Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuws en Activiteiten / Nieuws / 2018 / Februari / Ontwerpbestemmingsplan Havengebied Breskens

Ontwerpbestemmingsplan Havengebied Breskens

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Havengebied Breskens' ter inzage wordt gelegd. Een MER (Milieu Effect Rapport), waarin de milieueffecten van de beoogde ontwikkeling op de omgeving in beeld worden gebracht, maakt deel uit van het ontwerpbestemmingsplan.

Het plan

Het havengebied van Breskens, begrensd door de Westhavendam, de Westerschelde, Port Scaldis en de Keerdam, wordt ontwikkeld tot een recreatieve hotspot met een zeezeilcentrum, een uitbreiding van de jachthaven en een viscentrum. Daarbij worden 460 (recreatie)appartementen gerealiseerd op een plint met commerciële en parkeerfuncties. Om hiervoor een juridisch planologisch kader te bieden is dit ontwerpbestemmingsplan opgesteld.

 

Het plan inzien

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken, waaronder een ontwerp MER, ligt met ingang van 1 maart 2018 gedurende zes weken (tot en met 11 april 2018) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 in Oostburg. De stukken kunt u hieronder downloaden en zijn ook in te zien via de  landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.jachthavenBreskens-ON01). Het ontwerpbestemmingsplan en de bij het MER behorende stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl. Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw S. den Haan of de heer S. Theunissen via telefoonnummer 140117 (vanuit het buitenland +31 117 - 457 000).

 

Zienswijzen

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen een zienswijze indienen bij de gemeenteraad over het ontwerpbestemmingsplan Havengebied Breskens op de volgende wijze:

-      Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan de gemeenteraad van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.

-      Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw S. den Haan of de heer S. Theunissen via het telefoonnummer 140117 (vanuit het buitenland +31 117 - 457 000).

Wij maken u erop attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

 

Inloopbijeenkomst

Met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan ‘Havengebied Breskens’ organiseren wij een inloopbijeenkomst op:

 

Donderdag 15 maart 2018 in Centrum Qi, Veerhaven 3 in Breskens van 19.00 tot 21.00 uur

 

Tijdens deze avond kunt u meer informatie verkrijgen over de ontwikkeling zelf, de planologische procedure en de documenten die ter inzage liggen. Tijdens deze inloopavond zijn vertegenwoordigers van alle betrokken partijen aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

 

Centrum Qi is niet rolstoeltoegankelijk. Als u hierdoor de informatieavond niet kunt bijwonen, kunt u een afspraak maken met de heer S. Theunissen of mevrouw S. den Haan.

 

U bent van harte welkom!

 

Crisis- en herstelwet

Te zijner tijd is op het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis – en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat onder meer bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die procedure is nu nog niet aan de orde. De Crisis- en herstelwet is te raadplegen op www.wetten.overheid.nl.

 

Te downloaden:


Uitgelicht


Zoeken