Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuws en Activiteiten / Nieuws / 2011 / Januari / Nieuwe tarieven gemeentelijke belastingen

Nieuwe tarieven gemeentelijke belastingen

De gemeenteraad heeft op 23 december 2010 de gemeentelijke belastingverordeningen en de daarbij behorende belastingtarieven voor 2011 vastgesteld. Hoeveel moet u gaan betalen en wat doet de gemeente met de belastinginkomsten? We zetten het alvast voor u op een rij.

In de WOZ/belastinggids 2011 die u begin februari bij uw beschikking/aanslag ontvangt, staat alles meer uitgebreid en met voorbeelden voor u beschreven.

 

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Elke gemeente in Nederland heft onroerende-zaakbelastingen (OZB). Deze belasting vormt een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. Deze inkomsten zijn nodig om voorzieningen op peil te houden, voor onderhoud en voor investeringen. Denk hierbij aan uitgaven op het gebied van bouwen en wonen, infrastructuur, milieu, zorg, welzijn, sociale zaken, groenvoorzieningen, recreatie enz. De OZB is een belasting op onroerende zaken (woningen, winkelpanden, grond e.d.). De OZB wordt betaald door de eigenaren en gebruikers van het onroerend goed. Het tarief voor de OZB bedraagt een percentage van de vastgestelde WOZ-waarde. Voor het belastingjaar 2011 gelden de navolgende percentages:

 

voor woningen                    

eigenarenbelasting   :             0,0990%    

voor niet woningen  

eigenarenbelasting   :             0,1472%

gebruikersbelasting  :             0,1204%


Afvalstoffenheffing
De gemeente is op grond van de Wet Milieubeheer verplicht tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen bij woningen. Om aan deze wettelijke plicht te voldoen, zijn bij alle woningen afvalcontainers geplaatst. Er worden onder meer kosten gemaakt voor personeel, materiaal en financiële bijdragen verstrekt aan afvalverwerkende bedrijven. Daarom betaalt ieder huishouden afvalstoffenheffing. Het is niet van belang of u daadwerkelijk huishoudelijk afval meegeeft aan de vuilnisman. Uitgangspunt is dat er afval kan ontstaan. De hoogte van de heffing is afhankelijk van de gezinssamenstelling.

De tarieven voor de afvalstoffenheffing voor 2011 bedragen:

·         voor één persoon                         € 205,60

·         voor twee personen                     € 253,00

·         voor drie of meer personen         € 281,25

·         voor vakantiewoningen                € 281,25


Rioolheffing

In de Wet Gemeentelijke Watertaken heeft de gemeente naast de zorg voor inzameling en transport van afvalwater ook een regenwaterzorgplicht en een duidelijke rol als regisseur bij de aanpak van grondwaterproblemen. De watertaken van de gemeente worden vanaf 1 januari 2010 bekostigd via een rioolheffing. De gemeente kan de kosten middels deze heffing verhalen die ze maakt voor het nakomen van de zorgplichten afval-, hemel, en grondwater zoals verwoord in het GRP (Gemeentelijk Riolerings Plan). Rioolheffing wordt geheven van de gebruiker van een perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd.

Voor 2011 bedragen de tarieven bij een waterafvoer van:

·         0 t/m 300 m³                                €    209,05

·         300 t/m 1000 m³                          €    634,82

·         1000 t/m 2500 m³                        €    888,35

·         2500 t/m 5000 m³                        € 1.269,66

·         boven 5000 m³                            € 1.269,66 vermeerderd met € 0,25 voor elke m³ meer dan 5000 m³.

 

Hondenbelasting

Iedereen die houder is van één of meerdere honden, dient hondenbelasting te betalen. De opbrengst van de hondenbelasting behoort tot de algemene middelen van de gemeente. Uit deze algemene middelen worden heel veel voorzieningen in de gemeente betaald, waaronder  voorzieningen voor honden zoals het plaatsen en reinigen van hondenpoepbakken en bebording. Dat u hondenbelasting betaalt, betekent niet dat uw hond de straat mag bevuilen. Als hondenbezitter moet u de uitwerpselen van uw hond(en) opruimen. Zo werkt u eraan mee uw straat en kern leefbaar te houden.

De tarieven bedragen voor 2011:

·         1 hond                                          €    53,78

·         elke volgende hond                      €    99,83

·         een kennel                                    €  192,01

Wanneer u een hond gaat houden, of er een extra hond bij neemt, moet u dat melden. Wacht daarmee niet tot onze controleur bij u op de stoep staat. Ook wanneer u geen hond meer houdt, dient u dit zo snel mogelijk te melden aan de gemeente. Het aan- of afmelden van een hond kan middels de aan/afmeldingskaart die in de WOZ/belastinggids 2011 staat. Op het hondenbezit wordt ook in 2011 streng gecontroleerd!


Gecombineerde aanslag/beschikking

De gecombineerde aanslag/beschikking 2011 wordt met dagtekening 31 januari 2011 verzonden. Dit betekent dat begin februari de gecombineerde aanslag/beschikking bij u op de mat valt. Hierop kunnen zowel de WOZ-beschikkingen (Wet Waardering Onroerende Zaken) als de aanslagen van de vier genoemde belastingen voorkomen:

 

Onroerendezaakbelastingen;

Afvalstoffenheffing;

Rioolheffing;

Hondenbelasting.


Bij uw aanslag/beschikking ontvangt u een WOZ/belastinggids waarin met voorbeelden uitgelegd wordt hoe de belastingbedragen tot stand zijn gekomen. Ook vindt u in deze gids een machtigingskaart voor automatische incasso, een aanvraagkaart voor een taxatieverslag WOZ, een aanvraagkaart voor een kwijtscheldingsformulier en een aan/afmeldkaart voor de hondenbelasting.


Kwijtschelding belastingen

Wanneer uw inkomen op of onder de bijstandsnorm ligt, kunt u in aanmerking komen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding. U kunt alleen kwijtschelding aanvragen voor de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Een aantal inwoners van de gemeente Sluis krijgt automatische kwijtschelding. Hier hoeft u verder niets voor te doen. Als u hiervoor in aanmerking komt, staat  de kwijtschelding op uw aanslag vermeld en hoeft u niets te betalen. Als op uw aanslag geen kwijtschelding vermeld staat, kunt u alsnog een verzoek tot kwijtschelding indienen. Meer informatie over kwijtschelding vindt u in de WOZ/belastinggids 2011 die met de WOZ beschikkingen/belastingaanslagen wordt meegestuurd.


Aparte aanslagen

Er zijn belastingen die niet meegenomen worden in de gecombineerde aanslag. U ontvangt daarvoor een afzonderlijke aanslag. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de forensen- en de toeristenbelasting.

 

Forensenbelasting

Forensenbelasting is geen bestemmingsheffing. Dit houdt in dat de gemeente de opbrengst van de forensenbelasting naar eigen inzicht mag gebruiken voor het op peil houden van het gemeentelijk voorzieningenniveau. Forensenbelasting wordt geheven van mensen die niet in de gemeente wonen, maar hier wel meer dan 90 dagen per jaar een gemeubileerde woning tot hun beschikking hebben. Van belang is het beschikbaar zijn en niet het feitelijk gebruiken. De heffingsmaatstaf is de vastgestelde WOZ-waarde van de woning.

 

De tarieven voor 2011 bedragen bij een WOZ-waarde van de woning:
·         t/m € 34.000                                                                    277,75

·         meer dan € 34.000                                                          366,70

·         meer dan € 68.000 en niet meer dan € 113.445             € 450,07

·         meer dan €113.445                                                         € 473,53


Toeristenbelasting

Gemeenten voeren voor hun inwoners en bedrijven veel taken uit. Niet voor al die taken kunnen of mogen afzonderlijke bedragen in rekening worden gebracht. Veel openbare voorzieningen worden daarom door de gemeente uit de “algemene middelen” betaald. Ook toeristen profiteren van allerlei voorzieningen die de gemeente Sluis in stand houdt. Met de heffing van toeristenbelasting leveren zij een bijdrage aan de kosten van die voorzieningen. Personen die niet in de gemeente wonen, maar er wel (overwegend als toerist) overnachten, zijn toeristenbelasting verschuldigd. De toeristen betalen toeristenbelasting aan het hotel, de camping of andere accommodatie waar ze overnachten. De ontvangen gelden van toeristenbelasting worden door de desbetreffende exploitanten afgedragen aan de gemeente.

Het tarief bedraagt voor 2011 per persoon per overnachting voor:

 

·         Campings / kampeerboerderijen / watertoeristen          € 1,10

·         Hotels / pensions / recreatiewoningen ed.                    € 1,17


Meer informatie

Voor meer informatie over gemeentelijke belastingen kunt u contact opnemen met de afdeling Bedrijfsvoering, tel. 0117 - 457 286 of 0117 - 457 287.

 


Uitgelicht


Zoeken