Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Leven, Wonen en Werken / Ruimte, wonen & milieu / Bestemmingsplannen / Overzicht bestemmingsplannen in procedure

Overzicht bestemmingsplannen in procedure

Overzicht van bestemmingsplannen in procedure en bestemmingsplannen die in voorbereiding zijn.

Onderstaand een overzicht van de bestemmingsplannen die in procedure zijn. Voor meer of specifieke informatie kunt u terecht bij de afdeling Externe dienstverlening.

 

Vaststelling bestemmingsplan '2e herziening Buitengebied Sluis, gewijzigde vaststelling'

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8, lid 4 van de  Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 24 mei 2017 het bestemmingsplan '2e herziening Buitengebied Sluis, gewijzigde vaststelling' heeft vastgesteld.

 

De uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 14 december 2016 met nummer 201508818/1/R2 gaf aanleiding tot gewijzigde vaststelling. Voor een exact overzicht van de door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen verwijzen wij u naar het vastgestelde bestemmingsplan.

 

Tevens heeft de raad op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, besloten geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

 

Ter inzage

Het besluit van de gemeenteraad en het vastgestelde bestemmingsplan '2e herziening Buitengebied Sluis, gewijzigde vaststelling' liggen met ingang van 22 juni 2017 voor een periode van zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te  Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl. Het gewijzigde vastgestelde plan is beschikbaar gesteld op  de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer NL.IMRO.1714.2eherzbpbui14-VG03. Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met mevr. A. de Feijter of mevr. V. Dekker van de afdeling Externe Dienstverlening, tel. 0117 - 457 000.

 

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door degene die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden. Daarnaast kan iedereen beroep instellen tegen de wijzigingen zoals die door de raad zijn aangebracht.

 

Tegelijkertijd kan binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De werking van het besluit van de gemeenteraad wordt dan in ieder geval opgeschort tot de beslissing door de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak op dat verzoek is genomen.

 

Oostburg, 21 juni 2017

 

Te downloaden:

 

---

 

Ontwerp bestemmingsplan '1e herziening Kleine kernen Sluis'

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening  bekend dat het ontwerp bestemmingsplan '1e herziening Kleine kernen Sluis' ter inzage wordt gelegd. Het ontwerp bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling ten behoeve van:

1.     Verruiming van de regeling met betrekking tot huisvesting van individuele personen: deze regeling is met name voor de huisvesting van personen die in de zomerperiode werkzaam zijn in het kustgebied.

2.     Veldstraat 36 in Schoondijke: op het perceel Veldstraat 36 te Schoondijke ontbreekt de aanduiding 'bedrijfswoning' op de verbeelding. Planologische bevestiging van deze al lang bestaande (bedrijfs)woning is gewenst.

3.     Archeologiebeleid: in de archeologische dubbelbestemming is het overeenkomstig het gemeentelijk archeologiebeleid gewenst om een vrijstelling voor grondroerende werkzaamheden tot 40 cm. diepte op te nemen.

 

Het ontwerpbestemmingsplan '1e herziening Kleine kernen Sluis' met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerp besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan liggen met ingang van donderdag 28 juli 2016 gedurende zeven weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpkleinekernen1h-ON01).

 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak gemaakt worden met de heer De Bruin, tel. 0117 - 457 000. Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

 

Oostburg, 27 juli 2016

 

Te downloaden:

 


 

Aardenburg

 

Vastgesteld bestemmingsplan 'Draaibrug 50 Aardenburg'

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 22 februari 2018 het bestemmingsplan 'Draaibrug 50 Aardenburg' ongewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling van het perceel Draaibrug 50 Aardenburg. Het plan is gericht op het om het agrarisch bouwvlak te vergroten van 1 ha naar 1,5 ha. Concreet wil men 2 grote landbouwschuren realiseren buiten het bestaande agrarische bouwvlak. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken dient een bestemmingsplanprocedure ex artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) te worden doorlopen. Tevens heeft de raad op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, besloten geen exploitatieplan vast te stellen omdat er geen sprake is van een aangewezen bouwplan.

 

Ter inzage

Het besluit van de gemeenteraad en het vastgestelde bestemmingsplan 'Draaibrug 50 Aardenburg' liggen met ingang van 22 maart 2018 voor een periode van 6 weken ter inzage (tot en met 2 mei 2018) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te  Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpdraaibrug50-VG01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de heer M. van Gerwen van de afdeling Externe dienstverlening, tel. 140117.

 

Beroep

Met ingang van 22 maart 2018 kan gedurende een termijn van zes weken (tot en met 2 mei 2018) tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan, alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden.

