Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Leven, Wonen en Werken / Ruimte, wonen & milieu / Bestemmingsplannen / Overzicht bestemmingsplannen in procedure

Overzicht bestemmingsplannen in procedure

Overzicht van bestemmingsplannen in procedure en bestemmingsplannen die in voorbereiding zijn.

Onderstaand een overzicht van de bestemmingsplannen die in procedure zijn. Voor meer of specifieke informatie kunt u terecht bij de afdeling Externe dienstverlening.

 

Vaststelling bestemmingsplan '2e herziening Buitengebied Sluis, gewijzigde vaststelling'

 

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8, lid 4 van de  Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 24 mei 2017 het bestemmingsplan '2e herziening Buitengebied Sluis, gewijzigde vaststelling' heeft vastgesteld.

 

De uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 14 december 2016 met nummer 201508818/1/R2 gaf aanleiding tot gewijzigde vaststelling. Voor een exact overzicht van de door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen verwijzen wij u naar het vastgestelde bestemmingsplan.

 

Tevens heeft de raad op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, besloten geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

 

Ter inzage

Het besluit van de gemeenteraad en het vastgestelde bestemmingsplan '2e herziening Buitengebied Sluis, gewijzigde vaststelling' liggen met ingang van 22 juni 2017 voor een periode van zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te  Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl. Het gewijzigde vastgestelde plan is beschikbaar gesteld op  de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer NL.IMRO.1714.2eherzbpbui14-VG03. Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met mevr. A. de Feijter of mevr. V. Dekker van de afdeling Externe Dienstverlening, tel. 0117 - 457 000.Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door degene die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden. Daarnaast kan iedereen beroep instellen tegen de wijzigingen zoals die door de raad zijn aangebracht.

 

Tegelijkertijd kan binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De werking van het besluit van de gemeenteraad wordt dan in ieder geval opgeschort tot de beslissing door de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak op dat verzoek is genomen.

 

Oostburg, 21 juni 2017

 

Te downloaden:

 

---

 

 

Ontwerp bestemmingsplan '1e herziening Kleine kernen Sluis'

 

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening  bekend dat het ontwerp bestemmingsplan '1e herziening Kleine kernen Sluis' ter inzage wordt gelegd. Het ontwerp bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling ten behoeve van:

1.     Verruiming van de regeling met betrekking tot huisvesting van individuele personen: deze regeling is met name voor de huisvesting van personen die in de zomerperiode werkzaam zijn in het kustgebied.

2.     Veldstraat 36 in Schoondijke: op het perceel Veldstraat 36 te Schoondijke ontbreekt de aanduiding 'bedrijfswoning' op de verbeelding. Planologische bevestiging van deze al lang bestaande (bedrijfs)woning is gewenst.

3.     Archeologiebeleid: in de archeologische dubbelbestemming is het overeenkomstig het gemeentelijk archeologiebeleid gewenst om een vrijstelling voor grondroerende werkzaamheden tot 40 cm. diepte op te nemen.

 

Het ontwerpbestemmingsplan '1e herziening Kleine kernen Sluis' met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerp besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan liggen met ingang van donderdag 28 juli 2016 gedurende zeven weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpkleinekernen1h-ON01).

 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak gemaakt worden met de heer De Bruin, tel. 0117 - 457 000. Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

 

Oostburg, 27 juli 2016

 

Te downloaden:

 


 

Aardenburg

 

Vaststelling wijzigingsplan Sint Sebastiaanstraat Aardenburg, gemeente Sluis

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpwijzigingsplan 'Sint Sebastiaanstraat Aardenburg' op 21 februari 2017 ongewijzigd is vastgesteld. Het wijzigingsplan 'Sint Sebastiaanstraat  Aardenburg' voorziet in de juridisch planologische regeling van het mogelijk maken van het bouwen van één woning op het perceel kadastraal bekend gemeente Aardenburg M 348, gelegen langs de Sint Sebastiaanstraat te Aardenburg.

 

Ter inzage

Het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Sluis en het vastgestelde wijzigingsplan 'Sint Sebastiaanstraat  Aardenburg' liggen met ingang van 2 maart 2017 voor een periode van zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.wpsintsebastiaan-VG01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u via het 6-cijferige telefoonnummer 140117 een afspraak maken.

 

Beroep

Met ingang van 3 maart 2017 kan tegen het vaststellingsbesluit van het college beroep worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door degene die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij het college tegen het ontwerpwijzigingsplan, alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot het college te wenden. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

 

Oostburg, 1 maart 2017

Te downloaden:

 

 

Vaststelling bestemmingsplan 'Maagdenweg 1 Aardenburg'

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 29 september 2016 het bestemmingsplan 'Maagdenweg 1 Aardenburg' gewijzigd heeft vastgesteld.

 

Het bestemmingsplan bevat de juridisch planologische regeling voor het slopen van detonerende bebouwing en het realiseren van een woning aan de Maagdenweg te Aardenburg

en vervangt gedeeltelijk het bestemmingsplan 'Buitengebied Sluis'. Voor de door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen verwijzen wij u naar het vastgestelde bestemmingsplan.

 

Tevens heeft de raad op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, besloten geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins zijn verzekerd.

 

Ter inzage

Het besluit van de gemeenteraad en het vastgestelde bestemmingsplan 'Maagdenweg 1 Aardenburg' liggen met ingang van 10 november 2016 voor een periode van zes weken (tot en met 21 december 2016) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te  Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpmaagdenweg1-VG01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met mevrouw V. Dekker van de afdeling Externe dienstverlening, tel. 140117.

 

Beroep

Met ingang van 11 november 2016 kan gedurende een termijn van zes weken (tot en met 22 december 2016) tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan, alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden.

 

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

 

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de Afdeling bestuurrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

 

Oostburg, 9 november 2016

 

Te downloaden:


 

Ontwerpbestemmingsplan 'Verplaatsing bouwkavels Heille'

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn om het bestemmingsplan voor de percelen Heilleweg 21 te Heille, Bogaardstraat tussen 86 en 88 te Aardenburg en de Brieversweg nabij huisnummer 19 te Eede te wijzigen. Op het perceel Heilleweg 21 te Heille worden twee planologisch geregelde woontitels verwijderd. De bestemming wordt gewijzigd van 'Wonen' naar 'Erf'. De twee bouwtitels aan de Heilleweg worden verplaatst naar twee onbebouwde locaties; Bogaardstraat tussen 86 en 88 te Aardenburg en de Brieversweg nabij huisnummer 19 te Eede. De bestemming wordt bij beide locaties gewijzigd van 'Agrarisch' naar 'Wonen'. Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en conform het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent dit voornemen kenbaar te maken.

 

Het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan liggen met ingang van 4 augustus 2016 voor gedurende zes weken (tot en met 15 september 2016) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpverpheilleweg-ON01).

 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:

Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan de gemeenteraad van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. van Gerwen via het algemene telefoonnummer 140117.

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Sluis brengen tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

 

Oostburg, 3 augustus 2016


Te downloaden:

 


Ontwerpwijzigingsplan Sint Sebastiaanstraat Aardenburg, gemeente Sluis

Burgemeester en wethouders van Sluis maken  op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpwijzigingsplan Sint Sebastiaanstraat Aardenburg ter inzage wordt gelegd. Het plan bevat de juridisch planologische regeling voor het mogelijk maken van het bouwen van één woning op het perceel kadastraal bekend gemeente Aardenburg M 348, gelegen langs de Sint Sebastiaanstraat te Aardenburg.

