Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuws en Activiteiten / Nieuws / 2012 / Mei / Bekendmaking instellen verkeersmaatregel

Bekendmaking instellen verkeersmaatregel

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in de Duindoornstraat te Cadzand-Bad verkeersmaatregelen gaan instellen. In eerste aanleg was besloten tot het instellen van een parkeerverbod aan beide zijden van de straat, met uitzondering van een klein gedeelte ter hoogte van Duindoornstraat 15.

Uit de behandeling van de daartegen ingediende bezwaren bleek dit een te rigoureuze maatregel. Wij hebben gemeend de verkeersmaatregel te herroepen. Dit is door middel van een voornemen tot het nemen van een verkeersbesluit op 30 november 2011 bekendgemaakt. Hiertegen zijn echter zienswijzen ingebracht. Deze hebben ertoe geleid het voorgenomen verkeersbesluit te wijzigen.


In het belang van het verbeteren van de doorstroming van het verkeer in de Duindoornstraat nemen wij het volgende verkeersbesluit:

  • Het instellen van eenrichtingsverkeer in de Duindoornstraat (inkomend vanaf Boulevard de Wielingen) waarbij het geldende parkeerverbod (in de vorm van een gele onderbroken streep) aan de even zijde van de Duindoornstraat gehandhaafd wordt;
  • De gele onderbroken strepen aan de oneven zijde van de Duindoornstraat te Cadzand-Bad worden verwijderd.

Ten aanzien van de aanwezige uitritten in deze straat geldt hetgeen is bepaald in artikel 24, lid 1b van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (een uitrit geldt als een parkeerverbod voor andere bestuurders).

Wij streven ernaar om met deze maatregelen voldoende parkeergelegenheid in de straat te behouden, om de doorstroming voor het verkeer te verbeteren en om de verkeersveiligheid te vergroten.

Deze bekendmaking inclusief de situatietekening en het conceptbesluit liggen met ingang van vandaag tijdens openingstijden gedurende zes weken ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg.

Klik hier om de situatietekening digitaal te bekijken.

 

Tijdens de periode van terinzagelegging kan door belanghebbenden bij ons een bezwaarschrift worden ingediend. De termijn van zes weken vangt aan op de dag na de datum van publicatie van dit besluit. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.

 

Tevens kan door belanghebbenden bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Middelburg een voorlopige voorziening worden gevraagd, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek gelden dezelfde vereisten als ten aanzien van een bezwaarschrift. Bovendien moet een afschrift van het bezwaarschrift worden overgelegd. Ook is er griffierecht verschuldigd.

 


Uitgelicht


Zoeken