 

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.  Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de Afdeling bestuurrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

 

Oostburg, 21 maart 2018

 

Te downloaden:

 


 

Biervliet

 

Ontwerpwijzigingsplan Hondegatweg 1 Biervliet

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn om het bestemmingsplan voor het perceel Hondegatweg 1 Biervliet te wijzigen. Het agrarisch bouwvlak  ten behoeve van het aldaar gevestigde biologische veehouderij wordt vergroot van 1 hectare naar 1.5 hectare. Op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening en conform het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent dit voornemen kenbaar te maken.

 

Het ontwerpwijzigingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het wijzigingsplan liggen met ingang van 1 maart 2018 gedurende zes weken (tot en met  11 april 2018) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.wphondegatweg1-ON01).

 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:

Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. den Boeft via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Sluis brengen tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpwijzigingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

 

Oostburg, 28 februari 2018

 

Te downloaden:

 

 


 

Breskens

 

Ontwerpbestemmingsplan Havengebied Breskens

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Havengebied Breskens' ter inzage wordt gelegd. Een MER (Milieu Effect Rapport), waarin de milieueffecten van de beoogde ontwikkeling op de omgeving in beeld worden gebracht, maakt deel uit van het ontwerpbestemmingsplan.


Het plan
Het havengebied van Breskens, begrensd door de Westhavendam, de Westerschelde, Port Scaldis en de Keerdam, wordt ontwikkeld tot een recreatieve hotspot met een zeezeilcentrum, een uitbreiding van de jachthaven en een viscentrum. Daarbij worden 460 (recreatie)appartementen gerealiseerd op een plint met commerciële en parkeerfuncties. Om hiervoor een juridisch planologisch kader te bieden is dit ontwerpbestemmingsplan opgesteld.

Het plan inzien
Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken, waaronder een ontwerp MER, ligt met ingang van 1 maart 2018 gedurende zes weken (tot en met 11 april 2018) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 in Oostburg. De stukken kunt u hieronder downloaden en zijn ook in te zien via de  landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.jachthavenBreskens-ON01). Het ontwerpbestemmingsplan en de bij het MER behorende stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl. Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw S. den Haan of de heer S. Theunissen via telefoonnummer 140117 (vanuit het buitenland +31 117 - 457 000).

Zienswijzen
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen een zienswijze indienen bij de gemeenteraad over het ontwerpbestemmingsplan Havengebied Breskens op de volgende wijze:
-      Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan de gemeenteraad van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
-      Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw S. den Haan of de heer S. Theunissen via het telefoonnummer 140117 (vanuit het buitenland +31 117 - 457 000).
Wij maken u erop attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

Inloopbijeenkomst
Met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan ‘Havengebied Breskens’ organiseren wij een inloopbijeenkomst op:

Donderdag 15 maart 2018 in Centrum Qi, Veerhaven 3 in Breskens van 19.00 tot 21.00 uur

Tijdens deze avond kunt u meer informatie verkrijgen over de ontwikkeling zelf, de planologische procedure en de documenten die ter inzage liggen. Tijdens deze inloopavond zijn vertegenwoordigers van alle betrokken partijen aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Centrum Qi is niet rolstoeltoegankelijk. Als u hierdoor de informatieavond niet kunt bijwonen, kunt u een afspraak maken met de heer S. Theunissen of mevrouw S. den Haan.

U bent van harte welkom!

Crisis- en herstelwet
Te zijner tijd is op het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis – en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat onder meer bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die procedure is nu nog niet aan de orde. De Crisis- en herstelwet is te raadplegen op www.wetten.overheid.nl.

 

Oostburg, 28 februari 2018

Te downloaden:

---

 

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Oude Rijksweg 64/66 Breskens, gemeente Sluis'

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraaad in zijn vergadering van 21 december 2017 het bestemmingsplan Oude Rijksweg 64/66 Breskens gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling van het perceel Oude Rijksweg 64 en 66 te Breskens. Het plan is gericht op het planologisch mogelijk maken van de bouw van één extra woning in ruil voor sloop bedrijfsgebouwen en uitbreiding bouwvlak op de percelen plaatselijk bekend Oude Rijksweg 64 en 66 te Breskens.

 

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

·       artikel 18.2 Bouwregels onder 18.2.1 Toelaatbare bebouwing a. op de gronden mag uitsluitend vrijstaan worden gebouwd wijzigen in a. op de gronden mag uitsluitend vrijstaand één hoofdgebouw (maximaal één woning) worden gebouwd;

·       in artikel 5.3.1 voorwaardelijke bestemming wordt bewoond gewijzigd in gebouwd.

 

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan inzien in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg met ingang van 11 januari 2018 voor een periode van zes weken. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1714.bpouderijksweg6466-VG01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken via tel. 140117.

 

Vanaf 12 januari 2018, gedurende zes weken, kunnen de volgende belanghebbenden beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State:

·       belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Oude Rijksweg hebben ingediend;

·       belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan in stellen;

·       belanghebbenden die beroep instellen tegen de wijzigingen die ambtshalve bij de vaststelling zijn aangebracht.

