Ontwikkelkader en beeldkwaliteit Kanaalweg 1a t/m 5 te Cadzand-Bad

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 2a van de inspraakverordening gemeente Sluis bekend dat het aanvullend ontwikkelkader voor de percelen Kanaalweg 1a tot en met 5 in Cadzand-Bad, waarin ook de gewenste beeldkwaliteit wordt omschreven, ter inzage wordt gelegd.

Het ontwikkelkader en beeldkwaliteit voor Kanaalweg 1a tot en met 5 te Cadzand-Bad ligt met ingang van 8 mei 2019 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg.

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk een inspraakreactie indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders over het betreffende ontwikkelkader  op de volgende wijze:

  • Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan de gemeenteraad van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.

Wij maken u erop attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.  

Downloaden: