Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuws en Activiteiten / Nieuws / 2015 / December / Notitie reikwijdte en detailniveau havengebied Breskens Vooraankondiging bestemmingsplan Havengebied Breskens

Notitie reikwijdte en detailniveau havengebied Breskens Vooraankondiging bestemmingsplan Havengebied Breskens

Algemeen

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij een voornemen als bedoeld in artikel 7.27 Wet milieubeheer hebben ontvangen van Jachthaven Breskens BV, Haven Breskens Vastgoed BV, Beheersmaatschappij Verstraeten b.v. en Aannemingsbedrijf Van der Poel b.v., voor het opstarten van de m.e.r.-procedure voor de herinrichting van het havengebied Breskens. Zij hebben hiertoe een concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ingediend.

 

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau

In de concept NRD wordt aangegeven wat de voorgestelde reikwijdte en het voorgestelde detailniveau van het Milieueffectrapport (MER) zal zijn. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt wat de aard en het doel is van de ontwikkeling, welke alternatieven worden bekeken en welke milieuaspecten worden onderzocht.

 

Het doel van deze procedure is:

-          het starten van de m.e.r.-procedure;

-          betrokken personen en instanties informeren en gelegenheid geven tot het indienen van zienswijzen;

-          de Commissie m.e.r. te vragen advies uit te brengen over de voorbereiding van het plan;

-          andere overheidsorganen en adviseurs raadplegen die bij de totstandkoming van het uiteindelijke MER en het bestemmingsplan betrokken zijn.

 

Procedure

De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de herinrichting van het havengebied Breskens ligt met ingang van 10 december 2015 gedurende zes weken (tot en met 20 januari 2016) voor iedereen ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. U kunt deze notitie ook inzien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl (klik hier).

 

Iedereen die dit wenst kan schriftelijk reageren op de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. De ingediende zienswijzen worden betrokken bij het vaststellen van de definitieve NRD, met name als zij concrete voorstellen bevatten over de te onderzoeken alternatieven en milieueffecten. De initiatiefnemers nemen de NRD in acht bij het opstellen van het MER. Uw schriftelijke zienswijze kunt u gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging sturen naar:

 

Gemeenteraad van Sluis

Postbus 27

4500 AA Oostburg

info@gemeentesluis.nl

 

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

De binnengekomen zienswijzen worden gebundeld en verzonden naar de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.). De Commissie m.e.r. brengt een advies uit over de reikwijdte en het detailniveau van de m.e.r.-procedure/het MER. De ingekomen adviezen en zienswijzen vormen dan ook – tezamen met de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau – het vertrekpunt voor het opstellen van het MER. Het uiteindelijke MER zal tezamen met het (voor)ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd worden voor een periode van zes weken, gedurende welke termijn inspraakreacties dan wel zienswijzen ingediend kunnen worden. Insprekers worden schriftelijk geïnformeerd over de doorwerking van hun reactie en die van anderen in het MER.

 

Inloopbijeenkomst

Met betrekking tot de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en de herinrichting van het havengebied Breskens organiseren wij een inloopbijeenkomst op:

 

dinsdag 5 januari 2016

MFC de Korre, Ghistelkerke 1A te Breskens

19:00 tot 21:00 uur

 

Op deze avond kunt u meer informatie verkrijgen over de herinrichting van het havengebied Breskens en over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Tijdens deze inloopavond zal er geen algemene toelichting gegeven worden; er vindt geen plenair deel plaats.

 

Vooraankondiging bestemmingsplan Havengebied Breskens

Burgemeester en wethouders van Sluis maken overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en artikel 3.12 Algemene wet bestuursrecht bekend een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening voor te bereiden voor de herinrichting van het havengebied Breskens. In dit stadium van de procedure wordt uitsluitend gelegenheid geboden om zienswijzen naar voren te brengen op de hiervoor genoemde NRD. Op deze vooraankondiging van het bestemmingsplan zelf kan zodoende niet gereageerd worden. Er liggen geen andere stukken ter inzage.

 

Gelegenheid tot het indienen van inspraakreacties dan wel zienswijzen op het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan, wordt geboden tijdens de terinzagelegging van het (voor)ontwerpbestemmingsplan. Dit wordt te zijner tijd bekendgemaakt in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, de Staatscourant en op de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl.

 

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met heer S. van Vooren of mevrouw S. den Haan van de gemeente Sluis, tel. +31 (0) 117 - 457 000.

 

Oostburg, 9 december 2015

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

 

S.I. de Kievit - Minnaert, secretaris

mr. A.M.M. Jetten MSc, burgemeester

 


Uitgelicht


Zoeken