 

Het beroep moet worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening aanvragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de voorzitter  van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500  EA Den Haag.

 

Het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Het college van burgemeester en wethouders van Sluis brengen tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

 

Oostburg, 10 januari 2018.

 

Te downloaden:

 

---

 

Voorontwerp bestemmingsplan Havengebied Breskens, gemeente Sluis

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van de Inspraakverordening gemeente Sluis bekend dat het voorontwerp bestemmingsplan ‘Havengebied Breskens' ter inzage wordt gelegd.

 

Plan

Het havengebied van Breskens, begrensd door de Westhavendam, de Westerschelde, Port Scaldis en de Keerdam, wordt ontwikkeld tot een recreatieve hotspot met een zeezeilcentrum, een uitbreiding van de jachthaven en een viscentrum. Daarbij worden 460 (recreatie)appartementen gerealiseerd op een plint met commerciële en parkeerfuncties. Om hiervoor een juridisch planologisch kader te bieden is dit voorontwerp bestemmingsplan opgesteld.

 

Ter inzage legging en inspraak

Het voorontwerp bestemmingsplan met bijbehorende stukken, waar onder een concept MER, ligt met ingang van 7 september 2017 gedurende vier weken (tot en met 4 oktober 2017) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.jachthavenBreskens-VO01).

 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kunt u een afspraak maken met mevrouw S. den Haan of de heer S. Theunissen via telefoonnummer 140117.

Wij horen graag uw mening!

 

Inloopbijeenkomst

Met betrekking tot het voorontwerp bestemmingsplan ‘Havengebied Breskens’ organiseren wij een inloopbijeenkomst op:

 

14 september 2017 in MFC de Korre, Ghistelkerke 1A te Breskens van 19:00 tot 21:00 uur

 

Op deze avond kunt u meer informatie verkrijgen over de ontwikkeling zelf en de planologische procedure. Tijdens deze inloopavond zullen vertegenwoordigers van alle bij het project betrokken partijen aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden.

U bent van harte welkom!

Vervolg

Nadat het inspraaktraject en het vooroverleg zoals genoemd in artikel 3.1.1. Besluit Ruimtelijke Ordening zijn afgerond, wordt het ontwerpbestemmingsplan opgesteld en met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure ter inzage gelegd. Vanaf dat moment kan een ieder gedurende zes weken een zienswijze indienen. Dit wordt te zijner tijd bekendgemaakt in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, de Staatscourant en op de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl.

Oostburg, 6 september 2017

 

Klik hier om het voorontwerp bestemmingsplan met bijbehorende stukken te raadplegen.

 

 


 

Cadzand

 

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Kom Cadzand' (herstelbesluit)

Op 13 juli 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Kom Cadzand' gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan 'Kom Cadzand' bevat de juridisch planologische regeling voor kom Cadzand. De gemeenteraad heeft op basis van artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht bij besluit van 25 januari 2018 het bestemmingsplan 'Kom Cadzand' gewijzigd op de onderstaande punten:

 

1. de toelichting van het bestemmingsplan 'Kom Cadzand' als volgt aan te passen: Bij gewijzigde vaststelling is een specifieke regeling voor de situering van het hoofdgebouw op het kavel ten westen van Badhuisweg 1S opgenomen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan het verzoek van een omwonende. Het Waterschap Scheldestromen heeft hiermee ingestemd. Bij een toekomstige wijziging van het bestemmingsplan van het kavel ten westen van Badhuisweg 1S worden belanghebbenden actief en rechtstreeks geïnformeerd over het voorstel tot wijziging van dit onderdeel van het bestemmingsplan;

2. op de verbeelding van het bestemmingsplan 'Kom Cadzand' de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding – hoofdgebouw’ op te nemen op het kavel ten westen van Badhuisweg 1S;

3. als aanvulling op artikel 14.2.1 van de regels van het bestemmingsplan 'Kom Cadzand' wordt het volgende sublid j toegevoegd:

j. in afwijking van het bepaalde onder h gelden ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding – hoofdgebouw’ de volgende bepalingen:

1. hoofdgebouwen worden ter plaatse van de gronden met deze aanduiding gebouwd;

2. hoofdgebouwen worden met de voorgevel gebouwd in de naar de weg gekeerde zijde van het bouwvlak of op een afstand van maximaal 3 meter uit deze grens van het bouwvlak;

4. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen, omdat de voorgestelde wijzigingen geen aangewezen bouwplan mogelijk maken als bedoeld in artikel 6.2.1 Bro;

5. het vastgestelde bestemmingsplan te publiceren als identificatienummer NL.IMRO.1714.bpkomcadzand-VG02.

 

Het plan inzien
Het besluit van de gemeenteraad en het gewijzigde bestemmingsplan liggen met ingang van 1 maart 2018 gedurende de beroepstermijn van zes weken (tot en met 11 april 2018) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Het bestemmingsplan (met de daarop betrekking hebbende stukken) is ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer NL.IMRO.1714.bpkomcadzand-VG02). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken via het algemene telefoonnummer +140117.

