Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Leven, Wonen en Werken / Ruimte, wonen & milieu / Bestemmingsplannen / Overzicht bestemmingsplannen in procedure

Overzicht bestemmingsplannen in procedure

Overzicht van bestemmingsplannen in procedure en bestemmingsplannen die in voorbereiding zijn.

Onderstaand een overzicht van de bestemmingsplannen die in procedure zijn. Voor meer of specifieke informatie kunt u terecht bij de afdeling Externe dienstverlening.

 

Vaststelling bestemmingsplan '2e herziening Buitengebied Sluis, gewijzigde vaststelling'

 

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8, lid 4 van de  Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 24 mei 2017 het bestemmingsplan '2e herziening Buitengebied Sluis, gewijzigde vaststelling' heeft vastgesteld.

 

De uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 14 december 2016 met nummer 201508818/1/R2 gaf aanleiding tot gewijzigde vaststelling. Voor een exact overzicht van de door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen verwijzen wij u naar het vastgestelde bestemmingsplan.

 

Tevens heeft de raad op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, besloten geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

 

Ter inzage

Het besluit van de gemeenteraad en het vastgestelde bestemmingsplan '2e herziening Buitengebied Sluis, gewijzigde vaststelling' liggen met ingang van 22 juni 2017 voor een periode van zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te  Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl. Het gewijzigde vastgestelde plan is beschikbaar gesteld op  de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer NL.IMRO.1714.2eherzbpbui14-VG03. Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met mevr. A. de Feijter of mevr. V. Dekker van de afdeling Externe Dienstverlening, tel. 0117 - 457 000.

 

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door degene die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden. Daarnaast kan iedereen beroep instellen tegen de wijzigingen zoals die door de raad zijn aangebracht.

 

Tegelijkertijd kan binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De werking van het besluit van de gemeenteraad wordt dan in ieder geval opgeschort tot de beslissing door de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak op dat verzoek is genomen.

 

Oostburg, 21 juni 2017

 

Te downloaden:

 

---

 

Ontwerp bestemmingsplan '1e herziening Kleine kernen Sluis'

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening  bekend dat het ontwerp bestemmingsplan '1e herziening Kleine kernen Sluis' ter inzage wordt gelegd. Het ontwerp bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling ten behoeve van:

1.     Verruiming van de regeling met betrekking tot huisvesting van individuele personen: deze regeling is met name voor de huisvesting van personen die in de zomerperiode werkzaam zijn in het kustgebied.

2.     Veldstraat 36 in Schoondijke: op het perceel Veldstraat 36 te Schoondijke ontbreekt de aanduiding 'bedrijfswoning' op de verbeelding. Planologische bevestiging van deze al lang bestaande (bedrijfs)woning is gewenst.

3.     Archeologiebeleid: in de archeologische dubbelbestemming is het overeenkomstig het gemeentelijk archeologiebeleid gewenst om een vrijstelling voor grondroerende werkzaamheden tot 40 cm. diepte op te nemen.

 

Het ontwerpbestemmingsplan '1e herziening Kleine kernen Sluis' met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerp besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan liggen met ingang van donderdag 28 juli 2016 gedurende zeven weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpkleinekernen1h-ON01).

 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak gemaakt worden met de heer De Bruin, tel. 0117 - 457 000. Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

 

Oostburg, 27 juli 2016

 

Te downloaden:

 


 

Aardenburg

 

Ontwerpbestemmingsplan Draaibrug 50 Aardenburg

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 'Draaibrug 50 Aardenburg' ter inzage wordt gelegd. Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling van het perceel Draaibrug 50 Aardenburg. Het plan is gericht op het om het agrarisch bouwvlak te vergroten van 1 ha naar 1,5 ha. Concreet wil men 2 grote landbouwschuren realiseren buiten het bestaande agrarische bouwvlak. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken dient een bestemmingsplanprocedure ex artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) te worden doorlopen.

Het ontwerpbestemmingsplan 'Draaibrug 50 Aardenburg' ligt met ingang van 19 oktober 2017 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) Nieuwstraat 22 te Oostburg. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpkapelNL.IMRO.1714.bpdraaibrug50-ON01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. van Gerwen van de afdeling Externe dienstverlening, op telefoonnummer +140117.

 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:

Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. van Gerwen via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

Het college van burgemeester en wethouders van Sluis brengen tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

  

Oostburg, 17 oktober 2017

 

Te downloaden

 


 

Biervliet

 

Voorontwerp wijzigingsplan 'Hondegatweg 1 Biervliet'

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van de Inspraakverordening Gemeente Sluis bekend dat het voorontwerp wijzigingsplan 'Hondegatweg 1 te Biervliet' ter inzage wordt gelegd. Het agrarisch bouwvlak van dit perceel wordt vergroot ten behoeve van de uitbreiding van de biologische pluimveehouderij.

Het voorontwerp wijzigingsplan ligt met ingang van 27 juli 2017  gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.wphondegatweg1-VO01).

 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kan een afspraak worden gemaakt met de heer M. den Boeft via telefoonnummer 140117.

 

Oostburg, 26 juli 2017

 

Te downloaden:

 

 


 

Breskens

 

Voorontwerp bestemmingsplan Havengebied Breskens, gemeente Sluis

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van de Inspraakverordening gemeente Sluis bekend dat het voorontwerp bestemmingsplan ‘Havengebied Breskens' ter inzage wordt gelegd.

 

Plan

Het havengebied van Breskens, begrensd door de Westhavendam, de Westerschelde, Port Scaldis en de Keerdam, wordt ontwikkeld tot een recreatieve hotspot met een zeezeilcentrum, een uitbreiding van de jachthaven en een viscentrum. Daarbij worden 460 (recreatie)appartementen gerealiseerd op een plint met commerciële en parkeerfuncties. Om hiervoor een juridisch planologisch kader te bieden is dit voorontwerp bestemmingsplan opgesteld.

 

Ter inzage legging en inspraak

Het voorontwerp bestemmingsplan met bijbehorende stukken, waar onder een concept MER, ligt met ingang van 7 september 2017 gedurende vier weken (tot en met 4 oktober 2017) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.jachthavenBreskens-VO01).

 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kunt u een afspraak maken met mevrouw S. den Haan of de heer S. Theunissen via telefoonnummer 140117.

Wij horen graag uw mening!

 

Inloopbijeenkomst

Met betrekking tot het voorontwerp bestemmingsplan ‘Havengebied Breskens’ organiseren wij een inloopbijeenkomst op:

 

14 september 2017 in MFC de Korre, Ghistelkerke 1A te Breskens van 19:00 tot 21:00 uur

 

Op deze avond kunt u meer informatie verkrijgen over de ontwikkeling zelf en de planologische procedure. Tijdens deze inloopavond zullen vertegenwoordigers van alle bij het project betrokken partijen aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden.

U bent van harte welkom!

Vervolg

Nadat het inspraaktraject en het vooroverleg zoals genoemd in artikel 3.1.1. Besluit Ruimtelijke Ordening zijn afgerond, wordt het ontwerpbestemmingsplan opgesteld en met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure ter inzage gelegd. Vanaf dat moment kan een ieder gedurende zes weken een zienswijze indienen. Dit wordt te zijner tijd bekendgemaakt in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, de Staatscourant en op de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl.

Oostburg, 6 september 2017

 

Klik hier om het voorontwerp bestemmingsplan met bijbehorende stukken te raadplegen.

 

---

 

Ontwerpbestemmingsplan 'uitbreiding winkelcentrum Spuiplein´

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 'uitbreiding winkelcentrum Spuiplein' ter inzage wordt gelegd. Het bestaande winkelcentrum te Breskens wordt aan de zijde van het Spuiplein vergroot. Het ontwerpbestemmingsplan 'uitbreiding winkelcentrum Spuiplein' vervangt ter plaatste het bestemmingsplan 'Kom Breskens'. 

 

Het ontwerpbestemmingsplan 'uitbreiding winkelcentrum Spuiplein' ligt met ingang van 13 juli 2017 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) Nieuwstraat 22 te Oostburg. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpkapelNL.IMRO.1714.bpspuiplein-ON01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw V. Dekker van de afdeling Externe dienstverlening, op telefoonnummer +140117.

 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:

Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan de gemeenteraad van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.

Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw V. Dekker via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

Het college van burgemeester en wethouders van Sluis brengen tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan de raad te adviseren geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

 

Oostburg, 12 juli 2017

 

Te downloaden:

 

---

 

Ontwerpbestemmingsplan Oude Rijksweg 64/66 Breskens

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Oude Rijksweg 64/66 Breskens ter inzage wordt gelegd. Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling van het perceel Oude Rijksweg 64 en 66 te Breskens. Het plan is gericht op het planologisch mogelijk maken van de bouw van één extra woning in ruil voor sloop bedrijfsgebouwen en uitbreiding bouwvlak op de percelen plaatselijk bekend Oude Rijksweg 64 en 66 te Breskens.

 

Het ontwerpbestemmingsplan Oude Rijksweg 64/66 Breskens ligt met ingang van 6 juli 2017 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) Nieuwstraat 22 te Oostburg. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpouderijksweg6466-ON01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken via het algemene nummer 140117.

 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:

  • Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
  • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 140117.

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Sluis brengen tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

 

Oostburg, 6 juli 2017

 

Te downloaden:

 

 


 

Cadzand

 

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Kom Cadzand'

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 13 juli 2017 het bestemmingsplan 'Kom Cadzand' gewijzigd heeft vastgesteld.

 

Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling kom Cadzand. Voor een overzicht van de door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen verwijzen wij u naar het vastgestelde bestemmingsplan.

 

Tevens heeft de raad op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, besloten geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins zijn verzekerd.

 

Het plan inzien

Het besluit van de gemeenteraad en het vastgestelde bestemmingsplan liggen met ingang van 3 augustus 2017 voor een periode van zes weken (tot en met 13 september 2017) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpkomcadzand-VG01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met mevrouw V. Dekker van de afdeling Externe dienstverlening, tel. 140117.

 

Beroep

Met ingang van 4 augustus 2017 kan gedurende een termijn van zes weken (tot en met 14 september 2017) tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan, alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden. Daarnaast kan iedereen bedenkingen naar voren brengen tegen de wijzigingen zoals die door de raad zijn aangebracht.

 

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

 

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de Afdeling bestuurrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

 

Oostburg, 2 augustus 2017


Te downloaden:

 

---

 

Voorontwerp bestemmingsplan 'Natuurontwikkeling Strijdersgatpolder'

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van de Inspraakverordening Gemeente Sluis bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan 'Natuurontwikkeling Strijdersgatpolder' ter inzage wordt gelegd. Het plangebied van ongeveer 33 ha wordt omgezet van akkerbouw naar natuur. De gronden binnen het plangebied Strijdersgatpolder vallen binnen het NatuurNetwerk Nederland (NNN), voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het doel van het natuurnetwerk is het behoud en de versterking van het aantal soorten in het wild voorkomende planten en dieren. Het gebied wordt openbaar toegankelijk gesteld. Het gebied zal worden ingericht met kruidenrijk grasland, moeras, poelen, wandelpaden, knotbomen en ondergeschikt de aanplant van bos (ongeveer 1,3 hectare) welke aansluit op het bestaande Bos van Erasmus, gelegen tussen Cadzand en Nieuwvliet.

 

Het voorontwerp bestemmingsplan ligt met ingang van maandag 29 mei 2017 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer:NL.IMRO.1714.bpstrijdersgat- NL.IMRO.1714.bpstrijdersgat-VO01).

 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kan een afspraak worden gemaakt met de heer M. van Gerwen via telefoonnummer 140117.

 

Oostburg, 24 mei 2017

 

Te downloaden:


---

 

Ontwerpbestemmingsplan Zuidzandseweg 2 Cadzand

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 'Zuidzandseweg 2 Cadzand' ter inzage wordt gelegd. Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling van het perceel Zuidzandseweg 2 te Cadzand. Het plan is gericht op het wijzigen van het bouwvlak en situering van woning en bijgebouw.  Het ontwerpbestemmingsplan 'Zuidzandseweg 2 Cadzand' vervangt ter plaatse de bestemmingsplannen 'Kom Cadzand' en 'Buitengebied Sluis'.

 

Het ontwerpbestemmingsplan 'Zuidzandseweg 2 Cadzand' ligt met ingang van 16 maart 2017 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) Nieuwstraat 22 te Oostburg. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpkapelNL.IMRO.1714.bpzuidzandseweg2-ON01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw V. Dekker van de afdeling Externe dienstverlening, op telefoonnummer +140117.

 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:

Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw V. Dekker via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

Het college van burgemeester en wethouders van Sluis brengen tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.


Oostburg, 15 maart 2017

 

Te downloaden:

 
---

 

Wijzigingsplan Badhuisweg-Koolsweg Cadzand gewijzigd vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het wijzigingsplan 'Badhuisweg-Koolsweg Cadzand' op 8 november 2016 gewijzigd is vastgesteld. Het wijzigingsplan zoals vastgesteld op 9 juli 2013 is op een ondergeschikt onderdeel aangepast. Het betreft de verruiming van de mogelijkheid voor het situeren van hoofdgebouwen op een perceel binnen het eerder vastgestelde bouwvlak.

 

Ter inzage

Het besluit van het college en het gewijzigd vastgestelde wijzigingsplan 'Badhuisweg-Koolsweg Cadzand' liggen met ingang van 1 december 2016 voor een periode van zes weken (tot en met 11 januari 2017) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.17140000KomCadzand-). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met mevrouw V. Dekker van de afdeling Externe dienstverlening, tel. 140117.

 

Beroep

Met ingang van 2 december 2016 kan door belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken (tot en met 12 januari 2017) tegen het vaststellingsbesluit van het college beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

 

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de Afdeling bestuurrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

 

Oostburg, 30 november 2016

 

Te downloaden:

 

---

 

Ontwerp Uitwerkingsplan 'De Blanke Top Appartementen'

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening  bekend dat het ontwerp uitwerkingsplan 'De Blanke Top Appartementen' ter inzage wordt gelegd. Het ontwerp uitwerkingsplan is de concrete uitwerking van de in het bestemmingsplan 'De Blanke Top Cadzand-Bad' opgenomen bestemming 'Recreatie - Verblijfsrecreatie uit te werken' en voorziet in de juridisch planologische regeling ten behoeve van de bouw van recreatie appartementen met bijbehorende ondergrondse parkeervoorziening.

 

Het ontwerp uitwerkingsplan 'De Blanke Top Appartementen' met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerp besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan liggen met ingang van donderdag 28 juli 2016 gedurende zeven weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714upblanketop-ON01).

 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak gemaakt worden met de heer De Bruin, tel. 0117 - 457 000. Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

 

Met betrekking tot dit uitwerkingsplan is tevens de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat onder meer specifieke procedurele bepalingen van toepassing zijn op de eventuele latere beroepsprocedure bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Crisis- en herstelwet is te raadplegen op www.wetten.overheid.nl.

 

Oostburg, 27 juli 2016

 

Te downloaden:

 

---

 

Ontwerp bestemmingsplan 'Caricole Cadzand-Bad'

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening  bekend dat het ontwerp bestemmingsplan 'Caricole Cadzand-Bad' ter inzage wordt gelegd. Het ontwerp bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling ten behoeve van de vervangende nieuwbouw (verplaatsing) van het strandpaviljoen Caricole. De aanleiding om te verplaatsen is de normering in het kader van de kustversterking. 

 

Het ontwerpbestemmingsplan 'Caricole Cadzand-Bad' met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerp besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan liggen met ingang van 12 mei 2016 gedurende zes weken (tot en met 22 juni 2016) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpcaricole-ON01).

 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 27, 4500 AA OOSTBURG. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak gemaakt worden met de heer De Bruin, via telefoonnummer 0117 - 457 000. Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

 

Oostburg, 11 mei 2016

 

Te downloaden:

 

 


 

Draaibrug

 

Bestemmingsplan 'Maagdenweg 1 Draaibrug'

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat tegen het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan 'Maagdenweg 1 Draaibrug' ' (NL.IMRO.1714.bpmaagdenweg1-VG02) geen beroep is ingesteld. Het bestemmingsplan is daarmee van toepassing en onherroepelijk geworden. Het onherroepelijk geworden bestemmingsplan ligt permanent ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl. Het digitale exemplaar is tevens in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpmaagdenweg1-VG02).

 

Oostburg, 6 september 2017

 

Te downloaden:

 


 

Eede

 

Ontwerpwijzigingsplan Lievestraat 1 Eede

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn om het bestemmingsplan voor het perceel Lievestraat 1 Eede te wijzigen. Het agrarisch bouwvlak  ten behoeve van het aldaar gevestigd agrarische loon- en nevenbedrijf wordt vergroot van 1 hectare naar 1.5 hectare. Op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening en conform het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent dit voornemen kenbaar te maken.

 

Het ontwerpwijzigingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het wijzigingsplan liggen met ingang van 5 oktober 2017 gedurende zes weken (tot en met  16 november 2017) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.wplievestraat1eede-ON01).

 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:

Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. den Boeft via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken. 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Sluis brengen tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

 

Oostburg, 4 oktober 2017

 

Te downloaden:

 


 

Heille

 

 


 

Nieuwvliet

 

Ontwerpbestemmingsplan 'Natuurontwikkeling Strijdergatpolder'

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 'Natuurontwikkeling Strijdersgatpolder' ter inzage wordt gelegd. Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling van een gebied van ongeveer 33 ha van agrarisch naar natuur. De gronden binnen dit plangebied vallen binnen het NatuurNetwerk Nederland (NNN), voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het doel van het natuurnetwerk is het behoud en de versterking van het aantal soorten in het wild voorkomende planten en dieren. Het gebied wordt openbaar toegankelijk gesteld. Het gebied zal worden ingericht met kruidenrijk grasland, moeras, poelen, wandelpaden, knotbomen en ondergeschikt de aanplant van bos (ongeveer 1,3 hectare) welke aansluit op het bestaande Bos van Erasmus, gelegen tussen Cadzand en Nieuwvliet. Het ontwerpbestemmingsplan 'Natuurontwikkeling Strijdersgatpolder' vervangt ter plaatse het bestemmingsplan 'Buitengebied Sluis'.

 

Het voorontwerpbestemmingsplan heeft van maandag 29 mei 2017 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage gelegen. Hierop is 1 inspraakreactie ingekomen. Deze inspraakreactie heeft niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. Daarom is besloten het ontwerpbestemmingsplan verder in procedure te brengen.

 

Het ontwerpbestemmingsplan 'Natuurontwikkeling Strijdersgatpolder' ligt met ingang van 2 november 2017 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) Nieuwstraat 22 te Oostburg. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijkewebsite www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatie nummer: NL.IMRO.1714.bp  strijdersgat-ON01). NL.IMRO.1714.bpkapelOp verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. van Gerwen van de afdeling Externe dienstverlening, op telefoonnummer +140117.

 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:

Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. van Gerwen via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Sluis brengen tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

 

Oostburg, 1 november 2017

 

Te downloaden

 

 

Vaststelling wijzigingsplan Cadzandseweg 30-32 Nieuwvliet.

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het wijzigingsplan 'Cadzandseweg 30 en 32, Nieuwvliet' op 26 september 2017 ongewijzigd is vastgesteld. De bestemming wordt gewijzigd van 'Bedrijf' in de bestemming 'Wonen'. De bedrijfsbestemming wordt op deze manier gesaneerd. Binnen de wijzigingsbevoegdheid wordt van de mogelijkheid gebruik gemaakt één nieuwe woning op te richten.

 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 9 februari 2017 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Hierop zijn geen zienswijzen binnengekomen.

 

Ter inzage

Het besluit van het college en het vastgestelde wijzigingsplan 'Cadzandseweg 30 en 32, Nieuwvliet' liggen met ingang van 5 oktober 2017 voor een periode van zes weken (tot en met 15 november 2017) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.wp16cadzandsew3032-VG01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de heer M. van Gerwen van de afdeling Externe Dienstverlening, tel. 140117.

 

Beroep

Met ingang van 5 oktober 2017 kan gedurende een termijn van zes weken (tot en met 15 november 2017) tegen het vaststellingsbesluit van het college beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door degene die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij het college tegen het ontwerpwijzigingsplan, alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot het college te wenden.

 

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

 

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de Afdeling bestuurrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

 

Oostburg, 4 oktober 2017

 

Te downloaden:

 

---

 

Vaststelling bestemmingsplan 'Kapelleweg 1 Nieuwvliet'
Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 13 juli 2017 het bestemmingsplan 'Kapelleweg 1 Nieuwvliet' gewijzigd heeft vastgesteld. De wijziging is een toevoeging van een standaardtabel in artikel 3.2.1 lid van de bouwregels van het bestemmingsplan. Per abuis is dit niet opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan. Als deze standaardtabel niet wordt opgenomen is dit een tekortkoming ten opzichte van de standaardregeling van het bestemmingsplan 'Buitengebied' in de gemeente Sluis. Vandaar dat het bestemmingsplan wel gewijzigd is vastgesteld.

Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling van het perceel Kapelleweg 1 te Nieuwvliet. Het plan is gericht op het omzetten van de bestemming 'Bedrijf' naar 'Wonen'. Feitelijk wordt het voormalige dierenpension ter plaatse gestopt. In de aanwezige bebouwing worden als nieuwe economische drager twee verblijfsrecreatieve appartementen opgericht. Het bestemmingsplan 'Kapelleweg 1 Nieuwvliet' vervangt ter plaatse het bestemmingsplan 'Buitengebied Sluis'.

Tevens heeft de raad op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, besloten geen exploitatieplan vast te stellen omdat er geen sprake is van een aangewezen bouwplan.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 23 februari 2017 tot en met 5 april 2017 ter inzage gelegen. Hierop zijn geen zienswijzen ingediend. Het besluit van de gemeenteraad en het vastgestelde bestemmingsplan 'Kapelleweg 1 Nieuwvliet' liggen met ingang van 24 augustus 2017 voor een periode van zes weken (tot en met 4 september 2017) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te  Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpkapelleweg1-VG01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de heer M. van Gerwen van de afdeling Externe dienstverlening, tel. 140117.

Beroep
Met ingang van 24 augustus 2017 kan gedurende een termijn van zes weken (tot en met 4 september 2017) tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan, alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de Afdeling bestuurrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

 

Oostburg, 24 augustus 2017

Te downloaden:

 

---

 

Ontwerpwijzigingsplan Cadzandseweg 30-32 Nieuwvliet

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn om het bestemmingsplan voor het perceel Cadzandseweg 30-32 Nieuwvliet te wijzigen. De bestemming wordt gewijzigd van 'Bedrijf' in de bestemming 'Wonen'. De bedrijfsbestemming wordt op deze manier gesaneerd. Binnen de wijzigingsbevoegdheid wordt van de mogelijkheid gebruik gemaakt één nieuwe woning op te richten. Op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening en conform het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent dit voornemen kenbaar te maken.

 

Het ontwerpwijzigingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het wijzigingsplan liggen met ingang van 9 februari 2017 gedurende zes weken (tot en met 23 maart 2017) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.wp16cadzandsew3032-ON01).

 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:

Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. van Gerwen via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken. 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Sluis brengen tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

 

Oostburg, 8 februari 2017

Te downloaden

 

 

 

Oostburg

 

Voorontwerp bestemmingsplan 'Margarethaweg 1 Oostburg'

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van de Inspraakverordening Gemeente Sluis bekend dat het voorontwerp bestemmingsplan 'Margarethaweg 1 te Oostburg' ter inzage wordt gelegd. Het agrarisch bouwvlak van dit perceel wordt vergroot ten behoeve van de uitbreiding van de hoofdtak intensieve veehouderij.

Het voorontwerp bestemmingsplan ligt met ingang van 27 juli 2017  gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.BPMargarethaweg1-VO01).

 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kan een afspraak worden gemaakt met mevrouw V. Dekker via telefoonnummer 140117.

Oostburg, 26 juli 2017

 

Te downloaden:

 

---

 

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Supermarkt Langestraat Oostburg"  en verlenen omgevingsvergunning voor het bouwen van een supermarkt op het adres Langestraat 1

Burgemeester en wethouders van gemeente Sluis maken ingevolge de Wet ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht het volgende bekend.

 

De gemeenteraad van Sluis heeft bij besluit van 14 juli 2016 het bestemmingsplan "Supermarkt Langestraat Oostburg", ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen, gewijzigd vastgesteld.

Bij besluit van 23 juni 2016 hebben Burgemeester en wethouders van Gemeente Sluis besloten tot verlening van de omgevingsvergunning voor het bouwen van een supermarkt, op de locatie Langestraat 1 te Oostburg.

 

Terinzagelegging

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning liggen op papier met ingang van 4 augustus 2016 tot en met 14 september 2016 ter inzage in het Klanten Contact Centrum, Nieuwstraat 22 te Oostburg. Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatie NL.IMRO.1714.bpsupermarktoburg-VG01.

Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken ook buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met de afdeling Externe Dienstverlening, cluster planologie / vergunningen, op telefoonnummer +140117.

 

Coördinatiebesluit

Op 28 januari 2016 heeft de gemeenteraad van Sluis ingestemd met een coördinatiebesluit om de procedure voor de vaststelling van het bestemmingsplan "Supermarkt Langestraat Oostburg" en de omgevingsvergunning te coördineren, als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening.

Dit betekent dat de publicatie over en de terinzagelegging van het (ontwerp)bestemmingsplan en de (ontwerp)omgevingsvergunning in één proces worden gecoördineerd, met één beroepsgang. De terinzagelegging van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning vindt daarom gelijktijdig plaats.

 

Beroep

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht op het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit kan met ingang van 5 augustus 2016 tot en met 15 september 2016 beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en tegen het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest.

 

Verder kan iedere belanghebbende wiens beroep is gericht op de door de gemeenteraad in het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gedurende de vermelde termijn beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

 

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

 

Voorlopige voorziening

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de Afdeling bestuurrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

 

Oostburg, 3 augustus 2016

 

Te downloaden:

 


 

Retranchement

 


 

Sluis

 

Vaststelling bestemmingsplan Camping International

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 28 september 2016 het bestemmingsplan Camping International gewijzigd heeft vastgesteld.

De gewijzigde vaststelling heeft onder meer betrekking op verwerking van de uitspraak van de Raad van State. Voor een exact overzicht van de door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen verwijzen wij u naar het vastgestelde bestemmingsplan.

Tevens heeft de raad op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, besloten geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

 

Ter inzage

Het besluit van de gemeenteraad en het vastgestelde bestemmingsplan Camping International liggen met ingang van 13 oktober 2016 voor een periode van zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl. Het gewijzigde vastgestelde plan is beschikbaar gesteld op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer NL.IMRO.1714.0008bpint-VG02. Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met mevr. G. Naeije van de afdeling Beleid en Beheer, tel. 0117 - 457 000.

 

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Tegelijkertijd kan binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De werking van het besluit van de gemeenteraad wordt dan in ieder geval opgeschort tot de beslissing door de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak op dat verzoek is genomen.

 

Oostburg, 12 oktober 2016

 

Te downloaden:

 

 

Schoondijke

 

Ontwerpwijzigingsplan Tragel West 47 Schoondijke.

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn om het bestemmingsplan voor het perceel 'Tragel West 47 Schoondijke' te wijzigen. De bestemming 'Wonen met functieaanduiding wonen uitgesloten' wordt gewijzigd naar de bestemming 'Wonen' waarbij de functieaanduiding 'wonen uitgesloten' komt te vervallen. Binnen de wijzigingsbevoegdheid kan ter plaatse één vrijstaande woning worden gerealiseerd. Op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening en conform het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent dit voornemen kenbaar te maken.

 

Het ontwerpwijzigingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het wijzigingsplan liggen met ingang van 2 november 2017 gedurende zes weken (tot en met 13 december 2017) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.wptragelwest47-ON01).

 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:

Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. van Gerwen via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Sluis brengen tevens ter kennis dat zij op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

 

Oostburg, 1 november 2017

 

Te downloaden


 

Sint Kruis

 

Voorontwerpbestemmingsplan 'Pereweg Sint Kruis'

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van de Inspraakverordening Gemeente Sluis bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan 'Pereweg Sint Kruis' ter inzage wordt gelegd. Met dit bestemmingsplan wordt beoogd een woning planologisch te verplaatsen van het perceel Pereweg 4 / 6 Sint Kruis naar het perceel hoek Pereweg / Heirweg Sint Kruis. Realisatie van een woning op de nieuwe beoogde locatie betekent sloop van de woning op de locatie Pereweg 4 / 6.

 

Het voorontwerp bestemmingsplan ligt met ingang van 8 juni 2017 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpperewegsintkruis-VO01).

 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kan een afspraak worden gemaakt met de heer M. van Gerwen via telefoonnummer 140117.

 

Oostburg, 7 juni 2017

 

Te downloaden:

 

 


 

Waterlandkerkje 

 


 

IJzendijke

 

Voorontwerp wijzigingsplan 'Mollekotweg 3 IJzendijke'

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van de Inspraakverordening Gemeente Sluis bekend dat het voorontwerp wijzigingsplan 'Mollekotweg 3 te IJzendijke' ter inzage wordt gelegd. Het agrarisch bouwvlak van dit perceel wordt vergroot ten behoeve van de uitbreiding van de hoofdtak intensieve veehouderij.

Het voorontwerp wijzigingsplan ligt met ingang van 20 juli 2017 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.wpmollekotweg3-VO01).

 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kan een afspraak worden gemaakt met mevrouw V. Dekker via telefoonnummer 140117.

 

Oostburg, 19 juli 2017

 

Te downloaden:

 


 

Zuidzande

 

 

Uitgelicht


Zoeken