Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuws en Activiteiten / Nieuws / 2012 / Juni / Ontwerpbestemmingsplan ‘De Lindenhoeve Sluis’

Ontwerpbestemmingsplan ‘De Lindenhoeve Sluis’

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 'De Lindenhoeve Sluis' ter inzage wordt gelegd. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Beestenmarkt 4 te Sluis.

Het ontwerpbestemmingsplan 'De Lindenhoeve Sluis' voorziet in de juridisch planologische regeling van het gebied Beestenmarkt 4 te Sluis en vervangt gedeeltelijk het bestemmingsplan 'Kom Sluis'.

 

Het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerp besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan liggen met ingang van 21 juni 2012 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met de heer S. van Vooren van de afdeling Omgeving, Economie & Vastgoed via het 6-cijferig telefoonnummer 140117.


Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij de gemeenteraad over het ontwerp-bestemmingsplan 'De Lindenhoeve Sluis' op de volgende wijze:

  • Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan de gemeenteraad van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
  • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met de heer S. van Vooren van de afdeling Omgeving, Economie & vastgoed via het 6-cijferig telefoonnummer 140117.

 

 

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken. 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis brengen tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan 'De Lindenhoeve Sluis' de raad te adviseren geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins zijn verzekerd.


Te downloaden

-    bijlage 1

-    bijlage 2

-    bijlage 3

 

 

 


Uitgelicht


Zoeken