 

Beroep

Met ingang van 2 maart 2018 kan gedurende een termijn van zes weken (tot en met 12 april 2018) tegen het wijzigingsbesluit van de gemeenteraad bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, een beroepschrift worden ingediend. Het beroepschrift is tijdig ingediend indien het voor het einde van de termijn is ontvangen. Tegen onderdelen van het bestemmingsplan die ongewijzigd zijn gebleven, kan geen beroep worden ingesteld.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

Tegelijkertijd kan binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De werking van het besluit van de gemeenteraad wordt dan in ieder geval opgeschort tot de beslissing door de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak op dat verzoek is genomen. Er wordt een griffierecht geheven.

 

Het reeds ingestelde beroep tegen het raadsbesluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van het bestemmingsplan 'Kom Cadzand' heeft ingevolge artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht van rechtswege ook betrekking op het wijzigingsbesluit van 25 januari 2018.

 

Oostburg, 28 februari 2018

 

Te downloaden:

 

---

 

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Kom Cadzand'

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 13 juli 2017 het bestemmingsplan 'Kom Cadzand' gewijzigd heeft vastgesteld.

 

Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling kom Cadzand. Voor een overzicht van de door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen verwijzen wij u naar het vastgestelde bestemmingsplan.

 

Tevens heeft de raad op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, besloten geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins zijn verzekerd.

 

Het plan inzien

Het besluit van de gemeenteraad en het vastgestelde bestemmingsplan liggen met ingang van 3 augustus 2017 voor een periode van zes weken (tot en met 13 september 2017) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpkomcadzand-VG01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met mevrouw V. Dekker van de afdeling Externe dienstverlening, tel. 140117.

 

Beroep

Met ingang van 4 augustus 2017 kan gedurende een termijn van zes weken (tot en met 14 september 2017) tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan, alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden. Daarnaast kan iedereen bedenkingen naar voren brengen tegen de wijzigingen zoals die door de raad zijn aangebracht.

 

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

 

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de Afdeling bestuurrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

 

Oostburg, 2 augustus 2017


Te downloaden:

 

---

 

Voorontwerp bestemmingsplan 'Natuurontwikkeling Strijdersgatpolder'

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van de Inspraakverordening Gemeente Sluis bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan 'Natuurontwikkeling Strijdersgatpolder' ter inzage wordt gelegd. Het plangebied van ongeveer 33 ha wordt omgezet van akkerbouw naar natuur. De gronden binnen het plangebied Strijdersgatpolder vallen binnen het NatuurNetwerk Nederland (NNN), voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het doel van het natuurnetwerk is het behoud en de versterking van het aantal soorten in het wild voorkomende planten en dieren. Het gebied wordt openbaar toegankelijk gesteld. Het gebied zal worden ingericht met kruidenrijk grasland, moeras, poelen, wandelpaden, knotbomen en ondergeschikt de aanplant van bos (ongeveer 1,3 hectare) welke aansluit op het bestaande Bos van Erasmus, gelegen tussen Cadzand en Nieuwvliet.

 

Het voorontwerp bestemmingsplan ligt met ingang van maandag 29 mei 2017 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer:NL.IMRO.1714.bpstrijdersgat- NL.IMRO.1714.bpstrijdersgat-VO01).

 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kan een afspraak worden gemaakt met de heer M. van Gerwen via telefoonnummer 140117.

 

Oostburg, 24 mei 2017

 

Te downloaden:


---

 

Ontwerpbestemmingsplan Zuidzandseweg 2 Cadzand

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 'Zuidzandseweg 2 Cadzand' ter inzage wordt gelegd. Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling van het perceel Zuidzandseweg 2 te Cadzand. Het plan is gericht op het wijzigen van het bouwvlak en situering van woning en bijgebouw.  Het ontwerpbestemmingsplan 'Zuidzandseweg 2 Cadzand' vervangt ter plaatse de bestemmingsplannen 'Kom Cadzand' en 'Buitengebied Sluis'.

 

Het ontwerpbestemmingsplan 'Zuidzandseweg 2 Cadzand' ligt met ingang van 16 maart 2017 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) Nieuwstraat 22 te Oostburg. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpkapelNL.IMRO.1714.bpzuidzandseweg2-ON01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw V. Dekker van de afdeling Externe dienstverlening, op telefoonnummer +140117.

 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:

Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw V. Dekker via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

Het college van burgemeester en wethouders van Sluis brengen tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.


