Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuws en Activiteiten / Nieuws / 2014 / September / Verkeersbesluit Ledelplein Oostburg

Verkeersbesluit Ledelplein Oostburg

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij op het Ledelplein te Oostburg de volgende verkeersmaatregel gaan instellen.

 

Momenteel is er een voetgangersoversteekplaats (v.o.p.) op het Ledelplein ter hoogte van de inrit naar de Markt. Na de realisatie van Zorgcomplex 'De Burght' is het aantal voetgangersbewegingen langs die zijde van het Ledelplein echter toegenomen. Naar aanleiding daarvan is aangegeven dat er behoefte bestaat aan een tweede v.o.p. aldaar.

 

Bij de keuze van de ligging van een v.o.p. is het van belang dat de voetgangersstromen goed worden gereguleerd. Voorkomen moet worden dat bij het oversteken een onnodig langere route wordt genomen. Het oversteken mag geen onveiligheid teweeg brengen. De plaatselijke situatie in aanmerking genomen hebben wij na afweging van een aantal alternatieven besloten om de aanleg te realiseren aan de noordzijde van 'De Burght', ter hoogte van de in/uitrit van de Burg. Erasmusstraat. Daarmee wordt een goede en veilige aansluiting op de straten Burg. Erasmusstraat/Burchtstraat en Ledelplein/Markt gerealiseerd.

 

De doelstelling van de maatregel is om de veiligheid van voetgangers bij het oversteken van de doorgaande weg van en naar het centrum te vergroten. Het verkeersbesluit strekt tot bescherming van de verkeersbelangen 'het verzekeren van de veiligheid op de weg' en 'het beschermen van weggebruikers en passagiers'.

 

De maatregel betreft een tijdelijke oplossing. In het in voorbereiding zijnde 'Masterplan Aantrekkelijk Oostburg' is ook een tweede v.o.p. voorzien, echter daarin is deze gesitueerd tegenover de ingang van het Ledeltheater, aansluitend op het geasfalteerde gedeelte van het Ledelplein. In de huidige situatie is deze v.o.p. niet uitvoerbaar zonder verlies van parkeerplaatsen en het doen van infrastructurele aanpassingen.

 

De maatregel wordt als volgt uitgevoerd: Er wordt op genoemde locatie witte belijning op de weg aangebracht en aan weerszijden van de v.o.p. worden verkeersborden volgens model L-02 van Bijlage I van het R.V.V.-1990 geplaatst.

 

Deze bekendmaking en de situatietekening liggen met ingang van vandaag gedurende zes weken ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn daar voor iedereen tijdens openingstijden in te zien. De stukken staan ook vermeld op de gemeentelijke website: www.gemeentesluis.nl.

 

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen zowel schriftelijk als mondeling bezwaren worden ingediend. Zij moeten worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 27, 4500 AA te Oostburg.

 

Oostburg,  3 september 2014

 

Te downloaden:


Uitgelicht


Zoeken