PERSBERICHT - Gemeente past bodembeleid aan ter realisatie 9-holes golfbaan

In de afgelopen jaren is er grond vanuit diverse projecten in de regio, zoals uit onze woonkernen, vervoerd naar de Brugse Vaart.
Hier zal de komende jaren een uitbreiding van het golfdomein plaatsvinden. Inmiddels is gebleken dat de Brugse Vaart een goede en definitieve oplossing vormt voor deze grond.
Op die manier ontstaat een meer aantrekkelijke en langdurig bespeelbare baan die goed past in het landschap. Uitbreiding van de golfbaan is een gewenste ontwikkeling voor de regio.
Daarom wil de gemeente Sluis dit toestaan door het bodembeleid aan te passen. Voordat de gemeenteraad dit nieuwe beleid kan vaststellen, wordt het binnenkort ter inzage gelegd en kunnen belanghebbenden een zienswijze kenbaar maken.     

Uit onderzoek is gebleken dat de aangevoerde grond een lagere kwaliteitsklasse heeft dan de grond op het terrein van de toekomstige golfbaan.
Vanuit milieuwetgeving mag dit niet. De gemeente Sluis wil daarom gebiedspecifiek beleid vaststellen, zodat de grond voor de uitbreiding van de 9-holes golfbaan gebruikt kan worden.

Het Besluit bodemkwaliteit kent vier categorieën grond:

  • Altijd toepasbaar
  • Klasse wonen
  • Klasse industrie
  • Nooit toepasbaar

De klasse grond ‘altijd toepasbaar’ ligt bijvoorbeeld in de polder. Daar wordt niet of minimaal op gewoond en geleefd en is dus schone grond.
De klassen ‘wonen’ en ‘industrie’ zijn gronden die veelal in oude woonkernen liggen. Omdat hierop gewoond en geleefd wordt, zitten in de grond stoffen die daaruit voortkomen en die in die mate niet gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid op de locatie Brugse Vaart.
Op grond met kwaliteitsklasse ‘industrie’ wordt langer geleefd en gewoond dan op grond met kwaliteitsklasse ‘wonen’. Grond met de klasse ‘nooit toepasbaar’ is vervuilde grond.

De grond die is aangevoerd op de Brugse Vaart kent de klassen ‘wonen’ en ‘industrie’. De grond die er al lag is ‘altijd toepasbare’ grond. Beleid is dat ‘groene’ grond groen blijft.
Hierop mogen geen andere klassen grond worden aangevoerd. Omdat de uitbreiding van de Brugse Vaart wenselijk is en de aangevoerde grond van de klassen ‘wonen’ en ‘industrie’ zijn, wil de gemeente Sluis dit hier toestaan.
Daarvoor moet gebiedspecifiek beleid worden vastgesteld, dat bestaat uit een aanpassing in de ‘Nota bodembeheer voor de landbodem Zeeuwsch-Vlaanderen’.
Voorwaarde is dat de gebruikte grond wordt afgedekt met een zogenoemde leeflaag van tenminste 50 centimeter ‘groene’ grond.

Het ontwerp ‘Nota bodembeheer voor de landbodem Zeeuws-Vlaanderen, versie 20 februari 2019’ wordt binnenkort gedurende zes weken ter inzage gelegd.
Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden hun zienswijze inbrengen.

Naast bovengenoemd traject is de gemeente Sluis in gesprek met de Brugse Vaart N.V. over een herziening van het inrichtingsplan.
Hierin worden afspraken gemaakt over de maximale hoogte van het terrein en waarborging van de landschappelijke openheid.
Daarnaast wordt er gestreefd naar een concrete tijdsplanning, zodat de uitbreiding van de 9-holes golfbaan in 2022 is gerealiseerd.