Oostburg, 15 maart 2017

 

Te downloaden:

 
---

Ontwerp Uitwerkingsplan 'De Blanke Top Appartementen'

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening  bekend dat het ontwerp uitwerkingsplan 'De Blanke Top Appartementen' ter inzage wordt gelegd. Het ontwerp uitwerkingsplan is de concrete uitwerking van de in het bestemmingsplan 'De Blanke Top Cadzand-Bad' opgenomen bestemming 'Recreatie - Verblijfsrecreatie uit te werken' en voorziet in de juridisch planologische regeling ten behoeve van de bouw van recreatie appartementen met bijbehorende ondergrondse parkeervoorziening.

 

Het ontwerp uitwerkingsplan 'De Blanke Top Appartementen' met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerp besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan liggen met ingang van donderdag 28 juli 2016 gedurende zeven weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714upblanketop-ON01).

 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak gemaakt worden met de heer De Bruin, tel. 0117 - 457 000. Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

 

Met betrekking tot dit uitwerkingsplan is tevens de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat onder meer specifieke procedurele bepalingen van toepassing zijn op de eventuele latere beroepsprocedure bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Crisis- en herstelwet is te raadplegen op www.wetten.overheid.nl.

 

Oostburg, 27 juli 2016

 

Te downloaden:

 

---

 

Ontwerp bestemmingsplan 'Caricole Cadzand-Bad'

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening  bekend dat het ontwerp bestemmingsplan 'Caricole Cadzand-Bad' ter inzage wordt gelegd. Het ontwerp bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling ten behoeve van de vervangende nieuwbouw (verplaatsing) van het strandpaviljoen Caricole. De aanleiding om te verplaatsen is de normering in het kader van de kustversterking. 

 

Het ontwerpbestemmingsplan 'Caricole Cadzand-Bad' met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerp besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan liggen met ingang van 12 mei 2016 gedurende zes weken (tot en met 22 juni 2016) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpcaricole-ON01).

 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 27, 4500 AA OOSTBURG. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak gemaakt worden met de heer De Bruin, via telefoonnummer 0117 - 457 000. Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

 

Oostburg, 11 mei 2016

 

Te downloaden:

 

 


 

Draaibrug

 

Bestemmingsplan 'Maagdenweg 1 Draaibrug'

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat tegen het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan 'Maagdenweg 1 Draaibrug' ' (NL.IMRO.1714.bpmaagdenweg1-VG02) geen beroep is ingesteld. Het bestemmingsplan is daarmee van toepassing en onherroepelijk geworden. Het onherroepelijk geworden bestemmingsplan ligt permanent ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl. Het digitale exemplaar is tevens in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpmaagdenweg1-VG02).

 

Oostburg, 6 september 2017

 

Te downloaden:

 


 

Eede

 

Ontwerpwijzigingsplan Hazewegeling 4 Eede.

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn om het bestemmingsplan voor het perceel Hazewegeling 4 Eede te wijzigen. Concreet wordt het agrarisch bouwvlak op het perceel Hazewegeling 4 Eede uitgebreid van 0,3 naar 0,75 ha. Dit betekent dat op de bestemming 'Agrarisch met waarden - Landschapswaarden' de functieaanduiding 'bouwvlak' wordt toegevoegd. Het bestemmingsplan biedt hiervoor een wijzigingsbevoegdheid om het agrarisch bouwvlak te vergroten. Op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening en conform het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent dit voornemen kenbaar te maken.

 

Het ontwerpwijzigingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het wijzigingsplan liggen met ingang van 1 februari 2018 gedurende zes weken (tot en met 14 maart 2018) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.wphazewegeling4-ON01).

 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:

Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. van Gerwen via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken. 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Sluis brengen tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

 

Oostburg, 31 januari 2018

 

Te downloaden:

---

 

Vaststelling wijzigingsplan 'Lievestraat 1 Eede'

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het wijzigingsplan 'Lievestraat 1 Eede' op 16 januari 2018 gewijzigd is vastgesteld. Het agrarisch bouwvlak op het perceel Lievestraat 1 te Eede wordt vergroot van 1 hectare naar 1,5 hectare ten behoeve van het aldaar gevestigde agrarische hulp- en nevenbedrijf. 

 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 5 oktober 2017 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Hierop is een zienswijze binnengekomen. De zienswijze heeft niet geleid tot een inhoudelijke wijziging van het ontwerpwijzigingsplan 'Lievestraat 1 Eede'. Het ontwerpwijzigingsplan 'Lievestraat 1 Eede' is ambtshalve gewijzigd, waarbij de analoge verbeelding van het ontwerpwijzigingsplan 'Lievestraat 1 Eede' voorzien is van de correcte schaal. 

 

Ter inzage

Het besluit van het college en het vastgestelde wijzigingsplan 'Lievestraat 1 Eede' liggen met ingang van 25 januari 2018 voor een periode van zes weken (tot en met 7 maart 2018) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.lievestraat1-VG01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de heer M. den Boeft van de afdeling Externe Dienstverlening, tel. 140117.

 

Beroep

Met ingang van 26 januari 2018 kan gedurende een termijn van zes weken (tot en met 8 maart 2018) tegen het vaststellingsbesluit van het college beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door degene die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij het college tegen het ontwerpwijzigingsplan, alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot het college te wenden.

 

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

 

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de Afdeling bestuurrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

 

Oostburg, 24 januari 2018

 

Te downloaden:

 


 

Heille

 

 


 

Nieuwvliet

 

Ontwerpbestemmingsplan 'Natuurontwikkeling Strijdergatpolder'

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 'Natuurontwikkeling Strijdersgatpolder' ter inzage wordt gelegd. Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling van een gebied van ongeveer 33 ha van agrarisch naar natuur. De gronden binnen dit plangebied vallen binnen het NatuurNetwerk Nederland (NNN), voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het doel van het natuurnetwerk is het behoud en de versterking van het aantal soorten in het wild voorkomende planten en dieren. Het gebied wordt openbaar toegankelijk gesteld. Het gebied zal worden ingericht met kruidenrijk grasland, moeras, poelen, wandelpaden, knotbomen en ondergeschikt de aanplant van bos (ongeveer 1,3 hectare) welke aansluit op het bestaande Bos van Erasmus, gelegen tussen Cadzand en Nieuwvliet. Het ontwerpbestemmingsplan 'Natuurontwikkeling Strijdersgatpolder' vervangt ter plaatse het bestemmingsplan 'Buitengebied Sluis'.

 

Het voorontwerpbestemmingsplan heeft van maandag 29 mei 2017 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage gelegen. Hierop is 1 inspraakreactie ingekomen. Deze inspraakreactie heeft niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. Daarom is besloten het ontwerpbestemmingsplan verder in procedure te brengen.

 

Het ontwerpbestemmingsplan 'Natuurontwikkeling Strijdersgatpolder' ligt met ingang van 2 november 2017 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) Nieuwstraat 22 te Oostburg. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijkewebsite www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatie nummer: NL.IMRO.1714.bp  strijdersgat-ON01). NL.IMRO.1714.bpkapelOp verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. van Gerwen van de afdeling Externe dienstverlening, op telefoonnummer +140117.

 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:

Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. van Gerwen via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Sluis brengen tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

 

Oostburg, 1 november 2017

 

Te downloaden

 

 

Vaststelling wijzigingsplan Cadzandseweg 30-32 Nieuwvliet.

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het wijzigingsplan 'Cadzandseweg 30 en 32, Nieuwvliet' op 26 september 2017 ongewijzigd is vastgesteld. De bestemming wordt gewijzigd van 'Bedrijf' in de bestemming 'Wonen'. De bedrijfsbestemming wordt op deze manier gesaneerd. Binnen de wijzigingsbevoegdheid wordt van de mogelijkheid gebruik gemaakt één nieuwe woning op te richten.

 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 9 februari 2017 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Hierop zijn geen zienswijzen binnengekomen.

 

Ter inzage

Het besluit van het college en het vastgestelde wijzigingsplan 'Cadzandseweg 30 en 32, Nieuwvliet' liggen met ingang van 5 oktober 2017 voor een periode van zes weken (tot en met 15 november 2017) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.wp16cadzandsew3032-VG01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de heer M. van Gerwen van de afdeling Externe Dienstverlening, tel. 140117.

 

Beroep

Met ingang van 5 oktober 2017 kan gedurende een termijn van zes weken (tot en met 15 november 2017) tegen het vaststellingsbesluit van het college beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door degene die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij het college tegen het ontwerpwijzigingsplan, alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot het college te wenden.

 

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

 

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de Afdeling bestuurrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

 

Oostburg, 4 oktober 2017

 

Te downloaden:

 

---

 

Vaststelling bestemmingsplan 'Kapelleweg 1 Nieuwvliet'
Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 13 juli 2017 het bestemmingsplan 'Kapelleweg 1 Nieuwvliet' gewijzigd heeft vastgesteld. De wijziging is een toevoeging van een standaardtabel in artikel 3.2.1 lid van de bouwregels van het bestemmingsplan. Per abuis is dit niet opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan. Als deze standaardtabel niet wordt opgenomen is dit een tekortkoming ten opzichte van de standaardregeling van het bestemmingsplan 'Buitengebied' in de gemeente Sluis. Vandaar dat het bestemmingsplan wel gewijzigd is vastgesteld.

Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling van het perceel Kapelleweg 1 te Nieuwvliet. Het plan is gericht op het omzetten van de bestemming 'Bedrijf' naar 'Wonen'. Feitelijk wordt het voormalige dierenpension ter plaatse gestopt. In de aanwezige bebouwing worden als nieuwe economische drager twee verblijfsrecreatieve appartementen opgericht. Het bestemmingsplan 'Kapelleweg 1 Nieuwvliet' vervangt ter plaatse het bestemmingsplan 'Buitengebied Sluis'.

Tevens heeft de raad op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, besloten geen exploitatieplan vast te stellen omdat er geen sprake is van een aangewezen bouwplan.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 23 februari 2017 tot en met 5 april 2017 ter inzage gelegen. Hierop zijn geen zienswijzen ingediend. Het besluit van de gemeenteraad en het vastgestelde bestemmingsplan 'Kapelleweg 1 Nieuwvliet' liggen met ingang van 24 augustus 2017 voor een periode van zes weken (tot en met 4 september 2017) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te  Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpkapelleweg1-VG01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de heer M. van Gerwen van de afdeling Externe dienstverlening, tel. 140117.

Beroep
Met ingang van 24 augustus 2017 kan gedurende een termijn van zes weken (tot en met 4 september 2017) tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan, alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de Afdeling bestuurrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

 

Oostburg, 24 augustus 2017

Te downloaden:

 

---

 

Ontwerpwijzigingsplan Cadzandseweg 30-32 Nieuwvliet

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn om het bestemmingsplan voor het perceel Cadzandseweg 30-32 Nieuwvliet te wijzigen. De bestemming wordt gewijzigd van 'Bedrijf' in de bestemming 'Wonen'. De bedrijfsbestemming wordt op deze manier gesaneerd. Binnen de wijzigingsbevoegdheid wordt van de mogelijkheid gebruik gemaakt één nieuwe woning op te richten. Op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening en conform het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent dit voornemen kenbaar te maken.

 

Het ontwerpwijzigingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het wijzigingsplan liggen met ingang van 9 februari 2017 gedurende zes weken (tot en met 23 maart 2017) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.wp16cadzandsew3032-ON01).

 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:

Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. van Gerwen via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken. 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Sluis brengen tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

 

Oostburg, 8 februari 2017

 

Te downloaden

 

 

 

Oostburg

 
Voorontwerp bestemmingsplan 'Dierkensteenweg Oostburg'

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van de Inspraakverordening gemeente Sluis bekend dat het voorontwerp bestemmingsplan 'Dierkensteenweg Oostburg' ter inzage wordt gelegd. Het voorontwerp bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling van het perceel Dierkensteenweg ong. te Oostburg (kadastraalbekend Oostburg, sectie E, nummer 3657). Het voorontwerp bestemmingsplan heeft als doel om ter plaatse vier woningen mogelijk te maken.

 

Met betrekking tot het voorontwerp bestemmingsplan 'Dierkensteenweg Oostburg ' organiseren wij een inloopbijeenkomst op donderdag 23 november 2017 van 19.30 uur - 20.30 uur  in de kantine van het gemeentehuis te Oostburg (onder het voormalig WEA-kantoor, ingang achterzijde gemeentehuis). U bent van harte uitgenodigd om u te laten informeren over het plan. Tijdens de inloopbijeenkomst is er gelegenheid om het bestemmingsplan in te zien en vragen te stellen.

 

Het voorontwerpbestemmingsplan 'Dierkensteenweg Oostburg' met de daarbij behorende bijlagen ligt met ingang van 16 november 2017 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpdierkensteenweg-VO01).

 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 27, 4500 AA OOSTBURG. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak gemaakt worden met mevrouw V. Dekker, via telefoonnummer 0117 - 457 000. Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

 

Oostburg, 15 november 2017

 

Te downloaden:

 

---

 

Voorontwerp bestemmingsplan 'Margarethaweg 1 Oostburg'

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van de Inspraakverordening Gemeente Sluis bekend dat het voorontwerp bestemmingsplan 'Margarethaweg 1 te Oostburg' ter inzage wordt gelegd. Het agrarisch bouwvlak van dit perceel wordt vergroot ten behoeve van de uitbreiding van de hoofdtak intensieve veehouderij.

Het voorontwerp bestemmingsplan ligt met ingang van 27 juli 2017  gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.BPMargarethaweg1-VO01).

 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kan een afspraak worden gemaakt met mevrouw V. Dekker via telefoonnummer 140117.

Oostburg, 26 juli 2017

 

Te downloaden:

 


 

Retranchement

 


 

Sluis

 

Vaststelling bestemmingsplan Camping International

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 28 september 2016 het bestemmingsplan Camping International gewijzigd heeft vastgesteld.

De gewijzigde vaststelling heeft onder meer betrekking op verwerking van de uitspraak van de Raad van State. Voor een exact overzicht van de door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen verwijzen wij u naar het vastgestelde bestemmingsplan.

Tevens heeft de raad op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, besloten geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

 

Ter inzage

Het besluit van de gemeenteraad en het vastgestelde bestemmingsplan Camping International liggen met ingang van 13 oktober 2016 voor een periode van zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl. Het gewijzigde vastgestelde plan is beschikbaar gesteld op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer NL.IMRO.1714.0008bpint-VG02. Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met mevr. G. Naeije van de afdeling Beleid en Beheer, tel. 0117 - 457 000.

