Bestemmingsplannen in procedure

Onderstaand een overzicht van de bestemmingsplannen die in procedure zijn en bestemminsplannen die in voorbereiding zijn.
Voor meer of specifieke informatie kunt u terecht bij ons via 14 0117.

Parapluplan Parkeren

Buitengebied

Breskens

Vaststelling bestemmingsplan ‘Partiële herziening MFC Breskens’

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 24 september 2020 het bestemmingsplan ‘Partiële herziening MFC Breskens’ ongewijzigd heeft vastgesteld.
Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch-planologische regeling van het perceel Ghistelkerke 1a te Breskens. Het plan ziet toe op de uitbreiding van het bestaande parkeerareaal ten zuiden van het MFC.

Tevens heeft de raad op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, besloten geen exploitatieplan vast te stellen omdat het een initiatief van gemeentezijde betreft, waarmee de uitvoerbaarheid voldoende is aangetoond.

Het plan inzien

Het besluit van de gemeenteraad en het vastgestelde bestemmingsplan liggen met ingang van 8 oktober 2020 voor een periode van zes weken (tot en met 18 november 2020) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.pzmfcbreskens12-VG01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met mevrouw C. Simons van de afdeling Externe Dienstverlening, tel. 140117.

Beroep

Met ingang van 15 oktober 2020 kan gedurende en termijn van zes weken (tot en met 25 november 2020) tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs net in staat is geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

Cadzand

Vaststelling bestemmingsplan ‘Ringdijk Zuid 10 Cadzand’

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 van de Wet op de ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 24 september 2020 het bestemmingsplan ‘Ringdijk Zuid 10 Cadzand’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan bevat de juridisch-planologische regeling voor het perceel Ringdijk Zuid 10 te Cadzand. Het plan is gericht op het verplaatsen van het bouwvlak waardoor het mogelijk om de woning goed op het perceel te positioneren en een woning te realiseren conform de modernste eisen. Het bestemmingsplan ‘Ringdijk Zuid 10 Cadzand’ vervangt gedeeltelijk het bestemmingsplan ‘Kom Cadzand’.

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is er een wijziging in het vastgestelde plan doorgevoerd. Deze is terug te vinden in de Notitie beantwoording zienswijzen die samen met het vastgestelde plan ter inzage ligt.

Tevens heeft de raad op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, besloten geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

Het plan inzien

Het besluit van de gemeenteraad en het vastgestelde bestemmingsplan ‘Ringdijk Zuid 10 Cadzand’ liggen met ingang van 15 oktober 2020 voor een periode van zes weken (tot en met 25 november 2020) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpringdijkzuid10-VG01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met mevrouw C. Simons van de afdeling Externe Dienstverlening, tel. 140117.

Beroep

Met ingang van 15 oktober 2020 kan gedurende en termijn van zes weken (tot en met 25 november 2020) tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs net in staat is geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

Nieuwvliet-Bad

Oostburg

Sluis

Sint Kruis