Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuws en Activiteiten / Nieuws / 2011 / Mei / Zienswijzen Strandbeleid

Zienswijzen Strandbeleid

De concept strandnota heeft met ingang van 15 december 2010 gedurende een periode van acht weken ter inzage gelegen. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft inmiddels een besluit genomen over de ingediende zienswijzen. Dit heeft geleid tot een voorstel aan de gemeenteraad om de strandnota vast te stellen.

Als u een zienswijze heeft ingediend tegen de concept strandnota, kunt u via de gemeentelijke website (www.gemeentesluis.nl > projecten en plannen > beleidsplannen en visies, onder het kopje ruimte/algemeen bestuur, Nota zienswijzen strandnota) kennis nemen van de overwegingen van het college ten aanzien van uw zienswijze. In verband met de privacywetgeving zijn de ingediende zienswijzen genummerd en is de naam van de indiener niet vermeld. Met ingang van 26 mei tot en met 1 juni kunt u elke werkdag tussen 10.00 en 12.00 uur telefonisch contact opnemen met mevrouw M. Rabaut via tel. 0117 - 457 326 om het nummer te vragen waaronder uw zienswijze is verwerkt.

 

 

Bij het besluit tot vaststelling worden alle ingediende zienswijzen betrokken in de vorm van de Nota zienswijzen. Het voorstel om de strandnota gewijzigd vast te stellen, wordt behandeld in de commissie Ruimte/Algemeen bestuur op woensdag 1 juni a.s.. De besluitvorming is voorzien in de raadsvergadering op donderdag 23 juni a.s.. Beide vergaderingen vinden plaats om 19.30 uur in het Belfort in Sluis en zijn openbaar. U kunt gebruik maken van het spreekrecht tijdens de commissievergadering op 1 juni. Als u wilt inspreken, dient u zich aan te melden bij commissiegriffier, mevrouw C. Luteijn. Dit kan vooraf telefonisch via tel. 0117 - 457 240 of per mail via cluteijn@gemeentesluis.nl Op de avond zelf kan dit persoonlijk nog tot aanvang van de vergadering.

 

Vanzelfsprekend krijgen alle indieners van een zienswijze na de besluitvormende raadsvergadering een persoonlijke schriftelijke reactie op de ingediende zienswijze.

Te downloaden:

Zie ook: http://www.gemeentesluis.nl/Projecten_en_Plannen/Beleidsplannen_en_visies


Uitgelicht


Zoeken