Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Groede Podium

Groede Podium is een toeristisch-recreatief ontwikkelingsproject waarin een gebied van ca. 12 ha openbare ruimte is herontwikkeld tot een podium voor natuur en cultuur.

begeleidende afbeelding

Op 4 april 2009 is in Groede het eerste toeristisch bedrijventerrein van Nederland officieel geopend. Dit onder de naam Groede Podium.
Het is een ruimtelijk-economische verbinding tussen Groede-Bad (kust) en Groede-Dorp (binnenland), als onderdeel van duurzaam en integraal kustzonebeheer in West Zeeuws-Vlaanderen. Het is als eerste toeristische project in Nederland gehonoreerd met TIPP-geld. TIPP is een stimuleringsregeling van het ministerie van Economische Zaken gericht op passende ruimtelijk-economische projecten die leiden tot verbete-ring van de kwantitatieve en kwalitatieve aanbodsituatie van werklocaties, zoals herstructurering/ontwikkeling van bedrijfsterreinen. Duurzaamheid van de projecten is daarbij een belangrijk criterium. Projecten moeten bijdragen aan een optimaal regio-naal investeringsklimaat met als doel om de regionale economie te versterken.

 

Meervoudige functies

Groede Podium geeft invulling aan de Recreatievisie West Zeeuws-Vlaanderen en het daaruit voortvloeiende project Integraal Kustzonebeheer. Het project combineert diverse functies:

 

  • landschappelijke inrichting: ruimtelijke kwaliteitsverbetering van ca. 12 ha openbare ruimte inclusief natuurontwikkeling;  
  • mobiliteit: beheersing van de verkeersbewegingen (parkeercapaciteit, stimulering om te voet of per fiets op ontdekking te gaan); 
  • toerisme en recreatie: fiets- en wandelverbinding tussen Groede-Dorp en -Bad; 
  • educatie: doe- en informatiecentrum voor cultuur, landschap en natuur.

 

Op basis van deze meervoudige functies en de concentratie daarvan rond een historisch uniek bunkercomplex (10 bunkers) in een met groen omgeven hertenpark, is Groede Podium opgenomen in de Economische visie en het Investeringsprogramma 2001 van de Provincie Zeeland in het kader van TIPP (Tender InvesteringsProgramma’s Provincie). Het is het eerste toeristische project dat door deze economische stimuleringsregeling gehonoreerd is. Groede Podium is daarnaast mede gestimuleerd door het Interegg III B NWE project Sail en BDU (aanleg fietspad).

 

 

begeleidende afbeelding 2

Beleving basis voor inrichting

Het project bestaat uit 4 aparte onderdelen die een samenhangend geheel vormen. Dit zijn het hertenpark met de 10 bunkers, de directe omgeving van deze enclave, het gebied nabij de Zwartegatse Kreek waar plas-dras natuur wordt ontwikkeld en de uitbreidingsplannen (kwaliteitsverbetering) van de omliggende recreatiebedrijven. Daarnaast is ingespeeld op aanleg van een nieuwe kustverdediging door het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen rond de nabijgelegen Zwartegatse Kreek.

Het hertenpark is het hart van het plan en ligt als een enclave in het open landschap. Het ontwerp is gemaakt door bureau Lubbers uit ’s-Hertogenbosch en het resultaat van meer dan 2 jaar intensief overleg met direct betrokkenen zoals Emergis (dierenverzorging), natuurorganisaties, Groese Park BV (exploitatie) en de inwoners van Groede. De (tastbare) beleving van de functies stond daarbij centraal. Schoolkinderen uit Groede hebben hiertoe een voorzet gegeven via gesprekken en tekeningen. Diverse van hun ideeën zijn in het nieuwe plan terug te vinden.

Het uitgangspunt voor het ontwerp zijn de 10 bunkers geweest. Hieromheen zijn ‘kamers’ ingericht met elk een eigen thema, zoals de binnentuin, de speelkamer, het labyrint, de dierenkamer, het vlonderbos en de waterkamer. Ze zijn aangekleed met natuurlijk vormgegeven speel- en landschapsmeubilair en worden van elkaar gescheiden door heggen. Centraal ligt de ‘allee’, een plein van waaruit alle kamers te bereiken zijn. Voor het doe- en informatiecentrum, dat op de plaats is gekomen van het voormalige hotel, is op basis van een programma van eisen een prijsvraag uitgeschreven. Deze is gewonnen door MSDN architecten uit Brugge. Hun ideeën, aangevuld met de inbreng van deskundigen uit de regio, hebben geleid tot een uitnodigend en interactief info-, natuur- en landschapscentrum. 

begeleidende afbeelding 3 Het agrarisch gebied rond het hertenpark blijft. In het gebied nabij de Zwartegatse Kreek is een plas-drasgebied met ruige natuur gesitueerd door laagtes en hogere delen aan te leggen. Daarnaast is voor de aanvliegroute van de vleermuizen ten zuiden van het park een grote waterpartij aangelegd.

De optelsom van dit geheel maakt Groede Podium tot een park dat op een eigentijdse wijze invulling geeft aan de natuur-, cultuur- en landschapsbeleving van Groede en omgeving. Het is een doe-, ontdek- en activiteitenpark voor eigen inwoners, toeristen en recreanten, van jong tot oud.

 

Uitbouw park

De uitvoering van het totale plan heeft fasegewijs plaatsgevonden over een periode van 5 jaar. In de toekomst wordt het recreatief medegebruik verder uitgebouwd en wordt een aantal bunkers in ere hersteld. Wenselijk is ook de uitbouw van het mobiliteitscentrum.


Uitgelicht

Europese projecten


Zoeken