PERSBERICHT - Jaarstukken 2018 en kadernota 2020-2023

De kadernota 2020-2023 geeft vroegtijdig inzicht in de financiële knelpunten en mogelijke beleidskeuzes in aanloop naar de begroting 2020.
Dit stelt de raad in staat om kaders te stellen voor de komende jaren.
Door de ruimtescheppende maatregelen heeft de kadernota een positief saldo in 2020.
Ook de latere jaren hebben een positief saldo.

Jaarstukken 2018
Met de Jaarstukken 2018 legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid in 2018 en de bijbehorende financiën.
De gemeente Sluis sluit het boekjaar af met een positief resultaat van overheidsactiviteiten van € 1.550.930,- en een positief resultaat voor de grondexploitatie van € 241.774,-.
Ten opzichte van het laatste begrotingssaldo van € 1.045.970,- is er dus een positiever resultaat uitgekomen van ruim zeven ton.
Naast het effect van de exploitatie-opzetten komt dit door incidentele meevallers.
Onder andere dankzij de mooie zomer van 2018 zijn de opbrengsten uit parkeergelden en toeristenbelasting hoger dan verwacht.
Ook hebben de leges uit de omgevingsvergunningen en de opbrengsten uit het project Grondzaken bijgedragen aan dit verschil.
Het college stelt de raad voor om het voordelige resultaat in te zetten voor een toevoeging aan de reserve grondexploitatie, demografische ontwikkelingen, bedrijfsvoering en de algemene reserve.

Kadernota 2020-2023
In deze kadernota zijn opgenomen financiële uitwerking van het coalitieakkoord, de nieuwe wettelijke vereisten, de onvermijdelijke afwijkingen en ook de verdere wensen.
Hiermee wordt inzicht geboden in de keuzes die voorliggen in de komende tijd.
Naar aanleiding van de discussie in de commissie Samenleving/Middelen in april en mei jl. bevat de kadernota ook een voorstel tot aanpassing van de belastingopbrengsten.

Andere ontwikkelingen
Het college stelt voor om de komende jaren geld uit te trekken voor verschillende ontwikkelingen.
Voorbeelden hiervan zijn een MFC in Aardenburg en IJzendijke, realisatie startgroepen, samenwerking tussen onderwijs, aanpak woningvoorraad, kinderopvang en zorg, screening en signalering van logopedie en recreatieve zandsuppletie van de stranden.

Besluitvorming
Het vaststellen van de jaarstukken en de kadernota is de bevoegdheid van de gemeenteraad.
In afwachting van de accountantsverklaring zijn de jaarstukken 2018 nog niet definitief.
De accountant heeft toegezegd een goedkeurende accountantsverklaring te verstrekken.
De stukken worden behandeld in de raadsbrede commissie Samenleving/ Middelen op dinsdag 25 juni om 19.30 uur en de besluitvormende raadsvergadering op donderdag 4 juli a.s. om 19.30 uur.
Beide vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in de raadzaal van het Belfort in Sluis.