 

Het ontwerpwijzigingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het wijzigingsplan liggen met ingang van 26 mei 2016 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1714.wpsintsebastiaan-ON01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken via 140117.

 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Sluis over het ontwerpwijzigingsplan Sint Sebastiaanstraat Aardenburg op de volgende wijze:

·               Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.

·               Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met de afdeling Externe Dienstverlening via telefoonnummer 140117.

 

Wij maken u erop attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken. 

 

Oostburg, 25 mei 2016

 

Te downloaden:

 


 

Breskens

 

Ontwerpbestemmingsplan 'uitbreiding winkelcentrum Spuiplein´

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 'uitbreiding winkelcentrum Spuiplein' ter inzage wordt gelegd. Het bestaande winkelcentrum te Breskens wordt aan de zijde van het Spuiplein vergroot. Het ontwerpbestemmingsplan 'uitbreiding winkelcentrum Spuiplein' vervangt ter plaatste het bestemmingsplan 'Kom Breskens'. 

 

Het ontwerpbestemmingsplan 'uitbreiding winkelcentrum Spuiplein' ligt met ingang van 13 juli 2017 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) Nieuwstraat 22 te Oostburg. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpkapelNL.IMRO.1714.bpspuiplein-ON01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw V. Dekker van de afdeling Externe dienstverlening, op telefoonnummer +140117.

 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:

Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan de gemeenteraad van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.

Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw V. Dekker via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

Het college van burgemeester en wethouders van Sluis brengen tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan de raad te adviseren geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

 

Oostburg, 12 juli 2017

 

Te downloaden:

 

Ontwerpbestemmingsplan Oude Rijksweg 64/66 Breskens

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Oude Rijksweg 64/66 Breskens ter inzage wordt gelegd. Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling van het perceel Oude Rijksweg 64 en 66 te Breskens. Het plan is gericht op het planologisch mogelijk maken van de bouw van één extra woning in ruil voor sloop bedrijfsgebouwen en uitbreiding bouwvlak op de percelen plaatselijk bekend Oude Rijksweg 64 en 66 te Breskens.

 

Het ontwerpbestemmingsplan Oude Rijksweg 64/66 Breskens ligt met ingang van 6 juli 2017 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) Nieuwstraat 22 te Oostburg. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpouderijksweg6466-ON01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken via het algemene nummer 140117.

 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:

  • Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
  • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 140117.

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Sluis brengen tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

 

Oostburg, 6 juli 2017

Te downloaden:

 

Vaststelling Notitie Reikwijdte en Detailniveau Havengebied Breskens

Bij besluit van 19 april 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders de Notitie van Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het Havengebied Breskens vastgesteld. Deze Notitie van Reikwijdte en Detailniveau maakt onderdeel uit van de m.e.r.-procedure voor de herinrichting van het havengebied Breskens. 

In de NRD wordt aangegeven wat de voorgestelde reikwijdte en het voorgestelde detailniveau van het Milieueffectrapport (MER) zal zijn. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt wat de aard en het doel is van de ontwikkeling, welke alternatieven worden bekeken en welke milieuaspecten worden onderzocht.

 

De vastgestelde definitieve Notitie van Reikwijdte en Detailniveau Havengebied Breskens bestaat uit drie onderdelen, te weten:

a. de concept NRD Havengebied Breskens zoals deze vanaf 10 december 2015 gedurende zes weken (tot en met 20 januari 2016) ter inzage heeft gelegen.

b. het advies van de Commissie m.e.r. d.d. 11 februari 2016

c. de Nota van Antwoord NRD Havengebied Breskens zoals deze bij besluit van 19 april 2016 door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld.

 

Nadere informatie

Tegen het besluit tot vaststelling van de NRD Havengebied Breskens staat geen rechtsweg open. De NRD Havengebied Breskens wordt geplaatst op gemeentelijke website (www.gemeentesluis.nl). Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer E. de Bruin van de gemeente Sluis,

+31 (0) 117 - 457 000.

 

Oostburg, 25 mei 2016

 

Te downloaden:

 

Vastgesteld bestemmingsplan 'Viscentrum Breskens'

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 25 juni 2015 het bestemmingsplan 'Viscentrum Breskens' gewijzigd heeft vastgesteld.

 

Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een nieuw viscentrum in de kom van de Handelshaven te Breskens. Het programma van het viscentrum omvat de vismijn, het visserijmuseum, de visserij-experience met detailhandel en horeca (proeverij) en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. Bij het nieuwe viscentrum is tevens een boomkorkotter voorzien. Het bestemmingsplan vervangt gedeeltelijk het bestemmingsplan "Waterfront Breskens" en gedeeltelijk bestemmingsplan "Kom Breskens".

 

De wijzigingen hebben in ieder geval betrekking op:

-        de bouwhoogte van het nieuwe viscentrum wordt in de bouwregels verlaagd;

-        indien de kotter niet gerealiseerd wordt, is in de bouwregels ten behoeve van de visserijexperience een uitbreiding van het brutovloeroppervlak opgenomen;

-        in de toelichting is de paragraaf Externe veiligheid aangepast.

Voor een compleet overzicht van de wijzigingen verwijzen wij u naar de 'Notitie zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ten behoeve van het ontwerpbestemmingsplan Viscentrum Breskens'.

 

Tevens heeft de raad op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, besloten geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

 

Het plan inzien

Het besluit van de gemeenteraad, de 'Notitie zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ten behoeve van het ontwerpbestemmingsplan Viscentrum Breskens' en het vastgestelde bestemmingsplan (met de daarop betrekking hebbende stukken), liggen met ingang van 16 juli 2015 gedurende een termijn van zes weken (tot en met 26 augustus 2015) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te  Oostburg. Het bestemmingsplan (met de daarop betrekking hebbende stukken) is ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl. Daarnaast kan het volledige bestemmingsplan worden geraadpleegd via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan heeft het identificatienummer: NL.IMRO.1714.bp15viscentrum-VG01. Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met de heer S. van Vooren van de afdeling Externe dienstverlening, tel. 140117.

 

Beroep

Met ingang van 17 juli 2015 kan gedurende een termijn van zes weken (tot en met 27 augustus 2015) tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan, alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden. Daarnaast kan iedereen bedenkingen naar voren brengen tegen de wijzigingen zoals die door de raad zijn aangebracht.

 

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

 

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de Afdeling bestuurrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

 

Te downloaden:

 

 


 

Cadzand

 

Voorontwerp bestemmingsplan 'Natuurontwikkeling Strijdersgatpolder'

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van de Inspraakverordening Gemeente Sluis bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan 'Natuurontwikkeling Strijdersgatpolder' ter inzage wordt gelegd. Het plangebied van ongeveer 33 ha wordt omgezet van akkerbouw naar natuur. De gronden binnen het plangebied Strijdersgatpolder vallen binnen het NatuurNetwerk Nederland (NNN), voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het doel van het natuurnetwerk is het behoud en de versterking van het aantal soorten in het wild voorkomende planten en dieren. Het gebied wordt openbaar toegankelijk gesteld. Het gebied zal worden ingericht met kruidenrijk grasland, moeras, poelen, wandelpaden, knotbomen en ondergeschikt de aanplant van bos (ongeveer 1,3 hectare) welke aansluit op het bestaande Bos van Erasmus, gelegen tussen Cadzand en Nieuwvliet.

