Bekendmaking van een voornemen tot het instellen van een parkeerverbod aan beide zijden van de Koolsweg te Cadzand-Dorp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn de volgende verkeersmaatregel te nemen.
De Koolsweg te Cadzand-dorp is een aantal jaar geleden heringericht.
Er is toen onder meer ook een voetpad aangelegd aan de oneven kant over bijna de volle lengte van de straat.
Wanneer langs de kant van het voetpad wordt geparkeerd en ook aan de andere zijde (ter hoogte van de Prinsestraat 2A en Koolsweg 2 tot en met 2B), kan verkeer maar moeizaam passeren.
Landbouwverkeer gebruikt deze route ook en ondervindt veel hinder van de geparkeerde voertuigen waarbij er met het passeren een reële kans op schade bestaat.

Vooraf is een tijdelijke verkeersmaatregel (inhoudende een parkeerverbod aan de oneven zijde) toegepast en is gedurende enkele maanden nagegaan of dit de verkeerssituatie zou verbeteren.
Dit bleek te werken alleen was de doorgang voor het landbouwverkeer nog te beperkt toegankelijk en is geadviseerd om het parkeerverbod te laten gelden voor beide zijden van de straat.
Bovendien heeft een parkeerverbod in de vorm van het aanbrengen van gele onderbroken strepen de voorkeur.

In deze uitvoering zal ons inziens hierdoor de doorgang voor het verkeer aanzienlijk worden verbeterd en de veiligheid van de weggebruiker worden bevorderd.

De verkeersmaatregel wordt ingesteld vanwege het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers en de instandhouding van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

Deze bekendmaking inclusief de situatietekening ligt met ingang van 9 mei 2018 gedurende zes weken ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg.
De stukken zijn elke werkdag tijdens de openingstijden in te zien.

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen worden ingebracht.
Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan Burgemeester en Wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.

Te downloaden: