burghtkwartier Oostburg’

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Burghtkwartier Oostburg’ ter inzage wordt gelegd. Het bestemmingsplan voorziet in de planologische regeling voor de realisatie van twee zorgclusters met zorgwoningen (één met 10 zorgwoningen en één met 12 zorgwoningen ter plaatse van het plangebied. Het plangebied ligt aan de zuidrand van het centrum van Oostburg. De westelijke grens van het plangebied wordt gevormd door de Burgemeester H.A. Callenfelsstraat en de zuidelijke grens door de Burgemeester I. van Houtestraat. Ten oosten van het plangebied ligt de Schouwburgstraat. De bebouwing in de directe omgeving van het plangebied in de hiervoor genoemde straten heeft een woonfunctie. Ten noorden van het plangebied bevindt zich het zorgcomplex De Burght en het Lam.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Burghtkwartier Oostburg’ ligt met ingang van 10 december 2020 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Daarnaast zijn het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ook in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpburghtkwartier‐ON01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. den Boeft van de afdeling Externe Dienstverlening, op telefoonnummer +140117.

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:

  • Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
  • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. den Boeft via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u erop attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

Retranchement

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Platteweg 2 Retranchement’

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van de Inspraakverordening gemeente Sluis bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan ‘Platteweg 2 Retranchement’ ter inzage wordt gelegd. Het bestemmingsplan voorziet in de planologische regeling voor de realisatie van een culinair thuis op het perceel Platteweg 2 te Retranchement ter hoogte van de bestaande schuur op het desbetreffende perceel en de realisatie van een woning op het perceel kadastraal bekend als Sluis, sectie L, nummer 1407.

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Platteweg 2 Retranchement’ ligt met ingang van 24 december 2020 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Daarnaast zijn het voorontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen van het bestemmingsplan ook in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpplatteweg2‐VO01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. den Boeft van de afdeling Externe Dienstverlening, op telefoonnummer +140117.

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen op de volgende wijze:

  • Schriftelijk: u kunt uw inspraakreactie richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
  • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. den Boeft via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u erop attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

Sluis