Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuws en Activiteiten / Nieuws / 2014 / September / Concept Nota subsidiebeleid gemeente Sluis 2015 en de Algemene subsidieverordening gemeente Sluis 2015

Concept Nota subsidiebeleid gemeente Sluis 2015 en de Algemene subsidieverordening gemeente Sluis 2015

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat op grond van de Inspraakverordening gemeente Sluis de concept Nota Subsidiebeleid gemeente Sluis 2015 en de Algemene subsidieverordening gemeente Sluis 2015 ter inzage worden gelegd. Daarnaast wordt uw reactie gevraagd op de Notitie subsidiegrondslagen gemeente Sluis 2015.
 

In het Wmo beleidsplan "Samen Leven" is opgenomen dat de gemeente tot een heroverweging van subsidies wil komen. Uitgangspunt hierbij is dat mensen en maatschappelijke organisaties primair zelf verantwoordelijk worden voor het uitvoeren van en/of deelnemen aan activiteiten.

De algemene en inhoudelijke uitgangspunten voor het verstrekken van subsidies zijn vastgelegd in de Nota subsidiebeleid gemeente Sluis 2015. De juridische basis voor het verstrekken van subsidies is vastgelegd in de Algemene subsidieverordening gemeente Sluis 2015. Aanvullend op deze beide documenten zal er (jaarlijks) een Subsidieregeling gemeente Sluis worden opgesteld. In deze subsidieregeling worden ook de subsidiegrondslagen, per programma en speerpunt, verder uitgewerkt. Om hier richting aan te geven is de Notitie subsidiegrondslagen gemeente Sluis 2015 opgesteld.

 

Inspraakperiode 
 
Voordat tot vaststelling van voornoemde stukken wordt overgegaan, krijgt u de gelegenheid om uw zienswijze hierover kenbaar te maken. Vanaf vandaag t/m 12 oktober 2014 ligt het concept van de Nota subsidiebeleid gemeente Sluis 2015, de Algemene Subsidieverordening gemeente Sluis 2015 en de Notitie subsidiegrondslagen gemeente Sluis 2015 voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Tevens kunt u de stukken raadplegen via de website van de gemeente Sluis, http://www.gemeentesluis.nl/.

 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk een zienswijze hieromtrent kenbaar maken bij het  college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Schriemer, via telefoonnummer 0117 - 457 000.

 

Daarnaast zal er een informatiebijeenkomst plaatsvinden op 30 september 2014 om 19.30 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis te Oostburg, waarbij u in de gelegenheid bent om mondeling u zienswijze kenbaar te maken.

 

Oostburg, 17 september 2014

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

 

J. Dijkstra, secretaris

mr. A.M.M. Jetten MSc, burgemeester

 


Uitgelicht


Zoeken