Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Milieu

Duurzaamheidsvisie en Besluit bodemkwaliteit en bodemkwaliteitskaarten.

Duurzaamheid
Op 26 september 2013 heeft de gemeenteraad de Visie Duurzaam Sluis 2013-2019 vastgesteld.


 

Besluit Bodemkwaliteit
Op 1 januari 2008 zijn het Besluit bodemkwaliteit (lit. 1) en de bijbehorende Regeling bodemkwaliteit (lit. 2) in werking getreden. Deze vormen het nieuwe beleidskader voor hergebruik van bouwstoffen, grond en baggerspecie en vervangen onder andere het Bouwstoffenbesluit en de Vrijstellingsregeling grondverzet.

 

De onderdelen van het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit over het toepassen van grond en baggerspecie op de landbodem zijn van kracht sinds 1 juli 2008.

 

Een belangrijk instrument voor hergebruik van grond en bagger vormt de bodemkwaliteitskaart. In een bodemkwaliteitskaart wordt een bodembeheergebied ingedeeld in één of meer zones met een vergelijkbare milieuhygiënische bodemkwaliteit. Het gaat hierbij om de ‘gemiddelde’ kwaliteit van deze gebieden, afgezien van lokale verontreinigingen veroorzaakt door puntbronnen.

 

In een Nota bodembeheer1 is beleidsmatig vastgelegd binnen en tussen welke zones vrij grondverzet mogelijk is en welke voorwaarden hierbij gelden. Met andere woorden, de bodemkwaliteitskaart vormt de technisch-inhoudelijke onderbouwing voor het grondstromenbeleid zoals dat wordt vastgelegd in de Nota bodembeheer.

Te downloaden:

 

Milieu-uitvoeringsprogramma’s

In het jaarlijkse Milieu-uitvoeringsprogamma (MUP) geeft de gemeente aan welke milieuactiviteiten zij voornemens is in het betreffende jaar uit te voeren.

De in het MUP beschreven activiteiten zijn gericht op het verrichten van de wettelijk voorgeschreven taken. Daarnaast vormen de activiteiten een uitwerking van het algemene milieubeleid zoals dat door de gemeente wordt voorgestaan.

Het MUP wordt door de gemeenteraad vastgesteld.


Uitgelicht


Zoeken