Masterplan Nieuwvliet-Bad

Op 17 september 2019 heeft de commissie Ruimte/AB ingestemd met het verzoek van burgemeester en wethouders om het Masterplan Nieuwvliet-Bad vrij te geven voor inspraak. Het Masterplan geeft invulling aan de ambitie om een breed gedragen visie op te stellen die het gebied toekomstwaarde geeft voor alle betrokken partijen. Uitgangspunt daarbij is de versterking van de identiteit van de badplaats en het bieden van een kader voor ontwikkeling die aansluit op de vraag van vandaag.

Voordat de raad een definitief besluit neemt, ligt het Masterplan Nieuwvliet-Bad op grond van het bepaalde in de Inspraakverordening gemeente Sluis en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf 10 oktober 2019 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn in te zien elke werkdag van 08.30 tot 13.00 uur en op woensdag van 08.30 tot 16.00 uur en kunt u downloaden via onderstaande link.

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk reacties worden ingebracht. Zij dienen te worden gericht aan ons college en worden verzonden aan burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.