 

Het voorontwerp bestemmingsplan ligt met ingang van maandag 29 mei 2017 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer:NL.IMRO.1714.bpstrijdersgat- NL.IMRO.1714.bpstrijdersgat-VO01).

 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kan een afspraak worden gemaakt met de heer M. van Gerwen via telefoonnummer 140117.

 

Oostburg, 24 mei 2017

 

Te downloaden:


Vaststelling bestemmingsplan 'Landgoed Nooren' te Cadzand

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 23 maart 2017 het bestemmingsplan 'Landgoed Nooren' te Cadzand gewijzigd heeft vastgesteld.

 

Het bestemmingsplan 'Landgoed Nooren' voorziet in het juridisch planologisch mogelijk maken van twee landgoederen in de Tienhonderdpolder te Cadzand, kadastraal bekend als gemeente Oostburg sectie W nummers 1569 en 1578. Op elk landgoed worden drie landhuizen gerealiseerd.

 

Tijdens de termijn van ter inzage legging van het ontwerp zijn 2 formele zienswijzen ingediend en 2 informele reacties ingekomen. De zienswijzen en de reacties gaven aanleiding het plan te wijzigen. Tevens is een aantal ambtelijke wijzigingen verwerkt. Zo is nu een meer gedetailleerd inpassingsplan opgenomen en zijn de regels over onder andere de voorwaardelijke verplichting voor bouwen, aanleg, onderhoud en beheer nader aangescherpt.

 

Tevens heeft de raad op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, besloten geen exploitatieplan vast te stellen omdat er geen sprake is van een aangewezen bouwplan.

 

Ter inzage

Het besluit van de gemeenteraad en het vastgestelde bestemmingsplan 'Landgoed Nooren' liggen met ingang 27 april 2017 voor een periode van zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te  Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bplandgcadzand-VG01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen via het algemeen telefoonnummer 140117.

 

Beroep

Met ingang van 28 april 2017 kan gedurende een termijn van zes weken tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan, alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden.

 

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

 

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de Afdeling bestuurrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

 

Oostburg, 26 april 2017

 

Te downloaden:

 

 

Ontwerpbestemmingsplan Zuidzandseweg 2 Cadzand

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 'Zuidzandseweg 2 Cadzand' ter inzage wordt gelegd. Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling van het perceel Zuidzandseweg 2 te Cadzand. Het plan is gericht op het wijzigen van het bouwvlak en situering van woning en bijgebouw.  Het ontwerpbestemmingsplan 'Zuidzandseweg 2 Cadzand' vervangt ter plaatse de bestemmingsplannen 'Kom Cadzand' en 'Buitengebied Sluis'.

 

Het ontwerpbestemmingsplan 'Zuidzandseweg 2 Cadzand' ligt met ingang van 16 maart 2017 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) Nieuwstraat 22 te Oostburg. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpkapelNL.IMRO.1714.bpzuidzandseweg2-ON01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw V. Dekker van de afdeling Externe dienstverlening, op telefoonnummer +140117.

 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:

Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw V. Dekker via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

Het college van burgemeester en wethouders van Sluis brengen tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.


Oostburg, 15 maart 2017

Te downloaden:

 
 
Ontwerp bestemmingsplan 'Kom Cadzand'

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 'Kom Cadzand' ter inzage wordt gelegd.

 

Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling van kom Cadzand. Het bedrijventerrein ten zuiden van de kern Cadzand maakt geen onderdeel uit van voorliggend ontwerp bestemmingsplan. Het ontwerp bestemmingsplan is conserverend van aard en heeft als doel de bestaande vergunde situatie vast te leggen.

 

Zienswijzen

Het ontwerp bestemmingsplan (met de daarbij behorende bijlagen) ligt met ingang van 2 februari 2017 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) Nieuwstraat 22 te Oostburg. Daarnaast is het ontwerp bestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerp besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpkomcadzand-ON01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw V. Dekker-Calus van de afdeling Externe dienstverlening  tel. 0117 - 457 000.

 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij de gemeenteraad over het ontwerp bestemmingsplan 'Kom Cadzand' op de volgende wijze:

·       Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan de gemeenteraad van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.

·       Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw V. Dekker van de afdeling Externe dienstverlening op telefoonnummer 0117-457 000.

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken. 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis brengen tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan 'Kom Cadzand' de raad te adviseren geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins zijn verzekerd.

 

Oostburg, 1 februari 2017

 

Te downloaden:

 

Vaststelling wijzigingsplan 'Vierhonderdpolderdijk 3 Cadzand', Sluis

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het wijzigingsplan 'Vierhonderdpolderdijk 3 Cadzand' op 6 december 2016 gewijzigd is vastgesteld. Het wijzigingsplan 'Vierhonderdpolderdijk 3 Cadzand' voorziet in de juridisch planologische regeling voor de wijziging van bestemming van 'Agrarisch' naar 'Wonen-2' in verband met de beeindiging van het agrarisch bedrijf ter plaatse. De wijziging betreft het schrappen van artikel 3.6.2 'Compensatiewoningen' uit de regels van het ontwerpbestemmingsplan. Dit artikel was een wijzigingsbevoegdheid die het mogelijk maakt om onder voorwaarden wooneenheden toe te voegen.

 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 23 juni 2016 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Hierop zijn geen zienswijzen binnengekomen.

 

Ter inzage

Het besluit van het college en het vastgestelde wijzigingsplan 'Vierhonderdpolderdijk 3 Cadzand' liggen met ingang van 5 januari 2017 voor een periode van zes weken (tot en met 15 februari 2017) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.wpvierhonderdpdijk-VG01NL.IMRO.1714.wpvierhonderdpdijk-VG01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de heer M. van Gerwen van de afdeling Externe Dienstverlening, tel. 140117.

 

Beroep

Met ingang van 5 januari 2017 kan gedurende een termijn van zes weken (tot en met 15 februari 2017) tegen het vaststellingsbesluit van het college beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door degene die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij het college tegen het ontwerpwijzigingsplan, alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot het college te wenden.

 

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

 

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de Afdeling bestuurrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

 

Oostburg, 4 januari 2017

 

Te downloaden:

 

Wijzigingsplan Badhuisweg-Koolsweg Cadzand gewijzigd vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het wijzigingsplan 'Badhuisweg-Koolsweg Cadzand' op 8 november 2016 gewijzigd is vastgesteld. Het wijzigingsplan zoals vastgesteld op 9 juli 2013 is op een ondergeschikt onderdeel aangepast. Het betreft de verruiming van de mogelijkheid voor het situeren van hoofdgebouwen op een perceel binnen het eerder vastgestelde bouwvlak.

 

Ter inzage

Het besluit van het college en het gewijzigd vastgestelde wijzigingsplan 'Badhuisweg-Koolsweg Cadzand' liggen met ingang van 1 december 2016 voor een periode van zes weken (tot en met 11 januari 2017) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.17140000KomCadzand-). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met mevrouw V. Dekker van de afdeling Externe dienstverlening, tel. 140117.

