Voornemen tot het nemen van een verkeersbesluit tot het instellen van een parkeerverbod aan de zuidzijde van de markt te Groede

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn de volgende verkeersmaatregel te nemen.

Nabij het kruispunt Markt / Schuitvlotstraat aan de zuidzijde van de Markt te Groede wordt regelmatig geparkeerd.
Dit belemmert de doorgang voor het (auto)verkeer van en naar de Noordstraat en de Ellenstraat aldaar in behoorlijke mate.
Het fysiek aanpassen van dit weggedeelte biedt echter geen oplossing omdat dan de draaicirkel niet meer kan worden behaald.
Door het instellen van een parkeerverbod in de vorm van het plaatsen van twee verkeersborden volgens model E-01 en een verkeersbord volgens model E-01 met onderbord OB-502 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.-1990) zal ons inziens de doorgang worden verbeterd en gewaarborgd.

De verkeersmaatregel wordt ingesteld vanwege de instandhouding van de weg, de doorstroming van het verkeer en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

Deze bekendmaking inclusief de situatietekening ligt met ingang van 9 mei 2018 gedurende zes weken ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg.
De stukken zijn elke werkdag tijdens de openingstijden in te zien.

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen worden ingebracht.
Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan Burgemeester en Wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.

Te downloaden: