PERSBERICHT - Sluitende begroting 2020

De begroting 2020 en meerjarencijfers 2021-2023 zijn sluitend. Leidraad voor de begroting van 2020 zijn het coalitieprogramma "Dynamisch, continuerend en grensverleggend" en de kadernota 2020 - 2023, die de gemeenteraad op 4 juli jl. vaststelde. Dankzij ruimtescheppende maatregelen is de begroting structureel in evenwicht. Dat houdt in dat structurele lasten gedekt kunnen worden met structurele baten. Voorzichtigheid is echter geboden en het maken van keuzes blijft onvermijdelijk.

De komst van nieuwe wettelijke taken zonder evenredige (extra) financiering, trekt een wissel op veel gemeentelijke begrotingen. Dat is ook bij de gemeente Sluis het geval. Het sociaal domein is daar een voorbeeld van, evenals de kosten van de verplichte Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en). De begroting 2020 is daarmee een realistische mix van onontkoombare ontwikkelingen, actuele vraagstukken en ambities uit het coalitieakkoord. De keuzes die bij de kadernota zijn gemaakt, vormen het uitgangspunt voor deze begroting. Denk hierbij onder andere aan investeringen in het MFC in Aardenburg, het Masterplan Nieuwvliet en de aanpak woningvoorraad.

Besluitvorming

Het vaststellen van de begroting is de bevoegdheid van de gemeenteraad. De stukken die het college vandaag presenteert, worden behandeld in de raadsbrede commissie Samenleving/Middelen op dinsdag 22 oktober a.s. om 19.30 uur en de besluitvormende raadsvergadering op donderdag 7 november a.s. om 19.30 uur. Beide vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in de raadzaal van het Belfort in Sluis. De begroting 2020 kunt u nalezen op onze website www.gemeentesluis.nl.