 

Beroep

Met ingang van 2 december 2016 kan door belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken (tot en met 12 januari 2017) tegen het vaststellingsbesluit van het college beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

 

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de Afdeling bestuurrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

 

Oostburg, 30 november 2016

Te downloaden:

 

 

Ontwerp Uitwerkingsplan 'De Blanke Top Appartementen'

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening  bekend dat het ontwerp uitwerkingsplan 'De Blanke Top Appartementen' ter inzage wordt gelegd. Het ontwerp uitwerkingsplan is de concrete uitwerking van de in het bestemmingsplan 'De Blanke Top Cadzand-Bad' opgenomen bestemming 'Recreatie - Verblijfsrecreatie uit te werken' en voorziet in de juridisch planologische regeling ten behoeve van de bouw van recreatie appartementen met bijbehorende ondergrondse parkeervoorziening.

 

Het ontwerp uitwerkingsplan 'De Blanke Top Appartementen' met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerp besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan liggen met ingang van donderdag 28 juli 2016 gedurende zeven weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714upblanketop-ON01).

 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak gemaakt worden met de heer De Bruin, tel. 0117 - 457 000. Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

 

Met betrekking tot dit uitwerkingsplan is tevens de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat onder meer specifieke procedurele bepalingen van toepassing zijn op de eventuele latere beroepsprocedure bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Crisis- en herstelwet is te raadplegen op www.wetten.overheid.nl.

 

Oostburg, 27 juli 2016

 

Te downloaden:

 

 
Ontwerp bestemmingsplan 'Caricole Cadzand-Bad'

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening  bekend dat het ontwerp bestemmingsplan 'Caricole Cadzand-Bad' ter inzage wordt gelegd. Het ontwerp bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling ten behoeve van de vervangende nieuwbouw (verplaatsing) van het strandpaviljoen Caricole. De aanleiding om te verplaatsen is de normering in het kader van de kustversterking. 

 

Het ontwerpbestemmingsplan 'Caricole Cadzand-Bad' met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerp besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan liggen met ingang van 12 mei 2016 gedurende zes weken (tot en met 22 juni 2016) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpcaricole-ON01).

 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 27, 4500 AA OOSTBURG. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak gemaakt worden met de heer De Bruin, via telefoonnummer 0117 - 457 000. Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

 

Oostburg, 11 mei 2016

 

Te downloaden:

 

 

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'De Blanke Top Cadzand-Bad'

Op 24 maart 2016 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'De Blanke Top Cadzand-Bad' gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan 'De Blanke Top Cadzand-Bad' bevat de juridisch planologische regeling voor een rechtstreekse uitbreiding van het hotel de Blanke Top tot ten hoogste 112 kamers en daarmee samenhangende voorzieningen, waaronder horeca, congres- en vergaderruimte, wellness en een bedrijfswoning. Daarnaast worden, via een uitwerkingsplicht, drie appartementengebouwen met ten hoogste 54 (recreatie)appartementen mogelijk gemaakt. Eén en ander met behoud, dan wel het terugbrengen van duinnatuur.

 

De ambtshalve wijzigingen hebben betrekking op het verder verduidelijken van de toelichting op de volgende punten:

·       In paragraaf 3.2 van de toelichting zijn twee figuren toegevoegd die de bebouwingscontour weergeven conform het besluit in de Crisis- en herstelwet.

·       In paragraaf 4.4 is verduidelijkt waarom er in dit geval geen sprake kan zijn van een significant effect op Natura-2000 gebieden.

·       In paragraaf 4.7 is het advies van de Veiligheidsregio verwerkt.

 

Het plan inzien

Het besluit van de gemeenteraad en het gewijzigde bestemmingsplan liggen met ingang van 5 mei 2016 gedurende de beroepstermijn gedurende de beroepstermijn van zes weken (tot en met 17 juni 2016) voor iedereen tijdens de openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Het bestemmingsplan (met de daarop betrekking hebbende stukken) is ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer NL.IMRO.1714.bpblanketop-VG01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken via tel. 140117.

 

Beroep

Met ingang van 5 mei 2016 kan gedurende een termijn van 6 weken (tot en met 17 juni 2016) tegen het raadsbesluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan 'De Blanke Top Cadzand-Bad' beroep aan worden getekend bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift is tijdig ingediend indien het voor het einde van de termijn is ontvangen. Tegen onderdelen van het bestemmingsplan die ongewijzigd zijn gebleven, kan geen beroep worden ingesteld.

 

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden waarop het beroep rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

 

Tegelijkertijd kan binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De werking van het besluit van de gemeenteraad wordt dan in ieder geval opgeschort tot de beslissing door de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak op dat verzoek is genomen.

 

Er wordt een griffierecht geheven.

 

Oostburg, 4 mei 2016

 

Te downloaden:

 

 

Ontwerpbestemmingsplan landgoed Nooren, Tienhonderdpolder Cadzand

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Landgoed Nooren te Cadzand ter inzage wordt gelegd. Het plan bevat de juridisch planologische regeling voor het mogelijk maken van twee landgoederen met in totaal 6 woningen op de percelen kadastraal bekend gemeente Oostburg, sectie W nummers 1569 en 1578, gelegen in de Tienhonderdpolder te Cadzand.

 

Het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan liggen met ingang van 10 maart 2016 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1714.bplandgcadzand-ON01).  Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken via 140117.

 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen, schriftelijk of mondeling, een zienswijze indienen bij de gemeenteraad over het ontwerpbestemmingsplan  op de volgende wijze:

  • Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan de gemeenteraad van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
  • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met de afdeling Externe Dienstverlening via telefoonnummer 140117.

 

Wij maken u erop attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

Het college van burgemeester en  wethouders van Sluis brengen tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid  2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan landgoed Nooren de raad te adviseren geen exploitatieplan vast  te stellen omdat de kosten anderszins zijn verzekerd.

 

Oostburg, 9 maart 2016.

 

Te downloaden:

 

 

Kennisgeving over de structuurvisie Cadzand-Bad

Burgemeester en wethouders van Sluis hebben het voornemen een structuurvisie voor Cadzand-Bad op te stellen en daarbij een plan-m.e.r.[1] te doorlopen.

Voorafgaand aan de structuurvisie is de gemeente in 2005 een proces gestart waarin inwoners, bedrijven, instellingen en organisaties hun bijdrage hebben geleverd aan het opstellen van verschillende visies voor Cadzand-Bad, het Ontwikkelingsplan Cadzand-Bad Natuurlijk Stijlvol en de Schilvisie Cadzand-Bad. Vervolgens is in de structuurvisie Goed Leven opgenomen dat voor Cadzand-Bad een aparte structuurvisie wordt opgesteld. In het Ontwikkelingsplan en de Schilvisie is het beeld beschreven hoe Cadzand-Bad er in de toekomst uit zal zien. In de structuurvisie wordt dit beeld overgenomen, waarbij tevens ontwikkelingsmogelijkheden worden geboden voor het gebied 'duindorp' en het evenemententerrein en beschreven wordt hoe de zuidelijke polderrand van het dorp wordt beschermd. Voor de besluitvorming over de structuurvisie wordt een planMER[2] opgesteld. Dit milieueffectrapport beschrijft de milieueffecten van de structuurvisie, zodat het milieubelang vroegtijdig in de besluitvorming kan worden betrokken. Er kan dan een goede afweging worden gemaakt tussen de gevolgen voor het milieu en de overige belangen. De 'startnotitie structuurvisie / notitie reikwijdte en detailniveau' vormt de start van zowel de structuurvisie als de planMER. Met behulp van de 'startnotitie structuurvisie / notitie reikwijdte en detailniveau' kunnen inwoners, rechtspersonen en betrokken bestuursorganen gericht worden geraadpleegd.

 

Procedure
Met deze kennisgeving geven burgemeester en wethouders, conform artikel 7.11c van de Wet Milieubeheer, kennis van het voornemen om de genoemde plannen op te stellen (structuurvisie en planMER). Deze openbare kennisgeving is de eerste stap in plan-m.e.r.-procedure.

De 'startnotitie structuurvisie / notitie reikwijdte en detailniveau' en het document met de ontwikkelingsmogelijkheden voor het 'duindorp' en omgeving liggen met ingang van 4 september 2014 gedurende een periode van zes weken (tot en met 15 oktober 2014) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De beide documenten zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl. Op verzoek kunnen de documenten buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw S. den Haan van de afdeling Omgeving, Economie & Vastgoed, via telefoonnummer 0117 - 457 251.

 

Zienswijzen

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling op de volgende wijze een zienswijze indienen bij de gemeenteraad over de 'startnotitie structuurvisie / notitie reikwijdte en detailniveau'.

Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan de gemeenteraad van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.

Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw S. den Haan van de afdeling Omgeving, Economie & Vastgoed op telefoonnummer 0117-457 251 of per e-mail via sdehaan@gemeentesluis.nl.

Een inspraakreactie op de geschetste ontwikkelingsmogelijkheden in het document de 'witte vlekken' van Cadzand-Bad kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Voor het indienen van een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met mevrouw S. den Haan, zoals hiervoor is omschreven.

 

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw inspraakreactie of zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

Verder zullen de gebruikelijke overleginstanties (artikel 3.1.1.1 Besluit ruimtelijke ordening) bij de verdere uitwerking en totstandkoming van de structuurvisie en het planMER worden betrokken.

 

Meer informatie
Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw S. den Haan of met de heer S. Theunissen. Zij zijn telefonisch bereikbaar op nummer 0117-457 251 of 374 of per e-mail via sdehaan@gemeentesluis.nl of stheunissen@gemeentesluis.nl.

Oostburg, 3 september 2014

 

[1] de procedure voor de milieueffectrapportage

[2] het milieueffectrapport

 

Te downloaden:

 

 


 

Draaibrug

 

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Maagdenweg 1 Draaibrug'

Op 29 september 2016 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Maagdenweg 1 Draaibrug' gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan 'Maagdenweg 1 Draaibrug' bevat de juridisch planologische regeling voor het slopen van detonerende bebouwing en het realiseren van een woning aan de Maagdenweg te Draaibrug (Aardenburg) en vervangt gedeeltelijk het bestemmingsplan 'Buitengebied Sluis'.

 

Tegen het besluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als gevolg hiervan blijkt het wenselijk het bestemmingsplan op ondergeschikte punten aan te passen:

1.         van het bestemmingsplan 'Maagdenweg 1 Draaiburg' de aanduiding 'specifieke vorm     van wonen - 8' te verwijderen uit de regels (artikel 3.2.f en 3.2.j en 3.4.h) en de   verbeelding;

2.         de toelichting van het bestemmingsplan 'Maagdenweg 1 Draaiburg' wordt aangepast     naar aanleiding van dit herstelbesluit.

De gemeenteraad heeft op basis van artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht bij besluit van 24 mei 2017 het bestemmingsplan 'Maagdenweg 1 Draaibrug' gewijzigd op de bovenstaande punten.

 

Het plan inzien
Het besluit van de gemeenteraad en het gewijzigde bestemmingsplan liggen met ingang van 22 juni 2017 gedurende de beroepstermijn van zes weken (tot en met 3  augustus 2017) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Het bestemmingsplan (met de daarop betrekking hebbende stukken) is ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer NL.IMRO.1714.bpmaagdenweg1-VG02). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken via het algemene telefoonnummer +140117.

 

Beroep

Met ingang van 23 juni 2017 kan gedurende een termijn van zes weken (tot en met  4 augustus 2017) tegen het wijzigingsbesluit van de gemeenteraad bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, een beroepschrift worden ingediend. Het beroepschrift is tijdig ingediend indien het voor het einde van de termijn is ontvangen. Tegen onderdelen van het bestemmingsplan die ongewijzigd zijn gebleven, kan geen beroep worden ingesteld.

 

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

Tegelijkertijd kan binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De werking van het besluit van de gemeenteraad wordt dan in ieder geval opgeschort tot de beslissing door de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak op dat verzoek is genomen. Er wordt een griffierecht geheven.

 

Het reeds ingestelde beroep tegen het raadsbesluit van 29 september 2016 tot vaststelling van het bestemmingsplan 'Maagdenweg 1 Draaibrug' heeft ingevolge artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht van rechtswege ook betrekking op het wijzigingsbesluit van 24 mei 2017. De Raad van State en de indieners van het beroepschrift van destijds zijn hieromtrent reeds geïnformeerd.

 

Oostburg, 21 juni 2017

 

Te downloaden:

 

 


 

Eede

 

Ontwerpbestemmingsplan 'Verplaatsing bouwkavels Heille'

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn om het bestemmingsplan voor de percelen Heilleweg 21 te Heille, Bogaardstraat tussen 86 en 88 te Aardenburg en de Brieversweg nabij huisnummer 19 te Eede te wijzigen. Op het perceel Heilleweg 21 te Heille worden twee planologisch geregelde woontitels verwijderd. De bestemming wordt gewijzigd van 'Wonen' naar 'Erf'. De twee bouwtitels aan de Heilleweg worden verplaatst naar twee onbebouwde locaties; Bogaardstraat tussen 86 en 88 te Aardenburg en de Brieversweg nabij huisnummer 19 te Eede. De bestemming wordt bij beide locaties gewijzigd van 'Agrarisch' naar 'Wonen'. Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en conform het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent dit voornemen kenbaar te maken.

 

Het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan liggen met ingang van 4 augustus 2016 voor gedurende zes weken (tot en met 15 september 2016) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpverpheilleweg-ON01).

 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:

Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan de gemeenteraad van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. van Gerwen via het algemene telefoonnummer 140117.

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Sluis brengen tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

 

Oostburg, 3 augustus 2016


Te downloaden:

 

Bestemmingsplan 'Dorpsplein 9 te Eede'

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 20 november 2014 het bestemmingsplan 'Dorpsplein 9 te Eede' ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan 'Dorpsplein 9 te Eede' voorziet in de juridisch planologische regeling van het perceel Dorpsplein 9 te Eede en vervangt gedeeltelijk het bestemmingsplan 'Kom Eede'.

Tevens heeft de raad op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, besloten geen exploitatieplan vast te stellen omdat er geen sprake is van een aangewezen bouwplan.

Ter inzage
Het besluit van de gemeenteraad en het vastgestelde bestemmingsplan 'Dorpsplein 9 te Eede' liggen met ingang van 27 november 2014 voor een periode van zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te  Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bp14dorpsplein9-VG01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de heer S. van Vooren van de afdeling Omgeving, Economie & Vastgoed, tel. 140117.

