Bekendmaking inspraak concept beleidsplan Sociaal Domein gemeente Sluis 2020-2024

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat op grond van de Inspraakverordening Gemeente Sluis het concept beleidsplan Sociaal Domein gemeente Sluis 2020-2024 ter inzage wordt gelegd.    

De dienstverlening en ondersteuning vanuit de gemeente Sluis is gebaseerd op ‘Samenkracht’.
Sluis is een gemeente voor en door de inwoners.
Alleen samen lukt het om iedereen mee te laten doen in de samenleving binnen de gemeentegrenzen.
Samenkracht betekent ook het bundelen van belangrijke steunpilaren (organisaties en inwoners) en krachten binnen de gemeente.
Dat is de reden dat juist nu een integraal beleidsplan Sociaal Domein wordt opgesteld.
Waarden als keuzevrijheid, hulp op maat, preventie en meedoen zijn niet gebonden aan een specifieke wet.
In dit plan worden de uitgangspunten en belangrijke waarden binnen de wettelijke kaders van het Sociaal Domein – waaronder Jeugdwet, Participatiewet (P-wet), Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) – gebundeld.
Naast de wettelijke verplichtingen die voortkomen uit de transitie, vinden we het in Sluis ook belangrijk om aandacht te hebben voor preventie, veiligheid en volksgezondheid.
Om te kunnen borgen dat de inwoners, die de ondersteuning het hardst nodig hebben, deze kunnen blijven ontvangen is het van belang om slim en goed om te gaan met de beschikbare middelen voor die taak.
Samen moeten we ervoor zorgen dat de hulp en ondersteuning betaalbaar blijft en toekomstbestendig wordt.

Inspraakperiode
Voordat tot vaststelling van eerdergenoemd beleidsplan wordt overgegaan, krijgt u de gelegenheid om uw zienswijze hierover kenbaar te maken.
Vanaf 8 juli tot en met 2 september 2020 ligt het concept beleidsplan Sociaal Domein gemeente Sluis 2020-2024 voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg.
Tevens kunt u de stukken raadplegen via de website van de gemeente Sluis, www.gemeentesluis.nl.

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze hieromtrent kenbaar maken bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Bertens of mevrouw P. de Croock, via telefoonnummer 0117-457000.

Ter inzage liggende stukken