Voornemen tot het nemen van een verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn de volgende verkeersmaatregel te nemen.

In het kader van de duurzaamheidsambities van de gemeente (minder geluidsoverlast, afname CO2-emissie en verbetering luchtkwaliteit) wordt op een aantal locaties in onze gemeente een oplaadpunt voor elektrische auto's gerealiseerd.
Daarbij worden enkele parkeervakken aangewezen als parkeergelegenheid welke uitsluitend bestemd zijn voor het opladen van elektrische auto's.

Bij de realisatie van deze openbare oplaadpunten is een goede geografische spreiding van belang.
Plaatsing gebeurt bij voorkeur op locaties die voor een ieder openbaar toegankelijk zijn, zoals parkeerlocaties bij winkelcentra of toeristisch aantrekkelijke plaatsen.
De belangen van de doorstroming van het verkeer, het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg alsmede het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik liggen ten grondslag aan dit voornemen.

Rekening houdende met het bovengenoemde zijn wij voornemens om een parkeerverbod in te stellen op twee parkeervakken nabij de Ringlaan te Breskens en het realiseren van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen.
Op deze parkeervakken mag uitsluitend door opladende elektrische voertuigen worden geparkeerd.

De maatregel zal worden aangeduid door de plaatsing van een verkeersbord E-04 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990), een onderbord met de tekst “uitsluitend ladende elektrische voertuigen” en een onderbord volgens model OB-504 met daarop aangegeven twee schuin naar beneden wijzende zwarte pijlen die de vakken aanduiden.
Onze intentie is om de verkeersmaatregel na inwerkingtreding in twee stappen uit te voeren, te weten in eerste instantie door één vak in te richten (zie tekening).
Dit vereist géén onderbord OB-504. En later, als de vraag mogelijk toeneemt, is het de intentie om dan het tweede vak in te richten. In die situatie zal het onderbord volgens model OB-504 worden aangebracht.
Eén en ander zoals bij dit besluit behorende en ter inzage liggende situatietekening is aangegeven.

Deze bekendmaking, inclusief de situatietekening, ligt met ingang van 22 januari 2020 zes weken ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg.
De stukken zijn in te zien elke werkdag van 08.30 tot 13.00 uur en op woensdag van 08.30 tot 16.00 uur.
Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen worden ingebracht.
Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.