Beroep
Met ingang van 28 november 2014 kan gedurende een termijn van zes weken tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan, alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de Afdeling bestuurrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

Te downloaden:


 

Heille

 

Niet vaststellen bestemmingsplan 'Verplaatsen bouwkavels Heille'

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 26 januari 2017 heeft besloten het bestemmingsplan 'Verplaatsen bouwkavels Heille' niet vast te stellen.

 

Het ontwerpbestemmingsplan 'Verplaatsing bouwkavels Heille' (NL.IMRO.1714. bpverpheilleweg-ON01)  heeft van 4 augustus 2016 tot en met 15 september 2016 ter inzage gelegen. Tegen dit ontwerpbestemmingsplan zijn vier zienswijzen ingediend. De ingediende zienswijze van de Provincie Zeeland is aanleiding geweest om de procedure te beëindigen. De gemeenteraad is daarmee genoodzaakt om het bestemmingsplan niet vast te stellen.

 

Ter inzage

Het raadsbesluit met de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 9 maart 2017 voor een periode van zes weken (tot en met 19 april 2017) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te  Oostburg. Het raadsbesluit en de bijbehorende stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de heer M. van Gerwen van de afdeling Externe dienstverlening, tel. 140117.

 

Beroep

Tegen het raadsbesluit tot het niet vaststellen van het bestemmingsplan kan gedurende bovengenoemde termijn beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan, alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden.

 

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

 

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de Afdeling bestuurrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

 

Oostburg, 8 maart 2017

Te downloaden:

 

 

Ontwerpbestemmingsplan/ omgevingsvergunning Heilleweg 16, Sluis

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat ter inzage worden gelegd:

 

1. het ontwerpbestemmingsplan 'Heilleweg 16 Sluis', en

2. een ontwerp van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen ten behoeve van het oprichten van een woning op het perceel Heilleweg 16 te Sluis.

 

Plangebied

Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling voor de realisatie van een woning aan de Heilleweg 16 te Sluis. Het ontwerpbestemmingsplan 'Heilleweg 16 Sluis' vervangt gedeeltelijk het bestemmingsplan 'Kom Buitengebied'.

 

Coördinatieregeling

De gemeenteraad heeft op 24 september 2015 besloten om de gemeentelijke coördinatieregeling als bedoeld in paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op deze ontwikkeling. Met de gelijktijdige ter inzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling uit paragraaf 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. Hiermee is het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De bovengenoemde besluiten worden als gevolg hiervan gecoördineerd behandeld en voorbereid. De gemeenteraad is het bevoegde gezag voor het vaststellen van het bestemmingsplan en het college van Burgemeester en Wethouders is het bevoegde gezag voor de omgevingsvergunning.

 

Het plan inzien

Het ontwerp bestemmingsplan (met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerp besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan) en de ontwerp omgevingsvergunning voor het bouwen (met de aanvraag en de daarbij behorende stukken) liggen met ingang van 4 augustus 2016 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl. Daarnaast kan het volledige ontwerp bestemmingsplan worden geraadpleegd via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpheilleweg16-ON01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw A. de Feijter of mevrouw S. Claeys van de afdeling Externe dienstverlening, op telefoonnummer +140117.

 

Zienswijzen

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij de gemeenteraad over het ontwerpbestemmingsplan 'Heilleweg 16 Sluis' of de ontwerp omgevingsvergunning op de volgende wijze:

·       Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan de gemeenteraad van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.

·       Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw A. de Feijter of mevrouw S. Claeys van de afdeling Externe dienstverlening op telefoonnummer +140117.

Maak daarbij wel zo duidelijk mogelijk kenbaar tegen welk ontwerp besluit uw zienswijze zich richt (bestemmingsplan of vergunning). Voor zover de zienswijze zich richt op het  ontwerp bestemmingsplan, zal deze ter behandeling worden voorgelegd aan de gemeenteraad bij het voorstel over vaststelling van het bestemmingsplan. Het besluit op de omgevingsvergunning zal genomen worden door het college van burgemeester en wethouders. Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis brengen tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan de raad te adviseren geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins zijn verzekerd.

 

Oostburg, 3 augustus 2016

 

Te downloaden:

 

Ontwerpbestemmingsplan 'Verplaatsing bouwkavels Heille'

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn om het bestemmingsplan voor de percelen Heilleweg 21 te Heille, Bogaardstraat tussen 86 en 88 te Aardenburg en de Brieversweg nabij huisnummer 19 te Eede te wijzigen. Op het perceel Heilleweg 21 te Heille worden twee planologisch geregelde woontitels verwijderd. De bestemming wordt gewijzigd van 'Wonen' naar 'Erf'. De twee bouwtitels aan de Heilleweg worden verplaatst naar twee onbebouwde locaties; Bogaardstraat tussen 86 en 88 te Aardenburg en de Brieversweg nabij huisnummer 19 te Eede. De bestemming wordt bij beide locaties gewijzigd van 'Agrarisch' naar 'Wonen'. Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en conform het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent dit voornemen kenbaar te maken.

 

Het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan liggen met ingang van 4 augustus 2016 voor gedurende zes weken (tot en met 15 september 2016) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpverpheilleweg-ON01).

 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:

Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan de gemeenteraad van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. van Gerwen via het algemene telefoonnummer 140117.

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Sluis brengen tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

 

Oostburg, 3 augustus 2016


Te downloaden:

 

 


 

Nieuwvliet

 

Ontwerpbestemmingsplan Kapelleweg 1 Nieuwvliet

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 'Kapelleweg 1 Nieuwvliet' ter inzage wordt gelegd. Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling van het perceel Kapelleweg 1 te Nieuwvliet. Het plan is gericht op het omzetten van de bestemming 'Bedrijf' naar 'Wonen'. Feitelijk wordt het voormalige dierenpension ter plaatse gestopt. In de aanwezige bebouwing worden als nieuwe economische drager twee verblijfsrecreatieve appartementen opgericht. Het ontwerpbestemmingsplan 'Kapelleweg 1 Nieuwvliet' vervangt ter plaatse het bestemmingsplan 'Buitengebied Sluis'.

 

Het ontwerpbestemmingsplan 'Kapelleweg 1 Nieuwvliet' ligt met ingang van 23 februari 2017 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) Nieuwstraat 22 te Oostburg. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpkapelNL.IMRO.1714.bpkapelleweg1-ON01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. van Gerwen van de afdeling Externe dienstverlening, op telefoonnummer +140117.

 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:

Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. van Gerwen via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

Het college van burgemeester en wethouders van Sluis brengen tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

 

Oostburg, 22 februari 2017

 

Te downloaden:

 

Ontwerpwijzigingsplan Cadzandseweg 30-32 Nieuwvliet

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn om het bestemmingsplan voor het perceel Cadzandseweg 30-32 Nieuwvliet te wijzigen. De bestemming wordt gewijzigd van 'Bedrijf' in de bestemming 'Wonen'. De bedrijfsbestemming wordt op deze manier gesaneerd. Binnen de wijzigingsbevoegdheid wordt van de mogelijkheid gebruik gemaakt één nieuwe woning op te richten. Op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening en conform het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent dit voornemen kenbaar te maken.

 

Het ontwerpwijzigingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het wijzigingsplan liggen met ingang van 9 februari 2017 gedurende zes weken (tot en met 23 maart 2017) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.wp16cadzandsew3032-ON01).

