Ontwerp Kadernota recreatief verblijf gemeente Sluis

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 2 van de inspraakverordening gemeente Sluis bekend dat de ontwerp ‘Kadernota recreatief verblijf gemeente Sluis' ter inzage wordt gelegd. De notitie vormt het toetsingskader voor ontwikkelingen op de bestaande verblijfsrecreatieterreinen en vormt de basis voor de actualisering van de juridisch-planologische regeling van het omgevingsplan voor verblijfsrecreatieterreinen.

De ontwerp ‘Kadernota recreatief verblijf gemeente Sluis’ ligt met ingang van 1 oktober 2020 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) Nieuwstraat 22 te Oostburg en kunt u hieronder raadplegen.

Kadernota recreatief verblijf gemeente Sluis

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen over de ontwerp ‘Kadernota recreatief verblijf gemeente Sluis’ op de volgende wijze:

  • Schriftelijk: u kunt uw inspraakreactie richten aan de gemeenteraad van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg;
  • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw V. Dekker of mevrouw C. Simons via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw inspraakreactie via de gemeentelijke website kenbaar te maken.