 

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Tegelijkertijd kan binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De werking van het besluit van de gemeenteraad wordt dan in ieder geval opgeschort tot de beslissing door de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak op dat verzoek is genomen.

 

Oostburg, 12 oktober 2016

 

Te downloaden:

 

 

Schoondijke

 

Vastgesteld wijzigingsplan Tragel West 47 Schoondijke

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het wijzigingsplan 'Tragel West 47 Schoondijke' ongewijzigd is vastgesteld. De bestemming 'Wonen met functieaanduiding wonen uitgesloten' wordt gewijzigd naar de bestemming 'Wonen' waarbij de functieaanduiding 'wonen uitgesloten' komt te vervallen. Binnen de wijzigingsbevoegdheid kan ter plaatse één vrijstaande woning worden gerealiseerd.

 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 2 november 2017 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Hierop zijn geen zienswijzen binnengekomen.

 

Ter inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan 'Tragel West 47 Schoondijke' ligt met ingang van 22 maart 2018 voor een periode van zes weken (tot en met 2 mei 2018) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714. wptragelwest47-VG01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de heer M. van Gerwen van de afdeling Externe Dienstverlening, tel. 140117.

 

Beroep

Met ingang van 22 maart 2018 kan gedurende een termijn van zes weken (tot en met 2 mei 2018) tegen het vaststellingsbesluit van het college beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door degene die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij het college tegen het ontwerpwijzigingsplan, alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot het college te wenden.

 

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.  Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de Afdeling bestuurrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

 

Oostburg, 21 maart 2018

 

Te downloaden:

 

 

Sint Kruis

 

Voorontwerpbestemmingsplan 'Pereweg Sint Kruis'

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van de Inspraakverordening Gemeente Sluis bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan 'Pereweg Sint Kruis' ter inzage wordt gelegd. Met dit bestemmingsplan wordt beoogd een woning planologisch te verplaatsen van het perceel Pereweg 4 / 6 Sint Kruis naar het perceel hoek Pereweg / Heirweg Sint Kruis. Realisatie van een woning op de nieuwe beoogde locatie betekent sloop van de woning op de locatie Pereweg 4 / 6.

 

Het voorontwerp bestemmingsplan ligt met ingang van 8 juni 2017 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpperewegsintkruis-VO01).

 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kan een afspraak worden gemaakt met de heer M. van Gerwen via telefoonnummer 140117.

 

Oostburg, 7 juni 2017

 

Te downloaden:

 

 


 

Waterlandkerkje 

 


 

IJzendijke

 

Ontwerpwijzigingsplan ' 't Molentje 4 IJzendijke'

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn om het bestemmingsplan voor het perceel 't Molentje 4 te IJzendijke te wijzigen. Het agrarisch bouwvlak wordt van vorm veranderd voor de realisatie . Op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening en conform het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent dit voornemen kenbaar te maken.

 

Het ontwerpwijzigingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het wijzigingsplan liggen met ingang van 29 maart 2018 gedurende zes weken (tot en met  10 mei 2018) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.wptmolentje4-ON01).

 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:

Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. den Boeft via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken. 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Sluis brengen tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

 

Oostburg, 28 maart 2018

 

Te  downloaden:

 
---

 

 

 

Zuidzande

 

Ontwerpbestemmingsplan 'Oostburgsestraat Zuidzande / Diomedeweg Retranchement'

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 'Oostburgsestraat Zuidzande / Diomedeweg Retranchement' ter inzage wordt gelegd. Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regelingen van de percelen Oostburgsestraat (naast 36A) te Zuidzande en het perceel Diomedeweg 2 te Retranchement. Op het perceel Diomedeweg 2 komt de agrarische bestemming te vervallen en worden aanwezige bedrijfsgebouwen gesloopt. De aanwezige planologische rechten worden op basis van de zogeheten ruimte voor ruimte regeling ingezet op het perceel Oostburgsestraat ong. (naast 36A) Zuidzande om daar een woning te kunnen realiseren. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken dient een bestemmingsplanprocedure ex artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) te worden doorlopen.

 

Het ontwerpbestemmingsplan 'Oostburgsestraat Zuidzande / Diomedeweg Retranchement' ligt met ingang van 29 maart 2018 gedurende zes weken (dus tot en met 9 mei 2018) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) Nieuwstraat 22 te Oostburg. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpkapelNL.IMRO.1714.bpobstrzdiomeder-ON01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. van Gerwen van de afdeling Externe dienstverlening, op telefoonnummer +140117.

 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:

Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. van Gerwen via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

Het college van burgemeester en wethouders van Sluis brengen tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.


Oostburg, 29 maart 2018

 

Te downloaden:

 

 

Uitgelicht


Zoeken