 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:

Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. van Gerwen via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken. 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Sluis brengen tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

 

Oostburg, 8 februari 2017

Te downloaden

 

 

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Cadzandsweg Nieuwvliet'

Op 23 april 2015 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Cadzandseweg Nieuwvliet' gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan 'Cadzandseweg Nieuwvliet' bevat de juridische planologische regeling voor het realiseren van 10 woningen aan de noordzijde van de Cadzandseweg te Nieuwvliet.

 

Tegen het besluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als gevolg hiervan blijkt het wenselijk het bestemmingsplan op ondergeschikte punten aan te passen:

 

-        in de regels wordt een verplichting opgenomen om per woonperceel ten minste 2 parkeerplaatsen op eigen terrein te realiseren en in stand te houden;

-        in de regels wordt een verplichting opgenomen voor het oprichten en in stand houden van een erfafscheiding, niet zijnde haag of ander natuurlijk begroeid scherm, van ten minste 1,3 meter hoog aan de noordzijde van het perceel.

 

De gemeenteraad heeft op basis van artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht bij besluit van 25 februari 2016 het bestemmingsplan 'Cadzandseweg Nieuwvliet' gewijzigd op bovenstaande punten.

 

Het plan inzien
Het besluit van de gemeenteraad en het gewijzigde bestemmingsplan liggen met ingang van 10 maart 2016 gedurende de beroepstermijn van zes weken (tot en met 20 april 2016) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Het bestemmingsplan (met de daarop betrekking hebbende stukken) is ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer NL.IMRO.1714.0001bpcn09-VG02). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken via het algemene telefoonnummer +140117.

 

Beroep

Met ingang van 11 maart 2016 kan gedurende een termijn van zes weken (tot en met 21 april 2016) tegen het wijzigingsbesluit van de gemeenteraad bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, een beroepschrift worden ingediend. Het beroepschrift is tijdig ingediend indien het voor het einde van de termijn is ontvangen. Tegen onderdelen van het bestemmingsplan die ongewijzigd zijn gebleven, kan geen beroep worden ingesteld.

 

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

 

Tegelijkertijd kan binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De werking van het besluit van de gemeenteraad wordt dan in ieder geval opgeschort tot de beslissing door de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak op dat verzoek is genomen. Er wordt een griffierecht geheven.

 

Het reeds ingestelde beroep tegen het raadsbesluit van 23 april 2015 tot vaststelling van het bestemmingsplan 'Cadzandseweg Nieuwvliet' heeft ingevolge artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht van rechtswege ook betrekking op het wijzigingsbesluit van 25 februari 2016. De Raad van State en de indieners van het beroepschrift van destijds zijn hieromtrent reeds geïnformeerd.

 

Oostburg, 1 maart 2016

 

Te downloaden:

 

Ontwerpbestemmingsplan Camping International 

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Camping International ter inzage wordt gelegd. Het plan bevat de juridisch planlogische regeling voor het gebied gelegen aan de noordelijke rand van Nieuwvliet tussen de Mettenijedijk en de Sint Bavodijk en vervangt delen van de geldende bestemmingsplannen Buitengebied (1978) en Kom Nieuwvliet (2002).

Het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan liggen met ingang van 3 oktober 2013 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1714.008bpint10-ON01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw G. Naeije van de afdeling Omgeving, Economie & Vastgoed, telefoonnummer 0117 - 457 242.

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij de gemeenteraad over het ontwerpbestemmingsplan Camping International op de volgende wijze:
•    Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan de gemeenteraad van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
•    Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw G. Naeije van de afdeling Omgeving, Economie & vastgoed op telefoonnummer 0117 - 457 240.
Wij maken u erop attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Sluis brengen tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan Camping International de raad te adviseren geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins zijn verzekerd.

Klik hier om het ontwerpbestemmingsplan digitaal te raadplegen.

 


 

Oostburg

 

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Supermarkt Langestraat Oostburg"  en verlenen omgevingsvergunning voor het bouwen van een supermarkt op het adres Langestraat 1

Burgemeester en wethouders van gemeente Sluis maken ingevolge de Wet ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht het volgende bekend.

 

De gemeenteraad van Sluis heeft bij besluit van 14 juli 2016 het bestemmingsplan "Supermarkt Langestraat Oostburg", ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen, gewijzigd vastgesteld.

Bij besluit van 23 juni 2016 hebben Burgemeester en wethouders van Gemeente Sluis besloten tot verlening van de omgevingsvergunning voor het bouwen van een supermarkt, op de locatie Langestraat 1 te Oostburg.

 

Terinzagelegging

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning liggen op papier met ingang van 4 augustus 2016 tot en met 14 september 2016 ter inzage in het Klanten Contact Centrum, Nieuwstraat 22 te Oostburg. Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatie NL.IMRO.1714.bpsupermarktoburg-VG01.

Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken ook buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met de afdeling Externe Dienstverlening, cluster planologie / vergunningen, op telefoonnummer +140117.

 

Coördinatiebesluit

Op 28 januari 2016 heeft de gemeenteraad van Sluis ingestemd met een coördinatiebesluit om de procedure voor de vaststelling van het bestemmingsplan "Supermarkt Langestraat Oostburg" en de omgevingsvergunning te coördineren, als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening.

Dit betekent dat de publicatie over en de terinzagelegging van het (ontwerp)bestemmingsplan en de (ontwerp)omgevingsvergunning in één proces worden gecoördineerd, met één beroepsgang. De terinzagelegging van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning vindt daarom gelijktijdig plaats.

 

Beroep

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht op het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit kan met ingang van 5 augustus 2016 tot en met 15 september 2016 beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en tegen het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest.

 

Verder kan iedere belanghebbende wiens beroep is gericht op de door de gemeenteraad in het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gedurende de vermelde termijn beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

 

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

 

Voorlopige voorziening

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de Afdeling bestuurrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

 

Oostburg, 3 augustus 2016

 

Te downloaden:

 


 

Retranchement

 

Ontwerp bestemmingsplan 'tweede herziening Kleine kernen Sluis'

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan '2e herziening Kleine kernen Sluis' ter inzage wordt gelegd. Het ontwerp bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling ten behoeve van het perceel Molenstraat 25a te Retranchement.

 

Het ontwerpbestemmingsplan '2e herziening Kleine kernen Sluis' met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerp besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan liggen met ingang van donderdag 4 mei 2017 gedurende zes weken (tot en met 14 juni 2017) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpkleinekernen2h-ON01).

 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 27, 4500 AA OOSTBURG. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak gemaakt worden met mevrouw V. Dekker, via telefoonnummer 140117. Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis brengen tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan 'tweede herziening Kleine kernen Sluis' de raad te adviseren geen exploitatieplan vast te stellen omdat geen ontwikkelingen of bouwplannen als bedoeld in dit artikel mogelijk worden gemaakt.

 

Oostburg, 3 mei 2017

 

Te downloaden:

 


 

Sluis

 

Vaststelling bestemmingsplan Camping International

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 28 september 2016 het bestemmingsplan Camping International gewijzigd heeft vastgesteld.

De gewijzigde vaststelling heeft onder meer betrekking op verwerking van de uitspraak van de Raad van State. Voor een exact overzicht van de door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen verwijzen wij u naar het vastgestelde bestemmingsplan.

