Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuws en Activiteiten / Nieuws / 2011 / Mei / Zienswijzen Buitengebied

Zienswijzen Buitengebied

Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied heeft met ingang van 4 november 2010 gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegen. Het college van burgemeester en wethouders heeft inmiddels een besluit genomen over de ingediende zienswijzen en de voorgestelde ambtshalve wijzigingen. Dit heeft geleid tot een voorstel aan de gemeenteraad het plan gewijzigd vast te stellen.

Als u een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp van het bestemmingsplan, kunt u kennis nemen van de overwegingen van het college ten aanzien van uw zienswijze. In verband met de privacywetgeving zijn de ingediende zienswijzen genummerd en is de naam van de indiener niet vermeld. Met ingang van 26 mei tot en met 1 juni kunt u elke werkdag tussen 10 en 13 uur telefonisch contact opnemen met mevrouw De Feijter via telefoonnummer 0117-457 258 om het nummer te vragen waaronder uw zienswijze is verwerkt. Overigens zijn ook de ambtshalve wijzigingen via de gemeentelijke website te raadplegen.

 

Bij het besluit tot vaststelling worden alle ingediende zienswijzen betrokken in de vorm van de Nota zienswijzen. Het voorstel om het bestemmingsplan Buitengebied gewijzigd vast te stellen, wordt behandeld in de commissie Ruimte/Algemeen bestuur op woensdag 1 juni a.s. De besluitvorming is voorzien in de raadsvergadering op donderdag 23 juni a.s. Beide vergaderingen vinden plaats om 19.30 uur in het Belfort in Sluis en zijn openbaar. U kunt gebruik maken van het spreekrecht tijdens de commissievergadering op 1 juni. Als u wilt inspreken, dient u zich aan te melden bij commissiegriffier, mevrouw C. Luteijn. Dit kan vooraf telefonisch via 0117 - 457 000 of per mail via cluteijn@gemeentesluis.nl Op de avond zelf kan dit nog tot aanvang van de vergadering.

 

Vanzelfsprekend krijgen alle indieners van een zienswijze na de besluitvormende raadsvergadering een persoonlijke schriftelijke reactie op de ingediende zienswijze. Tegen het besluit van de gemeenteraad om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen, kan in beginsel beroep worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze kenbaar hebben gemaakt. Tegen de gewijzigd vastgestelde onderdelen kan ook door degenen die geen zienswijzen hebben ingediend, beroep worden ingesteld. Naar verwachting vangt de beroepstermijn van zes weken in de tweede helft van augustus 2011 aan.

Te downloaden:

Zie ook: http://www.gemeentesluis.nl/Leven_Wonen_en_Werken/Ruimte_wonen_milieu/Bestemmingsplannen/Overzicht_bestemmingsplannen_in_procedure

 

 


Uitgelicht


Zoeken