Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home Producten en Diensten

Klacht over de gemeente indienen

Als u vindt dat u in het contact met de gemeente (persoonlijk of schriftelijk) niet correct bent behandeld dan kunt u daarover een klacht indienen. U kunt klagen over gedragingen van ambtenaren en bestuurders afzonderlijk, als ook over de bestuursorganen. Onder een gedraging valt elk handelen of nalaten. U kunt bijvoorbeeld klagen over de trage afhandeling van uw brief, gebrekkige informatievoorziening of het niet nakomen van gemaakte afspraken.

Uw klacht wordt behandeld conform de Klachtenregeling gemeente Sluis.

U kunt niet formeel klagen over het gemeentelijk beleid of de beleidsuitvoering in het algemeen.

Klik hier voor de klachtenregeling.

Aan het indienen van een klacht zijn geen kosten verbonden.

Contact

Klachtenformulier

Klachtenbrochure

Aanpak

U kunt uw klacht zowel mondeling als schriftelijk indienen. U kunt uw schriftelijke klacht richten aan het college van burgemeester en wethouders.

Als u uw klacht mondeling wilt indienen dan kunt u hiertoe een afspraak maken met de klachtencoördinator van de gemeente. De klachtencoördinator zal proberen de bemiddelen in een oplossing voor uw klacht. Lukt dat niet naar uw tevredenheid dan zal hij samen met u de klacht op papier zetten en u informeren over het vervolg van de procedure.

Voor de advisering over schriftelijke klachten heeft de gemeente een klachtencommissie. Deze commissie bestaat uit drie onafhankelijke leden, ondersteund door een ambtelijk secretaris. De commissie informeert u over het verloop van de procedure (zoals de wijze waarop u nadere stukken kunt indienen en de mogelijkheid om uw verhaal te doen op een hoorzitting) en adviseert uiteindelijk over de afdoening van uw klacht.

Als u het niet eens bent met de afdoening van uw klacht kunt u uw klacht voorleggen aan de Zeeuwse Ombudsman. De wijze waarop dit kan wordt beschreven in de brief tot afdoening van uw klacht.

 


Uitgelicht


Zoeken