Gemeentelijk beleidskader voor woonwagenstandplaatsen en woonwagens

De commissie Ruimte/AB heeft op 15 oktober 2019 ingestemd met het verzoek van burgemeester en wethouders om het Beleidskader voor woonwagenstandplaatsen en woonwagens gemeente Sluis vrij te geven voor inspraak.

Na de intrekking van de Woonwagenwet in 1999 werden de gemeenten verantwoordelijk voor het woonwagenbeleid.
Gemeentelijk beleid beperkte zich tot het inrichten en beheren van woonwagencentra.
Diverse uitspraken over mensenrechten in relatie tot woonwagenbewoners maakten duidelijk dat niet op de oude voet verder kon worden gegaan.
Voor de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waren de uitspraken aanleiding om een landelijk beleidskader uit te brengen.
Dit kader moet worden omgezet in lokaal beleid.
Het Beleidskader voor woonwagenstandplaatsen en woonwagens gemeente Sluis voorziet daarin.
De volgende zaken komen aan de orde:

  • Inbedding van het woonwagenbeleid in het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid;
  • Registratie van belangstellenden voor een standplaats;
  • Wijze waarop de behoefte aan standplaatsen is vastgesteld;
  • Inspanningsverplichting voor de realisering van voldoende standplaatsen;
  • Wijze waarop de toewijzing van standplaatsen plaatsvindt;
  • Hoe wordt omgegaan met verzoeken om een huurwoonwagen te verstrekken;
  • Overdracht van standplaatsen en huurwoonwagens aan de woningbouwvereniging.

Voordat de raad een definitief besluit neemt over het gemeentelijk beleidskader ligt dit op grond van het bepaalde in de Inspraakverordening gemeente Sluis en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht vanaf 24 oktober 2019 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg.
Het beleidskader is in te zien elke werkdag van 08.30 tot 13.00 uur en op woensdag van 08.30 tot 16.00 uur. 
U kunt het beleidsdocument ook onderaan dit bericht downloaden. 

Op 28 oktober 2019 vindt van 19.00 tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst plaats in de kantine van het gemeentehuis, achterzijde Nieuwstraat 2.
Er is alle gelegenheid om over het beleidskader van gedachten te wisselen en vragen te stellen.  

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijke reacties worden ingebracht.
Deze dienen te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.