Ontwerp Grondstoffenplan 2019 - 2023 gemeente Sluis

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat het ontwerp Grondstoffenplan 2019 – 2023 van de gemeente Sluis, ter inzage ligt.
Het Grondstoffenplan bevat de kaders voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen tot en met 2023.

VANG-HA

De Rijksoverheid heeft de weg ingeslagen naar een circulaire economie, waarin de kringlopen gesloten zijn. In dat licht is het programma 'Van Afval Naar Grondstof - Huishoudelijk Afval' (VANG-HA) opgesteld. In het programma VANG-HA zijn de volgende concrete landelijke doelstellingen geformuleerd:

  • in 2020 realiseren van een scheidingspercentage van 75% voor het huishoudelijk afval en komen tot een gemiddelde hoeveelheid restafval van 100 kilogram per inwoner per jaar;
  • in 2025 komen tot een gemiddelde hoeveelheid restafval van 30 kilogram per inwoner per jaar.

Doelstelling

Van de gemeenten wordt verwacht dat ze een inspanning leveren om de doelstellingen te halen.
Ter vergelijking met de doelstelling in het programma VANG-HA: de hoeveelheid restafval bedraagt in de gemeente Sluis 370 kilogram per inwoner per jaar (restafval grijze minicontainers + restafval milieustraat).
Een substantieel deel van het in de gemeente Sluis ingezamelde huishoudelijk afval is afkomstig van recreatiewoningen waar geen inwoners aan gekoppeld zijn.
Daarom is in het Grondstoffenplan voor de gemeente Sluis een realistische doelstelling van 120 kilogram restafval per inwoner opgenomen.

Beleid

Om het gestelde doel te bereiken gaat de gemeente op een nieuwe manier huishoudelijk afval inzamelen.
De nieuwe manier van inzamelen is erop gericht zoveel mogelijk grondstoffen, zoals GFT, oud papier en karton, glas, plastic verpakkingsafval en drankenkartons, gescheiden in te zamelen en daarmee de hoeveelheid restafval in de grijze containers aanzienlijk te verminderen.
De gescheiden ingezamelde grondstoffen worden gebruikt voor de productie van nieuwe producten.
In het ontwerp Grondstoffenplan worden op hoofdlijnen de in te voeren maatregelen omschreven die gaan bijdragen aan het realiseren van de doelstelling.

Inzage

Het ontwerp Grondstoffenplan kan worden ingezien van 25 april tot 6 juni 2019 (zes weken) tijdens de openingstijden van het KCC, Nieuwstraat 22 te Oostburg.
Indien u na het lezen van het ontwerp Grondstoffenplan vragen heeft of nadere informatie wenst kunt u contact opnemen met de heer K. Westerweele via telefoonnummer 140117.

Zienswijze

Tijdens de periode dat het ontwerp Grondstoffenplan ter inzage ligt kunnen schriftelijke zienswijzen worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sluis, t.a.v. de afdeling Beleid & Beheer, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
Ook kunnen tijdens deze termijn per e-mail zienswijzen worden ingediend via info@gemeentesluis.nl.

Na afloop van de terinzagelegging zal het ontwerp Grondstoffenplan ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad, waarbij de ingekomen zienswijzen worden betrokken.

Te downloaden