Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Projecten en Plannen / Kaders voor de toekomst

Kaders voor de toekomst

In 2011 heeft de gemeenteraad de toekomstvisie “Samen Goed”, het Wmo-beleidsplan “Samen Leven”, de structuurvisie “Goed Leven” en de Kadernota Samen Kiezen 2012-2015 vastgesteld. Hiermee stelt de gemeenteraad de kaders voor de toekomst.

Snel naar:

 

Inleiding

In het coalitieakkoord “Kaders voor een verantwoorde toekomst” is vastgelegd dat een discussie moet worden gevoerd over het takenpakket van de gemeente en dat een strategische toekomstvisie moet worden ontwikkeld. Het doel hiervan is om te komen tot een takenpakket dat past bij de ambities en de schaal van de gemeente, waarbij de begroting in evenwicht is. In de afgelopen periode is het proces ingezet dat resulteert in vier concrete producten die nauw met elkaar samenhangen:

 1. Toekomstvisie “Samen Goed”
 2. Wmo-beleidsplan “Samen Leven”
 3. Structuurvisie “Goed Leven”
 4. Kadernota Samen Kiezen 2012-2015

 

Met de vaststelling van deze vier stukken geeft de raad de kaders voor de toekomst aan. In de toekomstvisie worden de bakens uitgezet voor de ontwikkeling van de gemeente. Het Wmo-beleidsplan “Samen Leven” en de structuurvisie “Goed Leven” vormen de routeboekjes om de doelen uit de toekomstvisie op respectievelijk sociaal-maatschappelijk en ruimtelijk-economische terrein te bereiken. Het zoeken naar evenwicht tussen ambitie en financiën en het maken van keuzes voor de toekomst zijn ook kenmerkend voor de Kadernota Samen Kiezen 2012-2015, die de basis vormt voor de meerjarige begroting. 

 

Proces

De toekomstvisie, het Wmo-beleidsplan en de structuurvisie zijn op 27 oktober 2011 door de gemeenteraad vastgesteld. In deze stukken is rekening gehouden met de punten die zijn aangedragen door maatschappelijke organisaties en met de signalen uit de gemeenteraad. Hierbij zijn de beleidsonderdelen in samenhang bekeken. Daardoor grijpen het ruimtelijk-economisch en sociaal-maatschappelijke beleid goed in elkaar en kunnen ze elkaar versterken. Voordat de gemeenteraad de stukken heeft vastgesteld, is een inspraakprocedure gevolgd.

Naar boven

 

Toekomstvisie “Samen Goed”

In de toekomstvisie worden de bakens uitgezet voor de ontwikkeling van de gemeente. De speerpunten in het beleid zijn benoemd, inclusief de daaruit voortvloeiende visie op de ambtelijke en bestuurlijke organisatie. De speerpunten zijn:

 • Toerisme als economische motor
 • Het buitengebied is pure beleving
 • De kracht van karakteristieke kernen
 • Wonen naar wens
 • Onderwijs legt stevige basis
 • Sociale en maatschappelijke voorzieningen samen goed voor elkaar
 • Krachtig en dienstbaar bestuur

Per speerpunt zijn de doelen omschreven en wordt aangegeven wat de gemeente daarvoor moet doen. Ter illustratie wordt bij elk speerpunt een droombeeld geschetst dat aangeeft hoe de ideale situatie er in 2025 uit kan zien.

 

Naar boven

 

Wmo-beleidsplan “Samen Leven”

Sluis staat voor samen leven. Dat is de ambitie van het Wmo-beleidsplan waarin het sociaal-maatschappelijk beleid van de gemeente Sluis voor de komende jaren op hoofdlijnen uiteen wordt gezet. Het Wmo-beleidsplan is een strategische visie waarin op basis van beleidskeuzen wordt aangegeven welke ontwikkelingen of ontwikkelingsrichtingen op sociaal-maatschappelijk gebied gewenst zijn en welke niet. De uitwerking van dit beleid vindt plaats in deelvisies, beleidsnota’s, verordeningen en prestatieafspraken. Het vierjaarlijks vaststellen van een Wmo-beleidsplan is overigens een wettelijke verplichting op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 

De Wmo is gericht op het vergroten van de sociale samenhang, leefbaarheid en maatschappelijke deelname. Einddoel is een samenleving waarin iedereen meedoet (en mee kan doen) en samen verantwoordelijkheid draagt voor de kwaliteit van de samenleving en wat daarin gebeurt. Net als veel andere gemeenten, constateert de gemeente Sluis terugblikkend dat zij er nog onvoldoende in is geslaagd om deze beleidsuitgangspunten in praktijk te brengen. Het maken van deze omslag (mentaliteitsverandering) is dan ook hét thema van het Wmo-beleidsplan “Samen Leven”. De centrale opgave daarbij is “beter met minder”.