Tevens heeft de raad op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, besloten geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

 

Ter inzage

Het besluit van de gemeenteraad en het vastgestelde bestemmingsplan Camping International liggen met ingang van 13 oktober 2016 voor een periode van zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl. Het gewijzigde vastgestelde plan is beschikbaar gesteld op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer NL.IMRO.1714.0008bpint-VG02. Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met mevr. G. Naeije van de afdeling Beleid en Beheer, tel. 0117 - 457 000.

 

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Tegelijkertijd kan binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De werking van het besluit van de gemeenteraad wordt dan in ieder geval opgeschort tot de beslissing door de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak op dat verzoek is genomen.

 

Oostburg, 12 oktober 2016

 

Te downloaden:

 

Ontwerp-omgevingsvergunning parkeerterreinen Kloosterstraat en Zuiddijksstraat te Sluis

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn, op grond artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wabo, een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van parkeerterreinen aan de Kloosterstraat en Zuiddijkstraat te Sluis. Met betrekking tot deze Omgevingsvergunning voor de parkeerterreinen wordt een zogenaamde ‘inloop’-bijeenkomst gehouden op:

 

woensdag 27 februari 2013 van 19.30 uur tot 21.00 uur in MFC de Keure, Kloosterstraat 38 te Sluis

 

Iedereen kan tijdens deze inloopavond gebruikmaken van de gelegenheid een zienswijze in te dienen op het plan.

 

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt vanaf 28 februari 2013 gedurende 6 weken tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl Tijdens deze periode kan iedereen naar keuze, schriftelijk of mondeling, een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt met dhr. L. IJzerman of mevr. A. de Feijter, via telefoonnummer 0117 - 457 000.

 

Oostburg, 22 februari 2013
 

Schoondijke

 


 

Sint Kruis

 

Voorontwerpbestemmingsplan 'Pereweg Sint Kruis'

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van de Inspraakverordening Gemeente Sluis bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan 'Pereweg Sint Kruis' ter inzage wordt gelegd. Met dit bestemmingsplan wordt beoogd een woning planologisch te verplaatsen van het perceel Pereweg 4 / 6 Sint Kruis naar het perceel hoek Pereweg / Heirweg Sint Kruis. Realisatie van een woning op de nieuwe beoogde locatie betekent sloop van de woning op de locatie Pereweg 4 / 6.

 

Het voorontwerp bestemmingsplan ligt met ingang van 8 juni 2017 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpperewegsintkruis-VO01).

 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kan een afspraak worden gemaakt met de heer M. van Gerwen via telefoonnummer 140117.

 

Oostburg, 7 juni 2017

 

Te downloaden:

 

 


 

Waterlandkerkje 

 

Vaststelling bestemmingsplan Klein Brabant 18 te Waterlandkerkje

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 26 mei 2016 het bestemmingsplan Klein Brabant 18 te Waterlandkerkje heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan Klein Brabant 18 voorziet in de juridisch planologische regeling voor het mogelijk maken van een woning op het perceel Klein Brabant 18 te Waterlandkerkje. Tevens heeft de gemeenteraad op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening besloten geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins zijn verzekerd.

 

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

- aanvullen artikel 4 Wonen met artikel 4.1 lid c: maximaal 1 algemene nutsvoorziening ter hoogte van de huidige feitelijke locatie van het bestaande transformatorhok;

-in de verbeelding is het bouwvlak Wonen een paar meter ruimer geworden in verband met betere inpassing van de nieuwe woning ten opzichte van het transformatorhok.

 

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan inzien in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg met ingang  van 23 juni 2016 voor een periode van zes weken. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1714.bpkleinbrabant18-VG01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met 140117.

 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen de volgende belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Klein Brabant hebben ingediend; belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan in te stellen; belanghebbenden die beroep instellen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht.

 

Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening aanvragen. Het verzoek om voorlopige voorziening richt u aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Oostburg, 22 juni 2016

 

Te downloaden:

 


 

IJzendijke

 

Voorontwerp wijzigingsplan 'Mollekotweg 3 IJzendijke'

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van de Inspraakverordening Gemeente Sluis bekend dat het voorontwerp wijzigingsplan 'Mollekotweg 3 te IJzendijke' ter inzage wordt gelegd. Het agrarisch bouwvlak van dit perceel wordt vergroot ten behoeve van de uitbreiding van de hoofdtak intensieve veehouderij.

Het voorontwerp wijzigingsplan ligt met ingang van 20 juli 2017 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.wpmollekotweg3-VO01).

 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kan een afspraak worden gemaakt met mevrouw V. Dekker via telefoonnummer 140117.

 

Oostburg, 19 juli 2017

Te downloaden:

 


 

Zuidzande

 

Wijzigingsplan Killedijk nabij huisnummer 8, Retranchement

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het wijzigingsplan 'Killedijk nabij huisnummer 8, Retranchement' op 22 januari 2016 ongewijzigd is vastgesteld. Het wijzigingsplan 'Killedijk nabij huisnummer 8, Retranchement' voorziet in de juridisch planologische regeling voor de realisatie van een woning aan de Killedijk nabij huisnummer 8 te Retranchement en vervangt gedeeltelijk het bestemmingsplan 'Kleine kernen Sluis'.

 

Ter inzage

Het besluit van het college en het vastgestelde wijzigingsplan 'Killedijk nabij huisnummer 8, Retranchement' liggen met ingang van 4 februari 2016 voor een periode van zes weken (tot en met 16 maart 2016) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.wpkilledijk-VG01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de heer S. van Vooren van de afdeling Externe dienstverlening, tel. 140117.

 

Beroep

Met ingang van 5 februari 2016 kan gedurende een termijn van zes weken (tot en met 17 maart 2016) tegen het vaststellingsbesluit van het college beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door degene die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij het college tegen het ontwerpwijzigingsplan, alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot het college te wenden.

 

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

 

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de Afdeling bestuurrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

 

 

Te downloaden

Wijzigingsplan 'Killedijk nabij huisnummer 8, Retranchement'

Vaststelling wijzigingsplan 'Galgenstraat 1, Sint Kruis'

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het wijzigingsplan 'Galgenstraat 1, Sint Kruis' op 29 november 2016 ongewijzigd is vastgesteld. Het wijzigingsplan 'Galgenstraat 1, Sint Kruis' voorziet in de juridisch planologische regeling voor het vergroten van het agrarisch bouwvlak op dit perceel ten behoeve van de uitbreiding van de hoofdtak intensieve veehouderij.

 

Ter inzage

Het besluit van het college en het vastgestelde wijzigingsplan 'Galgenstraat 1, Sint Kruis' liggen met ingang van 15 december 2016 voor een periode van zes weken (tot en met 25 januari  2016) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.wpgalgenstraat1-VG01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met mevrouw V. Dekker van de afdeling Externe dienstverlening, tel. 140117.

 

Beroep

Met ingang van 16 december 2016 kan gedurende een termijn van zes weken (tot en met 26 januari 2016) tegen het vaststellingsbesluit van het college beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door degene die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij het college tegen het ontwerpwijzigingsplan, alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot het college te wenden.

 

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

 

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de Afdeling bestuurrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

 

 

Oostburg, 14 december 2016


Uitgelicht


Zoeken