Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuws en Activiteiten / Nieuws / 2012 / Februari / Voortgang in samenwerking tussen Zeeuws-Vlaamse gemeenten

Voortgang in samenwerking tussen Zeeuws-Vlaamse gemeenten

Er zit voortgang in de intensivering van de samenwerking tussen de drie gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen. Zo wordt er binnen de diverse werkgroepen hard gewerkt aan de diverse plannen en zijn er belangrijke tussenstappen en beslismomenten in zicht. Dit bleek tijdens de vergadering van de stuurgroep (bestaande uit de drie Zeeuws-Vlaamse colleges) op dinsdag 31 januari.

De stuurgroep is tevreden over de voortgang in het project, ondanks dat niet alle tussenstappen volgens de tijdsplanning kunnen worden gezet. Samenwerking is een proces dat tijd kost, maar ook moet groeien. Dat proces is zichtbaar en de drie gemeenten vinden dat de samenwerking over de gehele linie, zowel bestuurlijk als ambtelijk, zich positief ontwikkelt. Op donderdagavond 9 februari werd vanuit het project voor regionale samenwerking informatie verstrekt aan de gemeenteraden, tijdens een besloten themabijeenkomst in De Halle in Axel.

 

Werkgroep Belastingen

 

Als het gaat om de samenwerking omtrent het heffen van belastingen is een cruciale maand aangebroken. De stuurgroep heeft afgesproken dat eind februari een principiële knoop wordt doorgehakt over het wel of niet samenwerken binnen de belastingsamenwerking Sabewa, waarbinnen het waterschap en diverse andere Zeeuwse gemeenten reeds samenwerken. De stuurgroep heeft uitgesproken dat naast efficiency en kostenvoordeel, ook de belangen van het huidige personeel dat de belastingtaken uitvoert zwaarwegend zijn in de plannen die worden voorbereid. Verder wil de stuurgroep nadrukkelijk werkgelegenheid in Zeeuws-Vlaanderen behouden.

 

Werkgroep RUD

 

De drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten werken de mogelijkheid uit om te gaan samenwerken met de andere Zeeuwse gemeenten in de op te richten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) in Zeeland. Die dienst zal belast worden met diverse milieuvergunning- en handhavingstaken. Daarnaast gaat er onder aanvoering van de gemeente Hulst binnen de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten intensiever samengewerkt worden op het brede Wabo-terrein. Binnen die samenwerking gaat het om alle taken die vanaf 1 januari 2013 niet binnen de RUD zullen vallen.

 

Werkgroep Sociale Zaken

 

De werkgroep Sociale Zaken gaat ook de gevolgen van de herstructurering van de Wet werken naar vermogen in kaart brengen. De werkgroep is daarnaast bezig om een uitwerking voor een verregaande samenwerking te maken vanaf 2013. De bedoeling is dat de drie gemeenten dan in een intergemeentelijke sociale dienst samen gaan werken. Tegelijkertijd analyseert de werkgroep de toekomst van Dethon.

 

Werkgroep ICT

 

De stuurgroep concludeert ten aanzien van ICT dat er verwevenheid en afhankelijkheid met andere deelterreinen is. Het proces loopt daarom logischerwijs wat vertraging op ten opzichte van de oorspronkelijke planning.

 

Werkgroep Dienstverlening

 

Er wordt voor alle drie de Zeeuws-Vlaamse gemeenten gewerkt aan een dienstverleningsconcept waarin een eenduidige dienstverleningaanpak staat beschreven. Een voorstel voor dat concept is reeds in de maak. Verder wordt er gewerkt aan een Zeeuws-Vlaams kwaliteitshandvest waarmee de gemeenten op eenduidige wijze de kwaliteit van de dienstverlening willen borgen.

 

Werkgroep Archief

 

De plannen voor de vorming van een gezamenlijk archief in het waterschapskantoor in Terneuzen is in een afrondende fase. Een nieuwe ontwikkeling is dat het waterschap overweegt deel te nemen aan de samenwerking. Daarnaast concludeert de stuurgroep dat de provincie zich passiever opstelt ten opzichte van het samenwerken dan bij de start van de plannen. In de volgende stuurgroepvergadering op 27 maart wordt het plan voor de archiefsamenwerking besproken.

 

Extra ondersteunende werkgroepen

 

Er zijn in het project door de stuurgroep extra, ondersteunende werkgroepen geformeerd. Deze ondersteunende werkgroepen zijn: financiën, huisvesting, P&O, ICT, juridische vormgeving, dienstverlening en communicatie. Deze ondersteunende werkgroepen gaan de reguliere werkgroepen (ICT, Sociale Zaken, Belastingen, Dienstverlening, Archief en RUD) ondersteunen.


Uitgelicht


Zoeken