 

Aan de hand van negen beleidsthema’s worden de opgaven en kansen, doelstellingen en strategie omschreven. De beleidsthema’s zijn:

 • Sociaal-culturele accommodaties
 • Sociaal-culturele activiteiten
 • Ondersteuning en begeleiding
 • Preventie
 • Mobiliteit
 • Onderwijs
 • Arbeidsmarkt en werkgelegenheid
 • Muziek- en kunstonderwijs
 • Bibliotheekwerk

   

De kansen op al deze terreinen liggen bij het kijken naar mogelijkheden van mensen, in plaats van naar hun beperkingen en bij het aanspreken van mensen op hun eigen verantwoordelijkheid; voor zichzelf, voor hun directe omgeving en voor de kwaliteit van het sociaal-maatschappelijk leven.

 

Naar boven

 

Structuurvisie “Goed Leven”

De structuurvisie “Goed Leven” biedt een samenhangend ruimtelijk-economisch beleidskader waarbinnen de (ruimtelijke) keuzes voor de toekomst gemaakt kunnen worden. Op basis van deze kaders kunnen marktpartijen initiatieven ontwikkelen en zullen initiatieven door de gemeente beoordeeld worden. De overkoepelende ambitie is “goed leven”. De uitwerking van het in de structuurvisie beschreven beleid vindt plaats in deelvisies, bestemmingsplannen en projecten. Het vastleggen van het ruimtelijk beleid in een actuele structuurvisie is een wettelijke verplichting op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

 

De structuurvisie gaat in op de opgaven, de doelstellingen en de beleidskeuzen op hoofdlijnen voor de zes relevante thema’s. Ook hier luidt de centrale opgave daarbij “beter met minder”. De thema’s zijn:

 • Wonen
 • Voorzieningen
 • Recreatie en toerisme
 • Bedrijventerreinen
 • Landbouw en landschap (inclusief cultuurhistorie en archeologie, water en natuur)
 • Mobiliteit en duurzaamheid

 

Voor het bereiken van de overkoepelende ambitie “goed leven” liggen de kansen in het versterken van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving (het woonproduct). Dit door het gericht aanpassen van de woningvoorraad aan de veranderde bevolkingssamenstelling en woonwensen, het realiseren van een duurzame sterke voorzieningenstructuur via clustering en het verbeteren van de woonomgeving (groen, rust en ruimte). Ook het versterken van de toeristische economie en daarmee ook andere delen van de economie, biedt kansen. Kwaliteitsverbetering, seizoensverlenging, productverbreding en het gebruikmaken van de sterke punten van Sluis (kust, ruimte, landschap, cultuurhistorie, kooptoerisme, nabijheid Vlaamse grote steden) zijn hier de belangrijke thema’s.

 

Naar boven

 

Kadernota Samen Kiezen 2012-2015

De jaarlijkse kadernota is de basis voor de begroting. De Kadernota Samen Kiezen 2012-2015 heeft een ander karakter dan voorgaande jaren. Het financiële perspectief is beter dan bij de vaststelling van de begroting 2011 kon worden vermoed. Toen werd nog verwacht dat er in de periode 2012-2015 miljoenen moesten worden bezuinigd vanwege bezuinigingen door de rijksoverheid. Inmiddels is duidelijk dat de Rijksbezuinigingen minder hard zullen aankomen en dat deze na 2012 op ons afkomen. Dat betekent dat we samen met verenigingen, instellingen en burgers de discussie over de toekomstvisie, de ruimtelijke structuurvisie en het Wmo-beleid kunnen afronden. Vervolgens kan de nieuwe koers richting 2025 worden uitgezet op basis van een strategische visie, rekeninghoudend met de financiële positie. Hierbij staat het hoofddoel van het gemeentebestuur steeds voorop: het gezond maken van de gemeentelijke financiën.

 

Dit financiële perspectief betekent niet dat er nu plotseling ruimte is voor nieuw beleid. Hiervan kan alleen sprake zijn als dit onafwendbaar is, er een wettelijke verplichting onder ligt, dit een substantiële bijdrage kan leveren aan het versterken van de financiële positie of geld oplevert. In dit kader heeft het college ruimtescheppende maatregelen voorgesteld op o.a. het terrein van voorzieningen, een kwaliteitsimpuls voor het strand (hogere bijdrage exploitanten), de gemeentelijke organisatie en efficiencykorting op de brandweer. In de kadernota worden wel middelen vrijgemaakt voor o.a. het transformatieplan Aantrekkelijk Oostburg, verkeersmaatregelen in IJzendijke vanwege de reconstructie van de N61, reconstructie en groot onderhoud aan de Nieuwstraat in Sluis, een impuls voor de stad Sluis, de brandweerkazerne in Oostburg en elektronische dienstverlening.

 

Naar boven


Uitgelicht


Zoeken