Besluiten tot aanwijzen van gemeentelijke monumenten

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij, gelet op artikel 3 van de Erfgoedverordening Sluis 2016, de volgende gebouwen/objecten hebben aangewezen als gemeentelijk monument:

Aardenburg

Breskens

Eede

Groede

Hoofdplaat

IJzendijke

Nieuwvliet

Oostburg

Retranchement

Schoondijke

Sluis

Waterlandkerkje

Beschrijving aangewezen monumenten

Ter inzage

De besluiten liggen vanaf 7 juni tot en met 18 juli 2018 voor iedereen ter inzage.
De besluiten liggen op de volgende wijze ter inzage:

Bezwaar/voorlopige voorziening

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending daarvan bij het college een bezwaarschrift indienen (adressering: Burgemeester en Wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg).

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust.
Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.
Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overgelegd.
Er wordt een griffierecht geheven.