Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuws en Activiteiten / Nieuws / 2014 / September / Concept Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 Zeeuws-Vlaanderen, concept Nota integraal jeugdbeleid Zeeuws/Vlaanderen 2015/2018 en de Concept Verordening jeugdhulp 2015 Zeeuws-Vlaanderen.

Concept Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 Zeeuws-Vlaanderen, concept Nota integraal jeugdbeleid Zeeuws/Vlaanderen 2015/2018 en de Concept Verordening jeugdhulp 2015 Zeeuws-Vlaanderen.

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat op grond van de Inspraakverordening gemeente Sluis de concept Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 Zeeuws-Vlaanderen, de concept Nota integraal jeugdbeleid Zeeuws/Vlaanderen 2015/2018 en de concept Verordening jeugdhulp 2015 Zeeuws-Vlaanderen ter inzage wordt gelegd.

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015  Zeeuws-Vlaanderen

Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) in werking. De Wmo 2015 maakt onderdeel uit van een bestuurlijke en financiële decentralisatie naar gemeenten van een aantal taken uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar gemeenten. Deze taken worden toegevoegd aan het takenpakket dat al bij gemeenten lag onder de oude Wet maatschappelijke ondersteuning. De Wmo 2015 schrijft voor dat gemeenten per verordening de regels dienen vast te stellen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Wmo 2015. Dit heeft geleid tot de concept Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 Zeeuws-Vlaanderen.

 

Verordening jeugdhulp 2015 Zeeuws-Vlaanderen

Op 1 januari 2015 treedt de Jeugdwet in werking. De Jeugdwet maakt onderdeel uit van een bestuurlijke en financiële decentralisatie naar gemeenten van de jeugdzorg, de jeugd-ggz, de zorg voor verstandelijk beperkte jeugdigen en de begeleiding en persoonlijke verzorging van jeugdigen. Daarnaast wordt met deze wet een omslag gemaakt van een stelsel gebaseerd op een wettelijk recht op zorg naar een stelsel op basis van een voorzieningenplicht voor gemeenten, op een wijze zoals eerder is gebeurd met de Wet maatschappelijke ondersteuning. De jeugdwet schrijft voor dat gemeenten per verordening regels dient vast te stellen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de jeugdwet. Dit heeft geleid tot de concept Verordening jeugdhulp 2015 Zeeuws-Vlaanderen. Tevens ligt de nota integraal jeugdbeleid Zeeuws/Vlaanderen 2015/2018 ter inzage.

 

Inspraakperiode
 
Voordat tot vaststelling van voornoemde verordeningen en beleidsnota wordt overgegaan, krijgt u de gelegenheid om uw zienswijze hierover kenbaar te maken. Vanaf vandaag t/m 12 oktober 2014 ligt het concept van voornoemde verordeningen en de beleidsnota  voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg.
 

 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk een zienswijze hieromtrent kenbaar maken bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Schriemer, via telefoonnummer 0117 - 457 000.


 
Daarnaast zal er een informatiebijeenkomst plaatsvinden op 1 oktober 2014 om 19.30 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis te Oostburg, waarbij u in de gelegenheid bent om mondeling uw zienswijze kenbaar te maken.

 

Oostburg, 17 september 2014

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

 

J. Dijkstra, secretaris

mr. A.M.M. Jetten MSc, burgemeester

 

Te downloaden:


Uitgelicht


Zoeken